вторник, 4 декабря 2012 г.

NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ HAZRETLERİ

NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ HAZRETLERİKünyeleri, Ebu’l-Cenâb (bir eserde ise Ebu’l-Cinân diye okudum), ism-i âlîleri Ahmed b. Ömer el-Hayûkî, lakab-ı âlîleri Kübrâ olup, Hârezm’de dünyâya fer vermiştir. "Kübrâ" denilmesi, gençliğinde tahsîl esnâsında, münâzara ve mübâhaseyi çok sevip, kiminle mübâhaseye girişse dâimâ galebe çalarlardı. Bundan kinâye olarak, “et-Têmmetü’l-Kübrâ”, yahut “Tâmatü’l-Kübrâ” dediler. "Tâme" -Tâme, lugatta "gâlib" ma’nâsınadır.-veya "têmme" lafızları kesret-i isti’mâl hasebiyle terk olunarak, yalnız Kübrâ lakabıyla şöhret buldular. Kendilerinden gelen tarîkat koluna Kübreviyye derler. Burada gayr-i münteşirdir. İran ve Türkistân’da bir zamânlar intişâr etmiş ve bundan pek çok eâzım yetişmiştir.
Diyâr-ı Rûm’a da intikâl eden bu tarîkattan yetişen eâzım hazarâtının tarîkaten ictihâdlarına mebnî, Tarîkat-ı Aliyye-i Kübreviyye esrârı, o eâzımda mündemic kalmıştır.
Şeyhleri Ammâr-ı Yâsir hazretleridir. Fakat Mısır’da Şeyh Rûzbehân hazretlerinden tekmîl-i tarîkat eylemişlerdir. Bâb-ı Ferah-ı Tebrîzî ve İsmâîl-i Kayserî gibi ricâlu’llâh’la da sohbetleri ve onlardan ahz-ı feyzleri vâki olmuştur.
Rüşd ü fazîlet ve ma’rifet ü kerâmetle, beyne’l-enâm şöhret kazanmışlardır. Eâzım-ı şuarâ-yı acemdendir. Te’lîfât-ı mu'teberesinden, tefsîr-i şerîfi Fevâtihu’l-Cemâlî, Te’vîlât-ı Necmiyye, Tavâliu’t-Tenvîr, Usûl-i Aşere  burhân-ı kemâlidir.
Hz. Mevlânâ’nın peder-i mükerremleri, Bahâeddîn Veled hazretleriyle, Necmeddîn-i Râzî, Mecdüddîn-i Bağdâdî, Sa'deddîn-i Cüveynî, Seyfeddîn-i Bâharzî, Baba Kemâl-i Hucendî, Radiyyüddîn Ali Lâlâ, Cemâleddîn-i Gîlî gibi meşâhîr cümle-i mürîdanından idi.
Müşârünileyhimden Necmeddîn-i Râzî, Necm-i Dâye nâmıyla meşhûr-ı eâzımdandır. Şeyhinin nâ-tamâm kalan Te’vilât-ı Necmiyye nâm tefsîr-i tasavvufîsini, Bahru’l-Hakâyık nâmıyla yazdığı tefsîr ile itmâm eylemiştir ki, bu tefsîr-i şerîf pek mühim ve pek nâdirdir.
Necm-i Dâye, ba'zı noktada irfânen şeyhinin kemaliyle hem-pâye olmuştur. Bağdâd’da Hz. Cüneyd türbesinde medfûndur. Hz. Mevlânâ ve Cenâb-ı Sadreddîn-i Konevî ile sohbette bulunduğu mervîdir. Hattâ her ikisine imâmetle namâz kıldıkları menkûldür. Mirsâdû’l-İbâd mine’l-Mebdei ile’l-Meâd eser-i Fârisîsi de pek mühimdir.
Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin menâkıb-ı aliyyeleri, lisân-ı Arabî vü Fârisî üzere yazılmıştır. Hulefâ-yı kirâmından Şeyh Mecdüddîn-i Bağdâdî hazretleri her nasılsa, ağzından bir büyük söz kaçırmasıyla şeyhi Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri müteessir olurlar. Mecdüddîn ise, derhâl yalın ayak istîfâ-yı kusûra gelip, hâk-pâ-yı şeyhe yüz sürmesi üzerine müşârünileyh, mülâtafetle, “Korkma! Îmânın selâmettedir. Lâkin bu yolda cân fedâ etmemeğe çâre yoktur. Biz dahi yakında ser-bürîde ve şehîd oluruz ve melik-i Hârezm bu sebebten perîşân ve ahâlîsi ise kılıçtan geçerek muzmahil ve nâ-yâb olur.” buyurmuşlardır.
Fi’l-vâki’ aradan çok zamân mürûr etmeksizin, Mecdüddîn, yirmidört yaşında olduğu halde bir iftirâya uğradığından, Sultân Muhammed-i Hârezmşâh’ın emriyle Ceyhun’a atılıp, mağrûkan şehîd olur ve melik-i merkûm, sonradan Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin nutk-ı âlîlerini ve Mecdüddîn hakkında söylenen sözün mahz-ı bühtân olduğunu anladığı gibi, huzûr-ı Hz. Pîr’e gelip, söz ve niyâza başlarsa da, pîr-i müşârünileyh,
  كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا  
-"Bu, kitabda yazılmıştır"  İsrâ sûresi, Ayet 58-
âyet-i kerîmesinden başka bir cevâb vermeyip, âkibet, Cengizzuhûr eder ve memâliki Hârezm’i harâb ve Necmeddîn hazretleriyle nice insânları şehîd eder.
Hadîkatü’l-Cevâmi’de şöyle yazar ki:
"Vak’a-i Cengiz’in zuhûru ve bulundukları yerin istîlâsı mukarrer olduğu işitilince, Hz. Necmeddîn’e mahall-i necât olan tarafa hicret buyurulması arz ve beyân olunmuş ise de, “Bu kadar ümmet-i Muhammed’in vakt-i âsâyişinde berâber zevk-yâb olmuş iken, hengâme-i ızdırâblarında, ancak nefsimizi tahlîs ile nice bin ehl-i îmânı, o kâfir-i bî-dînin pây-mâl ettiğini biz arkadan mı seyr edelim. Böyle hayâtın bize lüzûmu yok, cümle ile haşr olunmak büyük ni'mettir.” buyurmuşlardır."
Nefehâtta okumuştum:
Hz. Pîr, 618/(1221) senesinde bu vak’ada bir kâfirin elinde şehîden âzim-i dâr-ı cinân olmuştur. Şehîd oldukları vakit, kâfirin perçemini tutmuştu. Şehâdetten sonra, onu, şeyhin elinden kimse kurtaramamıştır. Âkıbet, kâfirin perçemini kestiler. Mürîdânının meşhûrlarından olup, Hz. Mevlânâ’nın peder-i ekremleri Sultân Bahâeddîn, Hz. Pîr’in sevgililerinden idi. Hz. Mevlânâ bile, zât-ı âlîlerine şu manzûme ile arz-ı hürmet eylemiştir:
بيكى دست مى خالص ايمان نوشند
ما ازآن محتشمايم كه ساغر كيراند
بيكى دست دكر يرجم كافر كيرند
نه ارزاق مفلسان كه بز لاغر كيرند
Nazmen tercümesi:
Biz ol izz ü kerem kavmindeniz kim
Demâ-dem îş idüp sâğar tutarlar
Ne şol bî-kadr müflislerdeniz kim
Füsûn idüp bize sâğar tutarlar
Bir elden nûş idüp îmân şarâbın
Bir elde perçem-i kâfir tutarlar
Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri, galebât-ı vecdde her kime nazar ederse, mertebe-i velâyete ulaşırdı. Hattâ bir gün, bir tâcir teferrûh tarîkiyle, dergâh-ı Pîr’e girmiş, müşârünileyhin hâli üzerinde idi. Tâciri görmesiyle, bir nazarıyla, fi’l-hâl mertebe-i velâyete ulaştırmıştır.
Lugât-ı Târîhiyye’de okudum :
Bir gün, ashâbıyla otururken, bir doğanın, ufak bir kuşu önüne katıp kovaladığını görmesiyle, nazarı, ufak kuşa taalluk etmesiyle doğanın elinden kurtulmuştur.
Bir gün, huzûr-ı âlîlerinde, Ashâb-ı Kehf’in bahsi oluyormuş; mürîdânından Şeyh Sa’deddîn-i Cüveynî hazretlerinin hâtırından geçti ki: Acaba, bu ümmet içinde, sohbeti kelbe te'sîr eder kimse bulunur mu? Hz. Necmeddîn, nûr-ı ferâsetle bildi. Derhâl yerinden kalkıp, tekke kapısına çıktı. Bir kelb zâhir oldu. Kuyruğunu sallayarak, Hz. Şeyh’e bakmağa başladı. Şeyh, ona bir nazar etmesiyle, kelp dûçâr-ı haşyet olarak, yüzünü yerlere sürüp oradan kayb oldu. Şeyh Sa’deddîn, bu hâli görünce hâtırasından nedâmet etti. Menkûldür ki, o köpek, nereye varsa, elli altmış köpek onun etrâfına halka olup, hiç biri bağırmaz ve bir şey yemezler ve gâyet sâkin dururlar imiş.

