воскресенье, 24 мая 2015 г.

Тарих тарбия мактаби, муаллими бугунимиздир!     Бир халкининг бугунги сиёсати,    тарихда ота-боболарининг килган оламшумул    ишлари эвазига  магрурланиш асосига курилмаслиги керак.  Биз узбекларга узок тарихдаги Туркийларнинг барча буюкликлари "хатлаб" берилди. Биз ана уша озок тарихдаги буюклик билан яшатилмокдамиз. Бошка Туркий халкларга тарихда хеч нарса колдирилмади. Хоразимий, Инб Сино, Беруний, Фаробий, Амир Темур, Бобир, Навоий.... барчаси узбеклаштирилди. Туркистонниг бир парчаси булган булган казок, киргиз, туркман...ларга узок тарихда хеч нарса колдирилмади. Утмишдаги буюк ишлар факат узбекларнинг мулки деб тарих яратилмокда. Худди уша даврда бу буюкларимизга Узбекистон паспорти берилгандай килиб танитишади. Агар биз бу кишилар туркий миллатга оид деган тарих ёзганимизда узбеклар кемтик булармийди? Йук албатда. Узбек кавмининг  хам туркий эканлиги бу byюкларимизга меросхур булишга ва таримизни ёритишга хаккимиз булган буларди.   Аммо рус тарихчилик мактабидан этишиб чикканлар хали хам жиловни уз кулларида тутиб туришмокда.  Аммо бошка туркий халклар хам уз тарихини ёритиш учун узбеклардан ортиб колган буюкларимиз билан кифояланмокдалар. Улар якин тарихни узлари учун асос килиб олишга мажбур колгнлар. Балким бу яхши хам булгандир. Чунки якин тарих бугунги сиёсий хаёт билан богликлиги сакланиб келмокда-ки казокларнинмг аксарият кисмида Россияпарасликга карши кайфият бор. Узбеклар якин тарихни билмаганлигига нафакат мавжуд режим айбдор. Узимиз хам куркок-лаганбардор ва моддиятпарастликга берилганлигимиздандир. Оддий мисол: бир неча миллион узбек чет элларда доимий яшамокдалар. Булар ичидан нахот-ки беш унтаси якин тарих мутахасислигига укий олмамаган. (албатда катта даромадли иш эмас,  тарихчилик). Казокистонда нисбатан иктисодий эркинлик бор. Хамма тижоратга урмади узини. Итданам-битданам карзи булган Kиргизнинг магрурлигидан от хуркади. Ташкаридан осон бошкариладиган халкларни,  узок тарих буюклиги реал кундалик хаётдан узоклаштиради. Бугун биз нима кила олдик утмишдаги оталаримизга лойик була олишимиз учун? Мана уша масала асосий масала булмагунуча "узбекчилик" давом этаверади. Узбеклар "узбекчиликга" карши турмасалар на миллат ва нада халк була оладилар. Омон булинг. Яшасин Туркистон гояси ва туркий бирлик!

Ёзувчи

Сафар Бекжон.

Lausanne.   24.05.2015

суббота, 23 мая 2015 г.

Сталиндан энг катта зарар курган халк, Казок халкидир!

  Uzdemfund тахрирятига келаётган мактубларда Казакистондаги Сталинпараст узбеклар хайкалпарастлик килганликлари,  Kазок халки тарихини окимаганликларидан булса керак деб хулоса чикаришимизга асос булди. 
Бизнинг вазифамиз тарихшунослик килиш эмас. Казокча урганиш ва якин тарихда бу халкнинг бошидан утказган катлиомларни билмаган узбеклар Сталинпарастлик килганлар деган мазмундаги мактубларни этиборга олиб куйида русча хужжатли маколани эълон килмокдамиз. Мустабит совет режимига карши энг куп исён кутарган Украина ва  Казокистон ахолиси эканлиги куришимиз мумкин. Сталин Украин халкидан 6 миллион кишини очликдан улдирган. Улдирилган бу ахлоли урнига русларни олиб келиб ерлаштирган.Бугун Украинадаги сепаратистлар  худди анашу кучирилган руслардан чикмокда. Сталин казок халкидан 2 миллион кишини очликдан улдирган. 1 миллион  Ногай халкини улдирган. 1930-33 йилларда Тошкент шахрида хар кун тонгда юзларча очликдан улган казокларни курганлар бор. Тошкент нон шахри дейилиши иккинчи жахон уруш давридан колган эмас.  1930-33 йиллардаги очарчиликдан кочган казоклар учун умид шахри булганлигидан эди. Бугунги Бектемир туманидаги казоклар худди уша очарчилик йилларида Чирчик дарёси сохилларида тукайзорлар орасида факат балик еб жон саклаган казокларнинг оталари эдилар. Советлардан ва колаверса Сталиндан энг катта зарар курган халк Казок халкидир. Эй узбеклар,  миллионларча улдирилган казок бавурларимиз хакки хурмати Сталиндан вос кечинг!