Cигирнинг аркони

Узига оид шахсий Фабрикасинда хар йил 30 тонна олтин ишлаб чикармокда ва уни Европадаги банкаларда шахсий хисобига утказмокда. Бир соатлıк биргаликда овкат егани учун баъзи артıстларга бıр миллıон $ бермакда.Мащхур Француз актиёр Герард Депардиеи Узбекистонда 24 соат колгани учун 3 милиıон $ олди. Бу пуллар 7 мıллıон узбек туркининг Россия кучаларини супириб топган пулларидир!
Отаси Ислам Каримов 20 йилдир Узбекистандан казиб чикарилган олтин 1992-96 йилларинда 84 тонна еди ва 1997 йилдан бошлаб эса казиб чикарилган олтин микдори хар йили 124 тоннага етди.
Бу олтıнларни Каримов ва унинг арзанда кизи уз шахсий хисобига куйгандан хабаримиз бор.
Бу ракамларни Карıмовнинг узи ББСнинг мухбири Моника Шхитлоц ханимга берган сухбатида айтганди.
Давлат демек Каримов, Каримов демак Узбекистон маъносини ташимокдадир!
Расмий маълумотларга кура 10 минг махбуси булган бир давлатдир. Халкора Эконимик суд (Халкаро Арбитраж)да 2700 та Узбекистонга иктисодий-жиноий иш очганидан хабаримиз бор.
2000га якин давлатда бошка давлатларнинг ширкатлерини минимум: 1 мıллион махсимум: 1 миллиар $ мулкини мусадара килиб олгани хакидаги айбномалари бордир. Расмда кураётганингиз бу кизнинг Шеведцариянинг Женева судидаги махкамада пул окламокдан 900 мıллıон Шеведцария франки (1миллиар $) пули музлатиб куйилгандир. Бизнинг хисобларимизга кура Карıмовлар оиласıи Узбекистоннинг 100 миллиард $ пулини уз хисобларига утказгандир.
Каримовларнинг курган мафия тузилмалари урталама 100 милиар $ угирлганларини хисоблаганмиз . Бу хисоб-китоблар ховадан сувдан келмади Узбекистан давлат экономикасини яхши билган ва бир оз олдин давлат рахбариятида ишлаган Узбекистоннинг экономикани яхши билган мутахасисдан олинган аник исботли маълумотлардир.
Зотан парламентода хеч ким бу масалани хукуматдан сурамайди.
3-4 йил олдин бир миллатвакили сурганди.
Куп вакт утмасдан уша миллат вакили улдирилди.
Энди бизнинг ёнимизда булган ва махсус тайорланган ходимлардан бириси Каримовга бу масалада рапорт хозирлаганди. Куп вакт утмасдан уни камадилар ва инсон авлоди чидаб билмайдиган огир исканжалар утказдилар.
Улимдан кочиб куртилган ёш дустимиз хозирги кунда ич органларидан бир неча марта огир жаррохлик амалиятлари утказди.
Ёш умри касаликлар билан утмокда.
Демак Узбекистандан чикарилган 200 мıллıард $ энди кимларнинг кулинда?
Табий-кı, 80% чет эл банкаларида, 20% Бирлашган Араб Амирликлари ва Осия давлатлеринда. Каримовлар сулоласи демократик й уллар билан давлат теппасидан кетса хам Халкора Судлар бошланажак!
Хар йили 124 тонна олтин Европага келмаяжак.
Иккинчидан уруш чикиш хавфи бор.
Уриш чикса Узбекистонни булишга харакат килажаклар. 3,5 миллион халки булган Тажкистанда ички уруш 5 йил давом килди.
30 миллионли Узбекистанда жуда узок давом килса керак!
Урушга тайёр булинг!
Европалилар эса Каримовнинг урнига келадиган хукуматни хам бу й ул билан карздор килиб курсатажак!
200 миллиард $нинг жуда оз кисми кайтарилиши мумкин. У хам булса бизнинг Шведцарияда бошлатганимиз махкама карори музлатилган 1миллиард $ олишнинг имканияти булиши мумкинхалос.
Бутун дунё диктатирларга карши булган мухалифат аъзоиларини куллаб-куватлайди . Аммо Узбек мухалифатига 20 йилдир хеч ким на моддий на маънавий ёрдам бермади.
Хатто Туркия давлати уз худудида яшашга хам рухсат бермади!
Каддафий ва Ислом Каримов Еврапанинг экономик согиладиган сигири еди!
Сигир кариса сут бермайди деганларидек Европа хам кариб ишига яраймай колган колган сигирини алмаштириш пайида!
Лекин сигирнинг аркони кимнинг кулида?...
Буни якин келажак курсатади...


Узбекıстан демократик вакфи раиси 
 ёзувчи 
 Сафар Бекжон

04.12.2012

понедельник, 3 декабря 2012 г.

Dıktatornıg kızı

Resmde gördıgız kız ınsang görınımlı tam bır şaytandır. Kendına aıd hıçbır erde kayıtlı ölmayan asker katıller surısı hızmetındedır. Kendına aıd altın fabrıkasınde yılda 30 yon altın çıkarmakda ve kendı hesabına yatırmakda. Bır saat baraber olmak ıçın bazı artıslere bır mıllıon $ vermekde. Gerard Depardıeu 24 saat kaldıgı ıçın 3 mıllıon $ almış. Bu paralar 7 mıllıon özbek türkıng Rusya sokaklarını supırarak topladıkları paradır.

 
 
Resmde gördıgız kız ınsang görınımlı tam bır şaytandır. Kendına aıd hıçbır erde kayıtlı ölmayan asker katıller surısı hızmetındedır. Kendına aıd altın fabrıkasınde yılda 30 yon altın çıkarmakda ve kendı hesabına yatırmakda. Bır saat baraber olmak ıçın bazı artıslere bır mıllıon $ vermekde. Gerard Depardıeu 24 saat kaldıgı ıçın 3 mıllıon $ almış. Bu paralar 7 mıllıon özbek türkıng Rusya sokaklarını supırarak topladıkları paradır.


 
Babası Islam kerımov 20 yıldır Özbekıstandan çıkarılan 1992-96 yıllarında 84 ton ve 1997 başlayarak yılda 124 ton altını kendı adına yatırdıgını bılmekdeyız.
Bunı Kerımov BBC muhabırı Monica Whitlocka kendi agzından söylamışdır. 'Devlet demek Kerımov, Kerımov demak Özbekıstan' ölarak anglam taşılmakda. Kayıtlı ölan 10 bın sıyası mahkumı ölan bır devletdır Özbekıstan. Ozbekistan hakkında Uluslararası ekonımık mahkemelerde 2700 dava açıldıgınıda bılmakdayız. 
2000 yakın dava başka devletler şırketlerını mın: 1 mıllıon max: 1 mıllıar $ mulkın gasb etme suçları bulınmakda.
 
Resimde gördıgıngız kızın Isvıçrede mahkame davasında para aklamakdan 900 mıllıon CHF (1milliar $) parasi dondurulmuştur. Bızım hısablarımıza göra Kerımovlar aılası Özbekıstanıg 100 mıllıar $ parasını kendı hısablarına yatırmışlardır. Kerımovların kürduğu mafya kısmlarıda örtalama 100 mıllıar $ çaldıklarını hısablamış bulınmakdayız. Bu hısablar havadan sudan deyıl Özbekıstan devlet ekonomısını ıyı bılan ve bır muddat devlet yönatımında çalışan uzmanlarımız hısablamışlardır. Özbekıstan butçesi gizlidir. Sebebıde eraltı ve erüstı zengınlıklerıng nereya harcandığını kayda geçırmemek ıçındır. Zaten parlamentoda kımse bu meselayı hukumetden söramaz.
 
3-4 sene önce bır mıllatvekılı sörmışdı kısa sura sögra öldırıldı. Şımdı bızım yanımızda ölan genç kadrolardan bırısı Kerımova bu meselada rapor hazırlamışdı. Çok geçmeden ıçarıde fecıy ıskenceleler yapıldı ve kaçarak kürtıldı. Iç örganları bır kaç defa amalıyatla alındı. Genç ömrü hastalılarla geçmekde. Demak Özbekıstandan çıkarılan 200 mıllıar $ şımdı kımlerıng elında, bankalarında? Tabıy-kı 80% batılı bankalarda. 20% Bıleşık Emırlıkler ve Asya devletlerınde. Kerımovlar sulalası demokratık yöllarla deyıştırılse mahkemeler başlayacağ. Yılda 124 ton altında Batıya gelmeyecek. Ikkıncı olasılıkta savaş çıkması. savaş çıkarsada Özbekıstanı bölmaya çalışacaklar. 3,5 mıllıon halkı ölan Tacıkıstanda iç savaş 5 sene surdı. 30 mıllıonlı Özbekıstanda epay suracak savaşa hazır ölıng.
 
Batılılar bu yölla Kerımov erına gelecek hukumatı tam tersına börclı göstaracak. 200 mıllıar $ çok az kısmı Icvıçrede bızım başlatdıgımız mahkemede dondurulan 1 mıllıar $ alma ımkanı ölabılır. Tüm dünyada dıktatorlarıng muhalıflerı desteklenır. Emma Özbek muhalıfetı 20 yıldır hıç bır şeklde destek görmadı. Hatta Türkıyada yaşama ımkanları dahı yökdır. Kerımov Batılılarıng ekanomık sömırge aracıdır. Eskırırse zaten deyıştırılacak. Emma kımıg elıyle bunı çök yakın gelecek ğöracagız.
 
'Özbekıstan demokratık vakfı' başkanı yazar Sefer Bekcan
 
 
 

пятница, 2 ноября 2012 г.

Тазиянома

"-бир инсон умри энг юксак лавозимга хам курбон килинмаслиги керак" 
Шукурулло Мирсаидов. 

  1996 йилниг охирлари эди. Камокдан озод килинганимдан кейин каттик назорат остида яшаяпган Шукурулло Мирсаидов билан факатгина ОБС мажлисида пайтида учрашиш имконим булганди. Камалганимдан кейин килган ёрдамлари учун миннатдорлик билдирдим. Шукурулло ака мен камокка киргандан кейин баъзи бировларинг илтимос килсак хам килмаган ишини уз эхтиёри билан килгандилар. 
 Уз адвакатларини мен учун тайинлагандилар. Камокхонадаги пайтимда хам эски дустлари оркали хар доим хабарими олиб тургандилар. Хотира китобимда у одамниг Узбекистондаги ахволини эьтиборга олган холда куп маълумотлар беролмадим. Аммо аминман-ки Шукурулло Мирсаидов Узбекистон тарихида ватансевар бир инсон сифатида хак этган мартабада жой олади. Нариги дунёда хам охирати обод булсин. Миллионларча инсонниг савоб ва дуосини олган ва "бир инсон умри энг юксак лавозимга хам курбон килинмаслиги керак"- дегандилар сунги учрашумизда. Ислом Каримовниг салтанати кимирлаб турган айни пайтларда у одамниг й уклиги билиниб туради албатта. Балким кимлар учундир ёклиги билиниши керак булгандир. Яна Аллох билгувчидир. 
Оиласига, фарзандларига чукур таъзияларимни билдираман.


Ёзувчи Сафар Бекжон.

02.11.2012

четверг, 1 ноября 2012 г.

Рауф Парфига

Рауф Парфига.
 


Тонг кон йиглаб отмокда ана,
Гарбда кон йиглар кечкурин яна.
шу зайл умримиз конлар ичида,
Изин йук азага, факат тантана.

Богланган кулаёк, богланди хатто,
Туркийда сузлаган боболар тили.
Дунёни унитган дарвешлар мисол,
Айри мемлекетдир устозниг дили.

У бокмас отган-у, отмаган тонга,
Ердан изламаг дил мамлакатин.
У кезар самода малаклар мисол,
Бизга колдириб жонли суратин.

Балким Чулпондан хабар келтирар,
Балким Фитрат тукар шаробин.
Устоз Туркистон тарафга кетган.
Бизга колдириб "кайтиш" китобин.

Сафар Бекжон, 1987 йил. Тошкент.
Кулёзма Гафур Гулом нашрётида колган)

суббота, 27 октября 2012 г.

Қамоқхона дафтаридан

Сафар Бекжон: 

Қамоқхона дафтаридан 

ххх
Хизматида етти иқлим, ул жондек жонона йўқ,
Дури-дунё шамидир, анга мендек парвона йўқ.


Гаҳи йиғлаб, гаҳи кулдим анинг сар-ҳисобига,
Айрилиб хонумонидан, тўлмаган паймона йўқ.


Дедим: бас қил фироқингни жамолинг таманно қил,
Деди: ҳар тонг мен кирмаган кулбаю бир хона йўқ.


Билолмасман нечукдурсан, ахир нурни ўпиб бўлмас,
Магар шаклу-шамойилдан эшитганим афсона йўқ.


Соқиё тутди қадаҳ ёр аксини кўргин дебон,
Кўчаларда энди мандек маст йўқ, мастона йўқ.


Ёр агар қилсанг карам дўстинг Сафарни шод қил,
Ки унинг кўнгил уйидек хўп ажиб кошона йўқ.


Тошкент, 1985 йил.

Қўй оғзидан чўп олмаган Юртбошимизга
( Ушбу шеьр бундан ўн бир йил олдин ҳазил тарзида ёзилган эди.1998 йил сарлавҳага “юртбошимизга” деган сўз илова қилинди).

Қўй оғзидан чўп ол, бўғизла уни,
Ҳаётга қасдма-қасд бўридай яша.
Четга сур имону инсофни буткул,
Қорнинга нон бўлмас қуруқ сафсата.


Дунёга ўт кетсин, сув боссин майли,
Ўтирган ўрнинг омон бўлса бас.
Гар топсанг ичингда виждондан хабар,
Уни ҳам ўлдир ортиқ қийнамас.


Исо-ю, Муҳаммад ўтмиш аталур,
Сен бугун туғилдинг, бугундай яша!
Умум сўровига ҳали анча бор,
Дўзахга қаср қур, ўлма унгача.

Шавкат Раҳмонга

Байрам қилгани кўча йўқ бизда,
Аза очгани ҳам кўчамиз йўқдир.
Куну-тун қуруқ ваьдалар еймиз,
Умримиз лаббай ва яна хўпдир.


Лекин сиз “ўртоқми”, ёки биродар,
Хуллас бирон атама эгаси инсон!
Қийнаганми бир бор ўжар “лекин”лар,
Дўппингиз ечмоққа бўлганми имкон.


Виждон-у имондан эшилган арқон,
Сиртмоқ тушингизга кирмаганмиди?!
Ҳеч бўлмаса битта, бир кичик “лекин”,
Бўйнингизга сиртмоқ илмаганмиди?!


Гапиринг қайдасиз, борайин қайга?
Байрамлар қилайми, очайми аза?
Жавоб кутар сиртмоқ “лекинлар”,
Қалбингиз кўчаси қайси марказда.


1985 йил.Бўғилмоқда бўғўимда сўзлар

Бўғилмоқда бўғзимда сўзлар,
Хуни тутар бир куни албат.
Калимадан тинмайди тилим,
Тишларимда ғижирлар ғафлат.


Кетар эдим бош олиб буткул,
Шодликларим қаноти синиқ.
Фақат осмон билмас чегара,
О , у нақадар, нақадар тиниқ.


Унда сени алдолмас биров,
Одамхўрлар тополмас излаб.
Юрагинга сиғмаган дардинг,
Қоғозларда юрмайсан гизлаб.


Бўғилмоқда бўғзимда сўзлар,
Хуни тутар бир куни албат.
Жон бермоқда тоқат қонталаш,
Кўзларимни уйғотар даҳшат.

1985 йил.


Мансур шеьрлар туркумидан

Янги уйга кўчган одамга нимадир етишмайди.
Айниқса ижарага яшаётган одам кўчса, бутун шаҳарни тентираб
топган “уйига”.
Кўчим бор йўғи бир жамадон. Хаёл суриб кетарканман айнан шу пайтда туғилган уйида, боринг-ки юз йил яшаган ва оёғини узатиб
ўлаётган одамга раҳмим келиб кетади.
Бир жойдан бир жойга кўчиб ҳеч нима йўқотмаган бўлса,
Нима топди экан юз йил ахтариб!

1985 йил.

1989 йил манзаралари

(Ўзбекистонлик СССР халқ депутатларига!)

Қабристон кенгаяр кунба-кун, чексиз,
Кенгаяр юҳодай пудрат далалар.
Бир юрт ухлар бунда хўрланган эрксиз,
Ҳатто гўдаклари тутмиш азалар.


Ухлар кўзларига туз сепар Орол,
Ажал қалқонлари гужумлар ёнди.
Юз йиллар талаган еб тўймас иблис,
Бир ҳовуч сувидан, сўзидан тонди.


Азалдан нодонлар юрт сўрар бўлса,
Элни ғам босар, босар хиёнат.
Миллат ботирлари мудраса бир он,
Дарёси бўғилар, тарк этар омад.


Шу буюк тупроқ олдида бугун,
Бир нафас тин олгин, эгилсин бошинг.
Қайларга келдинг, кимлар йўлдошинг?!
Қани кўларингда эрклик байроғинг!

1989 йил.

Авфнома сўраб…

Неки ўтса мендан ўтибди,
Меникидир шу пишган ёвғон.
Чўмичи-ю қозон мендандир,
Ўтин бўлди сиз берган фармон!

Хоҳланг осинг, хоҳланг авф этинг.
Неки ўтса мендан ўтибди,
Бор бойлигим бир ҳовуч тариқ,
Шундан қўрқиб оломон билмай,
Сизнинг таморқага чумчуқ экибди.

(Қарши қамоқхонаси, 31.10.1994 йил).

Кечиринг санамлар…

Кечиринг, санамлар, биздан ўтибди,
Ҳусни жамолингиз қадрин билмабмиз.
Ўттиз уч баҳорни кузга алмашиб,
Сизни ўйламабмиз, юрак тилмабмиз.


Фалакда парилар, сиз ҳам кечиринг,
Ойга боқибмизу, сизни кўрмабмиз.
Тонггача адашиб сомон йўлида,
Қизарган шафақдан сизни сўрмабмиз.


Етти қат самодан сўраб, ахтариб,
Сайр этиб сар- сари кетаверибмиз.
Беш кунлик дунёни олти кун билиб,
Айланиб-айланиб ўтаверибмиз.


Кечиринг, санамлар, биздан ўтибди,
Сочингиз калта деб қисқа ўйлабмиз.
Қирқта дор бўлибди қирқ кокилингиз,
Бўйимиз сиз билан хато бўйлабмиз.

(Қарши қамоқхонаси, 1994 йил).

Сабр косам тўлиб бўлди…

Фалакким гардиши даврон айирди ихтиёримдан,
Биёбонларда хор бўлдим, айро тушиб диёримдан.


Кетолмасман олиб бошим, қўлу-аёқ кишандбанддир,
Хазонларга дучор бўлдим, хабар йўқдир баҳоримдан.


Баҳовиддин балогардон бошимга соябон бўлгай,
Саҳарларда фиғон қилсам кишан куйгай бу оҳимдан.


Қасамхўру мунофиқлар айшу-ишрат сурар тинмай,
Бу не юртки нотавонлар нари кетмас нигоҳимдан.


Нада халқдан, на холиқдан садо чиқмас ҳақоратга,
Сабр косам тўлиб бўлди, исён чиқар шижотимдан.


Кел эй Сафар, мулки Турон ичра сенга хабар кетди,
Қолиб фурқат ичра кечдим бори-будим, бисотимдан.

Тоштурма. 1993 йил.

Мен эса чарчадим…

Чарчадим она, мен чарчадим она,
Умр салтанати чатнади, синди.
Даҳшат бостирар сўнгсиз ва сўнгсиз, 

Умрим уммонида тўлқинлар тинди.

Она, чарчадим бу ёлғон дунёнинг,
Кетгим келади рост тамонига.
Қайғу денгизида чўксам чўкибман,
Асло осилмайман чўп-самонига.


Ўтиб бўлди, она, ўттиз уч баҳор,
Уларнинг гуллари занглади сўлди.
Замона зўрники, шоҳлар қасридан,
Оққан қонга умрим жомлари тўлди.


Остонада турар фармони-олий,
Қўлида қиличи, бошида тожи.
Мен эса чарчадим, хўп, хайр энди,
“Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”.

(Қарши қамоқхонаси, 1994 йил).

Илтижо

Яна чарчаб келдим қаршинга она,
Бир чимдим юпанч бер, озгина сабр.
Сенсан қиблагоҳим, суянчим тоғим,
Тўрт томон сим девор, саҳрои кабр.