Uzdemfundsuisse ahborot markazi.

23.05.2015
Кровь и пот Темиртау

Едиге Мурзагалиев
Темиртау

Ровно 40 лет назад в ночь с 1 на 2 августа 1959 года в г. Темиртау Карагандинской области начались волнения среди комсомольцев – строителей Карагандинского металлургического комбината – знаменитой Казахстанской Магнитки.

Волнения продолжались три дня. При их подавлении были задействованы войска из Москвы (дивизия Дзержинского) и Ташкента, охрана печально известных Карагандинских лагерей (Карлаг). По официальным данным, в ходе столкновений строителей с войсками были убиты 16 человек, свыше 100 получили ранения. По непроверенным данным, при подавлении волнений войсками было использовано около 10 тысяч патронов.

События в Темиртау занимают особое место в современной истории Казахстана. Решение о строительстве Карагандинского металлургического комбината в г. Темиртау было принято в разгар Второй мировой войны в 1943 году. Еще раньше, в первые годы войны, Германия оккупировала большую территорию европейской части СССР, и советскому руководству пришлось в пожарном порядке переводить тысячи промышленных предприятий на восток. После потери угольно-металлургической базы в Донецко-Криворожском бассейне на Украине у СССР осталась только одна база металлургического производства – на Урале.

Тогда Карагандинский угольный бассейн с его уникальными коксующими углями рассматривался в качестве резервной базы для создания в глубоком тылу страны новой угольно-металлургической базы. К 1959 году строительство приобрело огромный размах. Комбинат строила вся страна. ЦК ВЛКСМ объявил строительство Кармета одной из первых комсомольских строек. Тысячи комсомольцев со всей страны (примерно из 80 областей всех республик Советского Союза) прибыли в Темиртау и поселились в палаточных городках в восточной части города, недалеко от места строительства. Помимо советских комсомольцев на стройку приехала большая группа болгар из молодежного движения бригадиров – болгарского аналога нашего ВЛКСМ. Болгар поселили в общежитиях, нашим домов не хватило. Условия жизни были ужасные. В раскаленной степи стояли сотни палаток армейского образца. Не было практически ничего: ни магазинов, ни мест отдыха. Но самое главное – был острый недостаток воды. Кроме того, комсомольцев было намного больше реального фронт а работ. Много людей было не занято. Стройка велась экстенсивным методом. Неквалифицированный труд огромного количества комсомольцев, привезенных со всего Союза, использовался крайне непродуктивно.

Кто бывал в карагандинских степях в середине лета, знает, что такое жара и отсутствие воды. В палаточном лагере стояло несколько цистерн, вода из которых использовалась одновременно для приготовления пищи, для питья и умывания. Под солнцем эта вода больше походила на кипяток. Энтузиазм комсомольцев, приехавших из более благодатных краев – Грузии, Украины, Молдавии, России – улетучивался на глазах. Обстановка в палаточных лагерях постепенно накалялась.

Непосредственным поводом к началу темиртауских событий послужил инцидент именно с водой. В одной из цистерн вода по каким-то причинам оказалась испорченной. Потом говорили, что какие-то шутники налили в цистерну чернила. Возможно, вода просто протухла. Тем не менее накопившееся раздражение сразу нашло свой выход. Собралась толпа, которая потребовала объяснений. Милиция арестовала несколько самых активных участников выступления. Тогда 1 августа 1959 года разъяренная толпа взяла штурмом здание районного отделения милиции в восточной части Темиртау, требуя освободить арестованных комсомольцев. Однако их к тому времени уже перевели в Караганду, за 30 километров от Темиртау. Потребовали вернуть обратно.

Ситуация становилась совсем неуправляемой. Тысячи молодых строителей-комсомо-льцев из палаточного городка в ночь с 1 на 2 августа 1959 года устроили беспорядки по всей восточной части Темиртау. Был взят штурмом и разграблен магазин недалеко от здания РОВД. Толпа бросилась на здание треста “Казметаллургстрой” (КМС). Здесь произошли столкновения с милицией. Контроль над ситуацией был полностью потерян. Толпы строителей громили город. Был захвачен второй секретарь Карагандинского обкома пар-тии Энодин. Он спасся, заявив, что является простым инженером. Комсомольский актив Караганды был собран по тревоге и охранял динамитный склад, который находился на полдороги от Темиртау к Караганде.