Она соғичларни тўсолмас девор,
Қўрқмас руҳимга дунё бир қарич.
Елкамда оламон, ташвиши бисёр,
Туримман қаршингда сўзларинга зор.


Она чарчаган маъюссан нечун?
Нечун чеҳрангда синиққан кулгу.
Шунчалар қўрқинчми қайғу-ташвишим,
Елкамдан ирғитсам аломон етим.


Яна чарчаб келдим қаршинга она,
Тўрт девор шовқини ғулу солади.
Озгина жимлик бер, бор йўғи жимлик,
Оломон бир нафас қилсин тантана.


Яна чарчаб келдим олдинга ОНА.
(Қарши қамоқхонаси, 1996 йил).

Талабалар шаҳри исён бешиги

Сен уйғондинг –қайтди чекинган иймон,
Сен уйғондинг –қайтди бекинган виждон.
Сен уйғондинг- қайтди ватанга “Қурьон”,
Талабалар шаҳри исён бешиги,
 

Эркликка очилган нажот эшиги.
Оналар алласи фалакка нидо,
Боболар салласи белингга фидо.
Йўлингда қўллагай бир ёлғиз худо,
 

Талабалар шаҳри исён бешиги,
Эркликка очилган нажот эшиги.

Кўп кўрдинг ҳийлагар сайловларини,
Ваьдалар, азалий алдовларини.
 

Тиллари бурролар пайровларини,
Талабалар шаҳри исён бешиги.
Эркликка очилган нажот эшиги.

Омон бўл, эй, юртим посбони қальам,
 

Жипслаш, қалқсин кўринмас алам.
Озодлик байроғин кўтаргин илдам,
Талабалар шаҳри исён бешиги,
Эркликка очилган нажот эшиги.

Тошкент шаҳри, 1989 йил.

пятница, 26 октября 2012 г.

Tabrıknoma


 Kardaşlerım sızlerı 'Kürbanlık günı' munasıbatı bılan tebrıklerım. Bügun kesılmaya ğotırılken bır koça deyıştırılen Ismaılıg bayramıdır. Bızde bayram etebılırız, çunkı hepımız her gün kesılme tehlıkasıyla yaşamakdayız. Dünyayı yonatenlere Allahım ınsaf ve şefkat versın. Insanlıgı kendılerı ıçın kurbanlık seçen dıktatorler ve unlarıng kassablarına Azraılden heber versın. Bızede akl ve fıkr versın. Hayvanlar senede bır kaç gün kurbanlık olma ehtımalındayken bız ınsanlık dünya katıllerınçe ıstandıgı anda 'kurbanlık' yapılmakdayız. Ya Allahım kandırılıb kesılmaya gotırılmekde olan Ismaıl yapma bızı. Erına kesılen koç-da benzetme bızı. Yaparsang yenıdan yap-kı sınanmadan, Sana layık olalım. Amın


 Insan ınsanı kesmesın deya ,
Allahım göndardı bıza hadıya.
Insan devam eter ınsan kesmaya,
Güç kuvvat ölsın deya emekde hadıya.

Ben kürbanlık eterım bır gün ıçın nefsımı,
Ikkıncı gün keserım gelen-geten kıbrımı.
Uçıncı gün bakarım ıçımdeyı savaşa,
Galıb gelen adına kesecegım fıkrımı.


 Sefer Bekcan..

пятница, 21 сентября 2012 г.

MAFYA HOKUMIYATI, KERIMOVLAR.

Kerimov ailesi resimdeki 27 yaşındaki Ermeni Gayayan Avakyan adına Londra'da şırket kurmuşlar. Şirket hesabına 60 miyar 931 milyon £ hibe edilmiş.

Kerimov ailesinin paralarını aklayan resimdeki kız, uzun yıllar başbakanlık yapmış olan erme

ni asıllı Sultanov (Avakyan) olabilir. İsviçre başsavcılığı bu ermeniyi İnterpol aracılığı ile aramaktadır. Dün İsveç Başsavçılıgı bu kadın için arama talebı çı
kardı.

İçveç Başsavçısı bu ermeninin "TeliaSonera" mobil telefon şirketinden Özbekistan'da işe başlaması için 320 milyon $ rüşvet almakla suçlamıştır. TeliaSonera bu rüşveti niçin verdiğini ve taslimatı İsviçre'de yaptığını belgelemiş.

2011 ocak ayında bizim başlattığımız Cenevre Başsavcılıgı nezdındeki şikayetımizde bu hususlar yer almıştı. Bizimle işbirligi yapmakta olan İsviçre 'Anti Koripsion' ve 'Bern Inısatıv' teşkilatlarına teşekkür ederiz. Başlatılmış olan uluslarası para aklama mafyası olan Kerimovları resmen suçlu ilan edilmesine yardımcı olacak.

Aldığımız bilgilere göre sadece İsviçre'de Kerimovlar ailesine ait olan 7 milyar CHF para aklanmıştır. Başsavçılık Cenevre'de tutuklu olan Kerımov'un iki yardımcısından bir çok bilgiler elde etmiştir. Merkezi Gıbraltal adalarında olan bankalarda bu diktatöre ait olan 100 miyar $ dan çok para olduğu tespit edilmiştir.

Özbekistan yılda 120 ton altın üretmektedir. Özbekistan'a verilen kota 40 tona satış izni vermektedir. Kalan 80 ton altın legal olmayan yollarla pazarlanmakda ve Kerimov'lar hesabına yatırılmakdadır. Kerimovlar ailesi ve mafyası 23 yılda Özbekistan halkına ait olan 200 milyar $ ı kendi hesaplarına aktarmışlardır. Bu mesele dünya ekonomik krizine çok etki yapmıştır.
Bu ailenin tüm mal varlığı Özbek halkına gerı verilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bana karşı yeniden üzerime katiller göndermeleri faydasızdır. İş benden çıkmış, bu meseleyi devam ettirecek kişiler işe başlamışlardır. Benim Gülnara Kerimov'a karşı açtığım davamı İsviçre devleti kendi üzerine almıştır. Sonunda bu aile ban
Sonunda bu aile bana ve aileme yaptığı iskenceleri, katillikleri (iki kardaşımı öldürdüler) ve Özbek halkına karşı yaptıkları hainliklerin hesabını vereceklerdir.
Kerimovlar yaptıklarınız yeter artık. Savaş çıkarmadan çekiliniz. Küresel güçler sizi zaten yıkacak. Ama savaşla ve kanla yapmak istemekteler. Siz barışla istifa edin. Dünya mafyasına aktardığınız 200 milyar $ lık serveti özbek halkı adına almamıza yardımcı olun. Belki af eedilme imkanınız olur. Yani siz bilirsiniz! Ben sizden 20 yıldır korkmadım. Siz de bir dafa olsa da bendan korkmayın.

Türkistan'da devletçilik mirasına varis olacağını bizzat İslam Kerımov'un yüzüne söyleyen, "Sefer Bekcan".

суббота, 21 апреля 2012 г.

Türonda hasret yasamak...

HASRET
Kalbim İstanbul'da kaldı,
Hayalen gezerim Turan ellerini!
Ne var ki beş günlük dünyalıyız,
Gün gelir kırarım beden tellerini.
Gelirim davetsiz, vizesiz sessiz,
Ne yok olurum, ne de varlığımı bilirsiniz.
Size gösteremem katilin kanlı ellerini.
Sefer Bekcan 

------------------------------------------------------------
İstanbul rüyalarında yer aldı,
Zalim karar onüç yılını çaldı,
İstanbul da senin kalbinde kaldı,
Gün gelir kırarsın beden tellerini,

Durma, buyur gel istediğin zaman,
Kahraman bekliyor Turan , Türkistan,
İnşallah gurbet biter Sefer başkan,
Gün gelir kırarsın beden tellerini,.....Murat Han yazdı...
Sefer başkana saygılar..

понедельник, 26 марта 2012 г.

Ruh ormoni

  • Suskun Kurt ruhun resme yansıması..girdabın resmedilmesi.resmin büyütülmüş halinde orman kayboluyor.yerini egemen gücün ayakları altında ezilmemek için kaçışını resmediyor..insanların, nesnelerin o dehşetten bilinmeyen zifiriye kaçışını gördüm.zifirin sonu aydınlığa açılan kapı mı?? yoksa karadelik mi??


  • Sefer Bekcan Sagol kardasim Suskun Kurt! çok yaklasmissin ne demak istadigima. Demak-ki ben daha çok çalismam gerekecek. Izleyici aserimi tam çozdiginda realistik ressamliga geri donarim, emma ö sikici gelir. Her kes goran manzarayi, hep ayni duran portrelari. netyurmortlari resmetmek....

  • Hunkar Gemicioglu Arkamda bıraktığım aydınlığım göremediğim karanlığım..Bir gizem içimdeki düşünceler aradığım ne ,bulabilecek miyim burada..? Birinin itmesini bekliyorum karanlıklara korkularım la yüzleşmek adına..

  • Suskun Kurt Sefer Bekcan yüreğinize sağlık..resimleriniz çok şeyler ifade ediyor.resimlerdeki gizem resmin dilini çözmek kişilerin ruhsal ve düşünürlüğüyle doğru orantılıdır...belki ben algıladıklarımı kelimelere dökemiyorum.belki algılarım yetersiz....belki sizin ve belki Hunkar Gemicioglu kardeşimin değindiği gibi yüzleşmek isterken kaçmayı yeğliyoruz..

  • Harun Meral çok anlamlı bir resim. gönlünüz var olsun

  • Ibrahim Kaya Karanligin icinde ulu cinar misali insanlar ve karanlik fikirlerin icinden aydinliga cikmaya calisan bir bozkurtun esaretini goruyorum.
  • Habil Demir buyuk bir kultur medeniyetin tarihin cizgileri

вторник, 28 февраля 2012 г.

Murocat

Özbek Muhalefeti liderlerinden Sefer Bekcandan Cumhurbaşkanı Abdullah Güle çağrı


1998yılında ,Özbek cumhurbaşkanı İslam Kerimovun baskısı neticesinde Türkiye cumhuriyeti topraklarından istenmeyen kişi ilan edilerek, çıkartılan Özbek şair,Yazar Sefer Bekcan Çok sevdiği Türkiye cumhuriyetinde dönmek istiyor. Türklük ve Türkiye sevgisiyle dolu Bekcan Türkiyede oturum izini almak ve hakkında yasağin kalkması için Cumhurbaşkanı Abdullah Güle bir mektup yazdı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül,
Merhaba
Ben Sefer Bekcan, şair , yazar ve Özbekistan muhalefet liderlerinden birisiyim.Özbekistanı 1990 yılından beri baskı ve zorbalık ile yöneten diktator İslam Kerimov'a karşı mücadele etmekteyim.
1998 yılında diktator Kerimovun Türkiye Cumhuriyeti Devletine uyguladığı baskı neticesinde "Persona non grata, İstenmeyen Kişi" ilan edilerek çok sevdiğim Türkiye Cumhuriyeti topraklarından çıkarıldım.Bu tarihten itibaren tarafıma 10 yıl Türkiyeye giriş yasağı uygulandı.
Diktator Kerimov sizi arka bahçesi gibi kullanmaktadır.
Buna rağmen Özbekistan-Türkiye siyasi, ekonomik ilişkileri cok zora girmiş durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok sayıda işadamı Özbekistan hapishanelerinde tutulmaktadırlar.Türkiye sermayesine Özbekistanda el konulmuştur, Türkiye düşmanlığı propagandası devlet düzeyinde yapılmaktadır.
Kerimovu diktator olarak adlandırıyoruz dedik fakat Türkiye Cumhuriyetinde hangi düzen var, anlamamaktayım?
2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cenevre konsulosluğuna vize için başvurdum.Ne yazık ki hakkımda verilen yasaklama kararının devam ettiği sözlü olarak bildirildi.Tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep ettiğim halde yazılı olarak böyle bir cevap veremeyeceklerini konsolosluk yetkilileri bildirdiler.
Muhalefet lideri olmam nedeniyle Özbekistan diktatorü İslam Kerimov senelerdir beni interpol ve başka yollarla aramaktadır. Buna rağmen dunya genelinde 26 ülkeye gitme imkanı buldum.Bu ülkelerin hiç birisi vize talebinde bulunmadı ve herhangi bir problem de çıkarmadı. Kendi ülkem Özbekistanı ne kadar seversem , Türkiyeyi de o kadar çok sevmekteyim.Türkiyeyi vatanım olarak görmekteyim.
Kendi ülkemde diktator Kerimov'un beni takip ettiği yetmiyormuş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de benim hakkımda "Tehlikeli şahıs" olduğum yönünde karar alınmıştır. Ben inançlı bir insan olmamın yanında aynı zamanda demokratik, laik düzen taraftarı bir kişi olduğumu çoktan ispatlamış birisiyim.Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı hiç bir eylemde bulunmadım. Benim hakkımda alınmış olan ülkeye giriş yasağını biliyorum.Benim Türkiye Cumhuriyetine girmem, turistik seyahat yapmam Özbekistan ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecektir.Şu an olduğundan daha kötüye gitmesine vesile olmayacaktır.
Ben Sefer Bekcan olarak Uluslararası alanda tanınmış bir şair ve yazarım. PEN International ve bir çok benzer uluslararası teşkilatın aktif üyesiyim.
Saygılarımla


Lozan, Isvicre

tel:0041 78 943 73 11
hicral@hotmail.com 

PEN International

Uzbekistan and the International Parliament of Writers

This international institution was founded in 1993 in Strasbourg, France. The organisation has branches in Brussels, Paris and Barcelona. Woyle Soyinka was selected as its president. Outstanding writers around the world are became active members of organisation's administrative board. There are a lot of famous writers, who had been imprisoned or persecuted in the past due to their creative professions.  Followings are the organisation's main activities:
Protect exiled writers and poets, translate their works and publish them and make them known to the public
organise and conduct socio-political activities in order to achieve their release from prisons and to make their works known, morally and materially provide their families.
Organise medical treatment in order to accelerate their recovery in developed countries' hospitals
Find countries which can provide refuge or other forms of humanitarian protection for them and their families and facilitate to rescue them from dictatorial regimes and persecution

My previous life might be taken as a pattern: in 1997 I was invited to Lausanne, Switzerland together with my family due to mutual agreement between Parliament of Writers and Lausanne's municipality. My name was selected among other several writers and official authorities carefully considered it throughout the past year. According to some sources Swiss Embassy in Tashkent, Uzbekistan even gathered information about me from various opposition and human rights activists. Finally, in May 1998, we received a visa and a ticket to fly to Switzerland. In this context, I
want to thank all people who gave correct and appropriate information about me and who have told
what they really thought about me when they were questioned by Swiss authorities. From 1998 to 2010 I was busy with fighting the influential propagandists of Karimov's dictatorship within Swiss society. Together with local artists and human rights activists we succeeded in changing the public opinion. We explained the contents of our meetings held with representatives of the local
population to inform about the real situation in Uzbekistan to different
newspapers and journals and I published a series of articles in the "Zurich
Zeitung", "La Tongue", "La Liberté", "Pladoyer". Together with the Human Rights Committee of the United Nations in Geneva, I took part in the preparation of documents dedicated to torture and ill-treatment in Uzbekistan, addressed to the General Assembly. I signed a special paper that I
was ready to testify about the contents of these documents. Of course, this kind of activities do not please the Government of Uzbekistan. Nor are rich Swiss businessmen going idle who maintain trade relations with Uzbekistan. They tried to organise my deportation from Switzerland to Uzbekistan.
 As a result, the newspaper begged my pardon two weeks later and published a long article about the true situation in Uzbekistan and about my personality. Now, I want to continue to explain my thoughts about the International Parliament of Writers, with which I continue to cooperate. Continuously, letters are being send to the Government of Uzbekistan demanding the release of Mamadali Mahmudov. I write letters to the Board of the Parliament of Writers giving witness statements about the time I spent with him in Karimov's prisons. Taking the opportunity, I want to speak about the poet Alihon. He is forgotten by most of people. He is originally from Kokand and published three or four books. He was a member of the Union of Writers of Uzbekistan. He published critical articles about different subjects in the Uzbek press. In 1993 and the following
years he was detained among mentally ill prisoners in the Sangorod prison. Then, he fell under an amnesty and was released. However, as he could not flee, he was imprisoned a second time. Unfortunately, we can not receive any news about him. We are expecting help and cooperation from those people who know Alihon. Due to financial problems nowadays Parliament of Writers stopped its activity and I would like to say that thanks to that organisation Yodgor Obid and myself were granted creative refugee status in safe countries.

Safar Bekjon,
Lausanne,
Switzerland

понедельник, 23 января 2012 г.

Саёҳатга чиққан "лахмач"

Саёҳатга чиққан "лахмач"
      (эртакона хажвия)
Бир ҳам бор, икки ҳам жойида. ўтмиш олдидаги келажак, қош-қавок орасида мана мен деб -турибдикан.
 Эртагимиз қаҳрамони ўз ўтмиши ва бугини ўртасидаги қиёматга  кетадиган йўлдан адашган бандалардан биридир.   Қахрамонимиз қори ва уломоликга давогар тақводор муҳожир. Шимол давлатларидан бирига қочқинлик мақомида келганлар. Тақволарини қўрганимизда ҳурматимиз беҳисобди. Ўзларидан катта шуҳратларини соясида етмиш  икки киши чойхона қуриб чой ичса бўлади.Лекин...   бу сояга чойхона қурганлар  бўлса эҳтиёт бўлишсинким бу соя эгаси яқинда чойхонангиз устига қулайди. 1993 йилда Тоштурманинг 1-чи ертўласида "қори Гийбатулла" бор еди. Қироат қилганларида бутун Тоштурма жимликга чўкарди.   Бу oвознинг эгаси қори акамиз, бегуноҳ диндор маҳбусларнинг маьнавий балким жисмоний қотили эканлигини 1-чи ертўланинг маҳбуслари билишар еди.  Кеча "Озодлик" радиосидан хурматли Обидхон қори чиқиш қилдилар. -"Қамокқхонадаги кишилар мажбуриятдан, қийноқдан бировларга туҳмат қилишга мажбур бўлишса бу муҳим эмас" дедилар. Агар бу туҳматчилик ихтиёрий равшда йилларча давом этган бўлсачи? Агар "лахмачлик" маҳбуслар ичида айғоқчилик ва қилмаган айбларга ихтиёрий кўндириш бўйича касб-ҳунар қилинган бўлса-чи? Шу иш орқали қамоқхонада яхши яшашни кўзлаган бўлса-чи? Қамалганларнинг ҳаммасини қийнашади. Ҳамма лахмачликга рози бўлишмаган.
-Менинг имоним заифроқ,  бу ишга рози бўлганман,-дейди қаҳрамонимиз.
 
Қориликка давогар, бизнинг лахмач қахрамонимиз хоинликни қилаётиб ҳаммага айтганман -дейди  ўзини оқлаб.
-Сизнинг  лахмачликингиз  оқибатида қамоқхоналарда  қанча одамларга қийноқлар ўтказилди ? Сиз хўжайинларингизга « бу диндор ваҳҳобий, ҳизбчи ислоҳ бўлмайди, Каримовдан кечириб ҳам сўрамайди деб ахборат берганмисиз ? Бу ахборатларингиз оқибатида қанча диндор маҳбус ШИЗО га жўнатилган ? …..
Худди сизга ўхшаган лахмачлар сабабчи бўлиб қанча  бола 159 нинг  тирик етимларига айланганини биласизми ? !Эртагимиз қаҳрамони тоштурманинг 1993 йилдаги "лахмачи" қори Ғийбатуллага ўхшаб ҳали Каримовни яхши таниб улгирмаган бўланида ҳам бир баҳона топган бўларди. Аммо бизнинг лахмач қоримиз 2000 йилардан кейин қамалиб,  каримовнинг кофир ва қотиллигини била туриб, маҳбусларни кечирим сўрашга дават қилганлар. Қоримиз шу даражада машҳур бўлдиларки ортиқ саёҳатга жўнатилса ҳам бўладиган савияга келдилар. Лахмачлик зоналарда баъзан фожеали тугаш эҳтимоли бўлганлигидан ҳам ташқарига жўнатилади. Қахрамонимизни зонадаги ҳаёти хавф остидалигидан "хозайин" ҳимояси ва тавсияси билан озод қилинганлар.   Қахрамонимиз лахмачлик гуноҳлигини бир ёққа суриб қўйиб ҳатто юз қизартирувчи айб эканлигини ҳам тан олмай қуйганлар. Лахмачлардан  азоб чекган ва камокдаги учта укасидан биттаси озодликга чиққандан кейин кўп ўтмай вафот этган  кишидан сўрадик: -Агар лахмач ўз "хужайинини" алдаб озодликга чиқиб олган бўлса ва буни ҳаммага айтганини эълон қилган бўлса меҳмонга чақирармидингиз?
-Аллох мусофири ўз ризқи билан келади- деди.
Дунёда тасодифлар йуқ, натижалар ва ҳар эртакнинг ниҳояси бор.
Туғилиш ва ўлим тақдирдир. Ўртасидаги ҳаёт эса синов ва имтиҳонларга тўла йўлдир. Кимдир бу йўлни чопиб ўтади, кимдир оғир-вазмин. Чопаяпганниг оёғи остига тош, вазминнг елкасига мушт туширадиган бизнинг лахмач қаҳрамонизга ўхшаганлардан динимиз  зиён кўраяпди.
Лахмач қахрамонимиз тавба қилган бўлса, қори бўлсалар эртак қилиб нима қилардингиз деяпган бўлсангиз ажаб эмас.
-Қахрамонимизни шунинг учун ҳам Аллоҳ меҳмони дедик ва 250  чақирим олдига чиқиб кутиб олдик.
Силаганнни сигир , сийфаланганни  эшак билмас деганларидай келганлариданоқ уй эгасини беҳурмат одам эълон қиливордилар. Эртаси куни уй хонимини қалби қораликда айблай бошладилар. Лахмачлик,  манавий бадбахтликга айланиб улгирилганини ва тавбалар шифо бўлолмагани ўртага чиқивордилар. Аллоҳ шифо берсин дедик ва кузатвордик.
Дарвоқе,  Ал Буҳорий ҳазратлари Ҳажга эшакларида борганлар. Ўрта Ер Арабистонини эшакларида юриб ўтганлар. Ёзган ҳадисларини-ю, Қурьонни  Каримни  эшакдаги хуржинда сақлаганлар. На хуржин қори булди, на эшак ҳожи !
  Сафар Бекжoн

INTELLECTUELS EMPRISONNÉS

La Liberté est un quotidien généraliste édité à Fribourg.CH


   PIERRE KOIB

Ecrivez plutôt Bekcan et pro- noncez éventuellement «Bekchan». 11 est vrai que dans le rapport de gestion de la muni- ctpalité de Lausanne, son nom est transcrit, après uti détour russe, «Bekchanov). 11 s’agit de cet Ouzbek de 50 ans parvenu au terme de son séjour officiel à Lausanne, où il a été accueilll 11 y a deux ans au titre d’écri- vaín contraint à l’exiI. C’était la pre- mière fois que la capitale vaudoise mettaït en pratique son engagemeiit de ville-refuge pour écrivains menacés (lire notre édition du 4 mai). Sefer Bekcan, dotsc, ne sera plus, dès juin, au bériéfice de ce statut très particulier, mais 11 ne sait pas où aller ensuìte. Le retour au pays est exclu pour l’ins- tant, Venu en Soisse avec son épouse et ses deux enfants, un départ pour un autre pays aurait d’autres consé- quences que s’il était seul, Ausst a-t-il déposé une demande d’asile.
INTELLECTUELS EMPRISONNÉS 
«Tout ce que j’ai écrit, je l’ai écrit en ouzbek pour I’Asie centrale)), et j’ai été publíé depuis que je suis ici
(Ial)S des jouriiaux (le la regioii ‘, tidique-I -il p()tir jtistilier sa situatien d’écrivain, et non de niilitant poli - Iique, contrairen)enr à ce que 1’()ti a tetidance à croire. Auteur surtout de pubticaiions poetiques, 11 n’en reste pa’ fl)Oit)S que dès son exil, sa pro- duction est avant tout destit)ée à dé- fendre des intellectuels emprisonnés dans son pays. )(Utie dizaine de jeurtialistes et d’écrivaiiis s()Iit ac- tuellement íncarcérés. Mon éditeur a écope de 12 ans de prisoIi. Et même des geiis qui ¡)ossèdelit mes livres ont été interl)ellés. Mon travail n’est pas uiie activité ¡)olitiqtle, c’est uii coni[)at pour sauver des vies.» Et d’observer que les rapp()rts enrre lit- térature et politique ne peuveiit pas être les mêmes là-bas qtl’eii Europe occìdeiitale.
TROIS ANS DE PRISON 
Mais Seler Bekcan peuse respec- ter iout à fait le cadre dtt coiitrat passé avec le Parleiiietit iniernatio- t)aI (les écrivaitls, qui t(ti a valtl d’être accueilli ,i l.ausanne. ((Et (Ie iouie laçon, ce que J’’ai fit durant ces deux atis était pour rnoi un im- pératif Iii()ral.
11 rac()tite q(i’il a Iui-nênie C()i)titl ¡es geôles ouzbèq(tes, trois aiis du- rant, de 1993 à 1996. 11 a été condarntié sous uii prétexte falla- cieux, une accusation dti vol d’tiiie Iiiédaille d’utie grande valeur histo- rique. ()Or, cette niédaílle a été re- tr()uvée par la suite, mais on n’a pas pour autant rouvert moti procès)). 
Sefer Bekcan appartietit certes à un mouvement politiqtie, 1’)(ERK, Parti dénicicratique d’ Ouzbékis- tan)), qui est une organisation laïque, s()tiligne-t-il. ))C’est me faire du tort que de nie considérer com- me íslamiste)). 11 existe un mouve- ment islamiste, lié aux talibans, eii Ouzbékistati. 11 ne s’agit pas du tout de l’ERK, qrti a été fondé en 1917, année de Ia Révolrttion d’octobre, par dcs iritellectuels de diverses (ol)fessi()lis et nati))nalités. 11 avait tiotaiiimetit à son progranime le dr()it de votC des femmes. Mais il a été par la suite liquidé de façon san- glatite par Stalitie. 
Eii 1990, l’iiitelligetitsia ortzbeke, emnietiée par l’écrivaiii M()liamed Salili, recrée I’ERK. Le but est de dé- Iendre lcs valeurs cult(lrelles, au seiis large, dri pays. Cette activité se heur-
te ati régitiie autoritaire du présideiit Karirnov. L’OBSTACLE DE LA LANGUE 
Sefer Bekcati précíse encore être tout a fait conscient d’avoír pu rési- der deux ans à Lausaiine parce qu’un appartement avait été niis à sa disposition, et que la sécurité so- ciale lui était assurée. 11 en est très reconnaissant aux Lausannois, S’íl n’a pas pu entretenir des contacts suivis avec les mílieux culturels de la place, c’est en grande partie pour des raisons linguistíques. Ses langues étrangères (lors de notre rencontre, rin de ses amis a servi d’interprète) soiit le russe et 1e ttirc. Eti outre, les problèmes psycholo- giqrtes et de santé qui étaìent les siens à soti arrivée eti Suisse ne lui Oiit pas perniis de se lancer dans I’appretitissage du français. 
11 s’est tout de mênie fait des atiiis ici, ajorite-t-il, et vu cette situati()ii, c’est datis ses écrits qti’il a parlé de Latisaniie, uiie ville dont personne n’avait eiitetidu parler eti Ouzbekistan. 

среда, 18 января 2012 г.

Мухолифат фаоли Сафар Бекжон билан суҳбат


Мухолифат фаоли Сафар Бекжон билан суҳбат


Мухолифатдаги "Эрк" партияси фаолларидан бири, ёзувчи Сафар Бекжон bbcuzbek.com ўқувчилари ва тингловчиларимиз саволларига жавоб берди.
47-ёшли Сафар Бекжон ҳозирда Швецарияда яшаб ижод қилмоқда.
У 1993 йилда Ўзбекистон ҳукуматига қарши сиёсий қарашлари учун озодликдан маҳрум этилган ва ҳаётининг уч йилини Ўзбекистоннинг турли қамоқхоналарида ўтказган.
Сафар Бекжон "Нариги дунё дарчаси олдида" номли биографик асари билан кўпчиликка яхши таниш.
Муаллиф асарининг асосий қисми Ўзбекистон жазо колонияларида 1993-1996 йилларда коғозга туширилганини айтади.
Сафар Бекжон асарида тилга олинган шахслар ва жойлар номини ҳам ўзгартирмаганини урғулаган.
Сафар Бекжоннинг айтишича, Ўзбекистондаги вазиятни "ўз ҳатти-ҳаракати билан енгиллаштиришга интилаётган инсонлар бор, бу китоб уларга далда бериш, кун келиб, уларнинг бу заҳмати муносиб баҳоланишини эслатиш учун ёзилди."


Би-би-си: Қўшма Штатлардан ўзини “Мусофир” деб таништирган мухлисимиз саволи:- "Сизнинг фикрингизча, Ўзбекистонга қўйилган, қуйилаётган ваё бекор қилинаётган жазо чоралари ўзбек халки учун нимани англатади? Бу чоралардан қандай фойда ваё зарар бор?"
Сафар Бекжон: Агар Оврўпо Иттифоқи жазо чоралари ҳақида сўраётган бўлсангиз бу масаланинг ўзбек халқи билан боғлиқлик жойи йўқ. Жазо чоралари ҳукумат раҳбарларига қаратилганди. Аммо бу рамзий жазо, холос. Ҳақиқий маънода ҳукумат раҳбарлари ҳали ҳеч қаерда жазолангани йўқ. Дунёда энергетик инқирознинг юз бериши қўлида ресурслари бўлган диктаторларга қулай вазиятни туғдиради. Ғарб сармоядорлари диктаторлар билан осон тил топишади. Аммо бу ўткинчи вазиятдир, эртага худди шу ғарбликлар Каримовни ағдариш учун сармоя қўйсалар, ажабланманг.
Би-би-си: "- Сиз қамоқдалигингизда диний маҳбуслар ҳам бормиди? Бўлса, уларга муносабат бошқа маҳбуслардан қанчалар фарқ қиларди?" - деб сўрапти Швециядан Ёдгор Юсупов исмли мухлисимиз:
Сафар Бекжон: Мен қамалган пайтлар ҳали тўлақонли диктатура бошланмаганди. Сиёсий маҳкумлардан диний маҳбуслар ўртасида фарқ бор эди. Сиёсийларга унчалик вахшийлик қилишмасди. Аммо, диний маҳкумлар ўша пайтларда ҳам қийноқлар остида эди.
Би-би-си: Яна бир мухлисимиз яқинда бўлиб ўтган сайловларда “Эрк” партияси имкониятлари қай даражада бўлганини сўраган. У: - "Мухолифатчиларни, хусусан ўзингизни давлат раҳбарлигига тайёр деб биласизми ҳозирда? Парламент ва президент сайловларида ғалаба қилсангиз, ишни аввало нимадан бошлаган бўлардингиз?.." - деб сўраган.
Сафар Бекжон: Дунё ҳамжамияти "Ўзбекистонда диктатура бор" - деб айтаётган бир пайтда бизнинг сайлов ҳақида гапиришимиз мантиқсизликдир. Саволнинг иккинчи қисмига келсак, 1990-91 йилларда Каримовнинг шахсан ўзи мени икки марта чақириб, лавозим таклиф қилганди. Мен ғоя одамиман. Шарқда раҳбар ғоясиз, шеърсиз, китобсиз бўлмаган. "Мен эконамистман, Муҳаммад Солиҳ шоир бўлса, у давлатни бошқаролмайди,"- деган Каримов халқни хонавайрон қилди. Мен, ўтмишида авлодлари тажрибаси бўлган, ўз танасида қийноқ ва исканжаларни "татиган" ҳамда Ғарбда анчадан бери яшаётган зиёлий сифатида, ҳукуматда ишлашга тайёрман. Ишни адолатни тиклашдан бошлаган бўлардик.
Би-би-си: Тошкентдан Жавоҳирбек Султонбековнинг саволи куйидагича: - “Айтингчи, нима сабабдан ўзини мухилифатчиман деганлар курашиш ўрнига бир-бирини қоралаб юришаверади, қачон бирлашасизлар?”
Сафар Бекжон: Биз 1988-1992 йиллар орасида қисқа бир муддат очиқ фаолият кўрсата олдик, холос. Агар вақтимиз етарли бўлганида мухолифатчилик ҳақида халқимиз бугунгидан бошқачароқ тушунчага эга бўларди. Бир хил мухолифат: - "мавжуд ҳукумат ўрнига келсак,"- деб халққа мурожат қилади. Икинчи хил мухолифат эса: -"агар мавжуд тузумни йиқитсак ..," - деб ўртага чиқади. Биз "диктатура" деб аталадиган тузумга қарши курашаяпмиз. Каримов ҳукумати кетиб, ўрнига бошқалари келса ҳам, бу режимни ўрнига қўя оладиган янги ғоя бўлмаса, бу қуруқ мансабпарастликдан бошқа нарса бўлмай қолади.
Би-би-си: Остонадан Тоҳир Саидов: -"Мухолифат раҳбарлари ўртасидаги “душманлик” Ўзбекистон демократик мухолифатига зиён етказди, деган фикрларга қўшиласизми? – деб сўрапти.
Сафар Бекжон: "Эрк" партияси Туркистон Мухториятини қурган. Жадидчилик ҳаракати ғояси ва фалсафаси бу партияда мужассамлашган. Муҳаммад Солиҳ бу ғоянинг тўла маънодаги давомчиси бўла олишини ўз асарлари билан, ўзбек жамиятида ва турк дунёсида тутган ўрни билан, исботлаган шахсдир. Муҳаммад Солиҳ агар: - "Ўз шахси номидан бошқа бир шахс атрофида бирлашайлик," - деса ҳам, биз бунга каршимиз! Қандай фалсафа ва қайси ғоя aтрофида кимларнингдир бирлашиши халқни моддий бойитмайди ёки камбағаллаштирмайди.
Би-би-си: Қўшма Штатлардан Маҳзумбекнинг айтишича, у шахсан “Эрк” партияси фаолиятини кузатиб келаётган экан. “Гапларизда кўпроқ ҳозирги тузумни танқид қилиш туради. Лекин ўзларингиз ҳокимиятга келсангиз, қанақа сиёсату иқтисод юритмоқчислиз, шу тўғрисида бир аниқ гапирмайсиз. Қолаверса, ўзингиз шоирнинг давлатни бошқаришига кўзингиз етадими?” – деб сўрапти Қўшма Штатлардан Маҳзумбек.
Сафар Бекжон: Аввалам бор "Эрк" партиясига қизиқиб, уни кузатиб келаётганингиз учун раҳмат. "Эрк" партияси ҳукуматни нафақат танқид қилиш, ҳатто баъзи қарорларни қабул қилинишига эришаяпти. Аммо бу қарорлар бажарилиш учун эмас, танкидга ўрин қолдирмаслик учун қабул қилинаяпти. "Эрк" ижтимоий адолат тамалига асосланган бозор иқтисодига ўтишни таклиф қилмоқда. Темур ҳам шеър, ҳам китоб ёзган. Бoбуршоҳ буюк шоир ва ёзувчи бўлган. Минглаб йиллардан бери бизда ҳокимятдагилар ижодкор кишилар бўлганлар.
Би-би-си: Ўзбекистондан Сухроб йўллаган савол: - “Сизни Манғитлар сулоласига тегиши деб эшитдик. Шу ростми?”
Сафар Бекжон: Бу савол бироз мужмалроқ. Манғитлар бир сулола исми эмас. Туркий халқлар ичида Манғитлар катта бир уруғ ҳисобланади. Ҳатто Амударё туманида "Мангит" шаҳарчаси бор. Агар Бухоро Амири сулоласини назарда тутаётган бўлсангиз, йўқ, мен бу оиладан эмасман. Бухоро Амирлиги шаҳзодаларга таълим бериш учун Хоразмдан олимларни таклиф қилган. Хоразмдаги бизнинг оиладан ҳам Низомиддин Урганжий Бухорога келган. У киши кейинчалик Амирнинг Бош вазири ва ҳарбий қўмондони бўлган. Большевиклар, у киши истеъфога чиққандан кейингина, Бухорони босиб олишга эришган. У киши оддий аскар сифатида бўлса ҳам, шаҳар ҳимоясида шаҳид бўлган. 1990 йиллар бошида бу ҳақда мен билан ўзбек матбуотида кўплаб мулоқотлар нашр этилган.
Би-би-си: Тошкентдан "Жулқунбой" китобингизни қаердан топиш мумкинлигини сўраган.
Сафар Бекжон: Китобим фақат бир марта бундан 10 йил олдин чоп қилинганди. Ўзбекистонда ҳалигача нусхаларини қўлма-қўл ўқишаётганини эшитиб тураман. Ўзбекистондаги илк хусусий банк - "Рустамбанк"-нинг асосчиси Рустам Усмонов Қирғизистонда китобимнинг ҳам русчасини, ҳам ўзбекчасини чоп қилдирганди. Афсуски, тарқатиб улгурмасидан, Рустам Усмонов қамалиб кетди. Китоб учун ҳеч кимни жабрланишини истамаётганим учун қайта нашр этмаяпман. Аммо китобни рус тилида ва бир қисмини инглиз тилида интернетдан топиб ўқишингиз мумкин.
Би-би-си: Қўшма Штатлардан Камолиддин Абдулвоҳид: -"Айни кунларда нима билан бандсиз ва ҳозирги ўзбек ҳукуматидаги юқори лавозимли корчалонлардан кимлар билан ишласа бўлади?" – деб сўрапти.
Сафар Бекжон: Айни кунларда "Туркистонда давлатчилик асослари" китобини ёзиш билан бандман. Китобни, Ўзбекистондаги ва эски Советлардаги архивларга оид маълумотларга қараб чиқиш имкони бўлмагани учун, тўлалигича эълон қилмай турибман. Бази бир бобларини интернетдан эълон қилгандим. Интернетда муаллифлик ҳуқуқи аниқ бўлмагани учунми, билмадим, Ўзбекистондаги "тайёрга-айёр" баъзи кимсалар уларни ўзлаштириб олганликларини эшитдим. Китоб биз Ўзбекитонга қайтгандан кейин эълон қилинади. "Ҳозирги ўзбек ҳукуматидаги юқори лавозимли корчалонлар" сўзи қизиқарли бўлган. Ўзи юқори мартабада бўлса, яна унинг устига корчалон бўлса, у билан қандай қилиб ҳамкорлик қилиб бўлади?
Би-би-си: Ва ниҳоят Ўзбекистондан Аброр: “Ўзбекистонни соғинганмисиз, мухолифатдан бошқа иш билан шуғулланишни ўйлаб кўрганмисиз?” – деб сўраган.
Сафар Бекжон: Ўзбекистондан ўз ихтиёри билан чиқиб кетганлар балким биздан кулишар. Ҳар кун Ўзбекистон соғинаман. Мухолифатчиликка бир касб сифатида қарамайман. Швецарияда турк ташкилотларида фаолият кўрсатаман.


    Matbuot bayonoti


Мухтарам хонимлар ва жаноблар,


Мен Сафар Бекжон 1980 йилларнинг урталаридан бери сиёсий ва ижтимоий фаолият курсатиб келмокдаман.
Узбекистон мустакиллиги учун ва кейинчалик диктатурага карши сиёсий мухoлифат ташкилотлари сафида иштирок этмокдаман. Шу давр мoбaйнида оила якинларим хакида бирон марта шикоят ёзиб арз килмаганман.
Мен 1993 йилда камалганимдан кейин орадан бир ойлар утиб-утмай хонимим Курбанойга нисбатан жиноий иш очилди. Ойларча тергов килинди вa уй камогида тутилди.
1994 йили бахорида менга хукм укилди. Куп утмай отам ва укалрим махаллада махкама килиниб сургунга жунатилдилар. Мен камокдан чиккандан кейингина уларга Узбекистонга кайтишга рухсат берилди.
1999 йилги Тошкент пoртлашларидан буён мени Интерпол оркали Узбекистонга кайтариш учун диктатура барча имконларини ишга солиб келмокда. Бу даврда иккита укам камалди. Бекчанов Яраш 1967 йилда тугилган. 2002 йилда Туркманистондан ушлаб келиб камашди. Бекчанов Бекназар 1976 йилда тугилган. Хоразмда 2003 йилда камалди. Иккаласининг хам чунтагидан наркотик чикди дейишди. Терговда, "-Аканг Сафар Бекжoн халк душмани ва уни ушлаб берилишига ёрдам берасанлар"- деб кийнаган. Бекназар укам 3 йилдан кейин камокдан чикарилди ва куп утмай сирли тарзда оламдан утди. Яраш Бекчанов камокдан кейин Москвага кочиб келиб яшаёtган эди. 2011 йил Ноябр ойигача Москва вилоятидаги автогаражларда механик ишчиси эди.
Москва вилояти Калонна шахрига иш учун борган. Русча билмайдиган бошка узбекларга ёрдам бериш учун чакирилган, полиция участкасида ёлгон гувохлик бермаган. Натижада узига нисбатан текширув утказилган. Бекчанов фамиляли акаси Интерполда ва МДХ ичида изланаётганини урганишган. Ярашга чунтагингдан чиккан 200 рубл пул озлик килади кутилиб кетишинг учин дейишган. Узбекистонга депoртация килиниш учуун харакат килишаётгани аникланган. Бекчанов Яраш конуний хужжятлар асосида Москва вилоятида яшаб келаётган эди.
Калонна шахар тергов идораси ва камокхона мамурятига хужжатлар асосида мурожат килинган. Яраш Узбекистон камокхоналарида кийноклар окибатида хасталанган.Хозир Калонна шахар камокхонасида доимий куркитув натижсида психолoгик депрессияга кирган.

Яраш бундан икки йилча олдин Москвадаги Меморял ташкилотига ёрдам сураб мурожаaт килган.


Lousanne. Suisse
President of Uzdemfund
Writer, publicist, politician and member of International Pen club
Safar Bekjon

Tel :41 21 624 12 59
Mobil : 41 78 943 73 11.

понедельник, 16 января 2012 г.

УзДемФонд

                                                УзДемФонд  
Начиная ц сентября 11,2001, Узбекистане , мир в целом приципально изменился. за последнее время в Узбекистане сфокусировапось пристальное внимание мирового сообщества, сложившаяся ситуация, связанная с экологическими, социально -политическими, экономическими проблемами, авторитаризмом попитических режимом создала благодатную почвы для кокфликтам.
Над Узбекистаном нависла реальная угроза гуманитарной катастрофы -демографического взрыва, неуправляемыхк миграционных потоков, критический размах которой угрожает 6езопасностк всего мирового собщества.
До сегодняшнего дня в разрешении указанных проблем участвовали в основном заинтересованные государства и их лидеров.
сожалению, данная практика ожидаемы х результатов пока не дала, в некоторых случаях из-за заинтересованности сторон положение усугубилось.
этом контексте инисатива независимьх от государства людей и групп имеет очень важное значение. Олисетворением такой свободной инициативы являются НГО - негосударственны е организацин. НГО более актуальна ставят вопросы благоразумной гражданской инициативы воплощенные в негосударотенны е организации для поиска средств и инструментов эффектттвного влияния в процессе урегулирования региональных проблем.
свете сказаиного необходимо отметить роль создане УзДемФонд . Которая призвана благоразумно использовать авторитет и опыт народны к лидеров, интеллигенцин , деятелей искусства и культуры
писателей ,видных государственных деятелей ,предцтавителей всех рас и религиозных убеждений .
УзДемФонд сможет создать беспристрастный монолит-ядпо единомышленников, ставяший перед собой задачу, направленны ю на участие в процессе создании стабильности в региональном масштабе. УзДемФонд будет способцтвовать созданию демократичецких инсативов управления обществом и позволит находить механизмы диалога правилством узбекистана или приставилтелами руководсто.Для этого будет создано коммисия приставителей от государств заинтересованых в котором ишит методей мирний переход от диктатуры й к демократий узбекистане.
УзДемФонд будет проводить международную о6щецтвенны ю деятельность, направленныю на урегулирование межэтнических -межрелигиозных конфликтов, широко обсуждать терроризм любого вида, a также религиозный экстремизм любого толка c помощью средств массовой информации, освещением проблем их
возникновения.
Обецпечивать текущий анализ событий Узбекистане и разрабатывать рекомендации относительно социальных и политических проблем, которые угрожают миру и процветанию в узбекистане
Проводить исследования сосиално- политических и зкономических условий жизин узбекистане
Анализировать ключевы e вопросы и разрабатывать предложения, практические рекомендацин стратегии предатвратшения дальнейших конфликтов связанных ц политической нестабильностью региона в целом.
Представлять мировому соо6щениы детализирование отчеты и статьи, по проведенным социально политическим исследованиям и свои рекомендацин по вьгработке периход от диктатуры й к демократий в узбекистане, атагже эконамический свобода узбекистане
УзДемФонд будет проводить международные конференции, посвященные проблемам возникновения межэтнических, религиозных конфликтов, религиозного экстпемизма, a также раскрывать причины возникновения диктатурий, авторитарных антинародных режимов, спосо6ствыют дестабилцзации социально политической и зконамической, демографической ситуапин Узбекистане.
УзДемФонд будет бороться за установление подленной ста6ильноцти узбекистане, котопая опиралась бы не на силу тоталитарноантинароаНь х режимов, а на свободу и взаимопонимание подленного демократия.
УзДемФонд будет бороться против терроризма и религиозного экстремизма любого толка, межэтинческих конфликтов, против расизма и дискриминации личности, семьи и этГТических меньшинств. УздемФонд в своей деятельности будет опираться на сотрудничество c другими НГО, политеческими партиями, общественно политическими движениями, представителями всех рас и национальностей и вероисповедания, пропагандируя демократический ценности в Узбекистане
16.01.2012

UzdemFund-UNO

                             UzDemFund


After the Andijans events the life in Uzbekistan was totally changed. Lately the worldwide attention has been focused to Uzbekistan. Existing situation concerned to ecological, sociologic- political, economical problems and authoritarism of political regime has created good background for conflicts.
So happened that Uzbekistan become under the thread of humanitarian disaster, uncontrollable migration stream, which all of them thread to region's safety.
Up to now, only concerned states and their leaders have been participated for resolution of above mentioned problems.
At the end, unfortunately, this kind of a practice did not bring wished results. More over, in some cases, because of some self concernment of both sides condition was aggraved.
That is why, the free choice of initiation of UNO- nongovernmental people and organizations play the big role in this context.
UNO set more reasonable questions on civil initiatives and realization for investigation of means and instruments to affective reflect during the regulation process of regional problems.
Besides of all, it needs to notice the role of UzDemFund foundation, which is based on fruitful relationship with authority and usage of experience of nation leaders, intellectuals, figures of art and culture, writers, famous statesmen’s, representatives of all races and cultures.
UzDemFund can create impartial monolith or nucleus of like-minded people on the way to build stability in regional scale.
UzDemFund will cooperate to establish democratic initiatives to govern of community and to find mechanism of the dialogue with the government or authorities of Uzbekistan. For this reason, commission of representatives of states, concerned on investigation for peaceful methods to pass from dictatorship to democracy of Uzbekistan will be organized.UzDemFund will conduct International common wide activities to regulate inter-ethnic and inter-religious conflicts, disasters. It will debate on terrorism as well as, religious extremism of any kind on mass media with interpretation of their origination.

It will provide current analysis of events in Uzbekistan and work out recommendations concerned to social-political problems which threaten the world and prosperity in Uzbekistan.
It can investigate social-political and economical conditions of Uzbekistan.
Analyze the key matter of the task and work out concrete suggestions, practical recommendations on strategy of preventing further conflicts connected with political instability of the region in common.The following could be presented to world-wide community:

The detailed reports and articles on social-political investigations; recommendations on working out reforms to pass from dictatorship to democracy in Uzbekistan, as well as achievement of its economical independence.

UzDemFund will conduct international conferences, devoted to origination of inter-ethnic, religious problems and religious extremism. Besides, it will explore the reasons of the origination of dictatorship, authoritarian and anti-national regimes leading to destabilization of social-political, economic and demographical conditions in Uzbekistan.

UzDemFund will struggle for setting real stability in Uzbekistan, which refers not to the power of totalitar, anti-national regimes, but to freedom and mutual understanding in civil society.

UzDemFund will struggle against terrorism and religious extremism of any type, inter-ethnic conflicts as well as racism, discrimination of individuals, family and ethnic minorities.

UzDemFund , in its activities, will keep close cooperation with other UNO, political parties, social-political movements, representatives of all races and religion, propaganda democratic values among wide society in Uzbekistan.

Дунё Россиясиз яшай олади, русларчи?

Дунё Россиясиз яшай олади, русларчи? Узбекистонда Россия технологяси дейилган нафакат АЭС , хатто ГЭС куриш буйича шартномаларни бекор килиш...