Стоит отметить, что в волнениях принимали участие в основном приезжие по комсомольским путевкам из разных районов Советского Союза. Местное население и болгарские комсомольцы в выступлениях не участвовали.

2 августа в Темиртау приехали секретарь ЦК КПСС Брежнев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Беляев, председатель Совета Министров Казахстана Кунаев, министр внутренних дел Кабылбаев. В конечном итоге было решено применить силу. Решение принимал Брежнев. Прибывшие к этому моменту солдаты дивизии Дзержинского из Москвы и солдаты из Ташкента открыли огонь. Штурмом были взяты захваченные молодыми строителями здания РОВД, магазины. Погибло, по официальным данным, 16 человек.

События в Темиртау стали единственными и самыми масштабными стихийными волнениями на бытовой почве в истории комсомола и в истории СССР. Движение Всесоюзных комсомольских строек приняло впоследствии огромный размах. Студенческие строительные отряды, различные группы комсомольцев строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали целину, возводили объекты по всей стране. Молодежь была самой дешевой рабочей силой. К тому же государство всегда экономило на социальных и бытовых условиях. На Крайнем Севере и БАМе люди жили в вагончиках.

Уроки темиртауских событий в целом были, очевидно, учтены. В семидесятые-восьмидесятые годы государство умело поддерживало и контролировало энтузиазм комсомольских движений. Никогда больше в истории СССР не было комсомольских волнений, подобных событиям в Темиртау. Большое внимание уделялось идеологической поддержке, созданию системы досуга, общей культурной и социальной активности комсомольцев. Интенсивно развивалась идея комсомольской романтики. Это позволяло государству экономить на социальных и бытовых программах новых строек, но не допускать повторения темиртауских событий.

В самом Темиртау сразу после подавления волнений прошли суды над наиболее активными их участниками. Несколько человек были приговорены к высшей мере наказания. Одновременно в городе был высажен десант комсомольских и партийных работников из Караганды, Алма-Аты, Москвы. Началось строительство объектов соцкультбыта. Тогда был построен, в частности, кинотеатр “Родина”.

События в Темиртау не помешали завершению строительства Карагандинского металлургического комбината. С окончанием его строительства Караганда стала одним из главных угольно-металлургических комплексов страны. Проблема была только в том, что это был комплекс, который успешно функционировал для нужд СССР в целом. После его распада Казахстан получил в наследство бывшую гордость советской промышленности – Карагандинский металлургический комбинат, построенный путем невероятных усилий всего Советского Союза, и угольные шахты Караганды, не имея реальной возможности использовать их потенциал.

Сам Казахстан может потребить внутри страны только пять процентов продукции Казахстанской Магнитки. Все остальное он вынужден продавать на экспорт. Холодная война закончилась. Оборонный комплекс бывшего СССР и в России, и в Казахстане оказался никому не нужен. Мы стали свидетелями огромной трагедии целых поколений советских людей, их колоссальных сверхчеловеческих усилий без каких-либо компенсаций со стороны государства за создание производственного комплекса бывшего СССР.

События в Темиртау в 1959 году примечательны и по другой причине. Фактически именно они стали началом многолетней политической карьеры первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева.

Очевидцы

Христенко Михаил Михайлович.

В августе 1959 года – водитель автобазы треста “Казметаллургстрой” (КМС).

– Я хорошо помню те события. Я тогда работал шофером в КМС. На стройке было очень много комсомольцев из разных районов страны. Жили они все в палатках. Я помню, на палатках было написано “Одесса-мама”, “Витебск на Днепре”, “Привет из Тбилиси”. Жили, правда, они плохо. Болгарские строители – их тоже было много – жили в домах-общежитиях, а наши все больше в палатках. Сколько их было, не помню, но много.

Вечером 1 августа 1959 года я возвращался в Темиртау на грузовике. Со мной в кузове было несколько женщин. Когда мы проезжали палаточный городок в восточной части города, нам стали попадаться разные группы. В машину начали кидать камни – разбили стекла, фары. Мы еле выбрались. Женщины кричали – вези, мол, нас в Караганду. А на трассе – милиция, никого не пускают. И эти комсомольцы кругом пьяные ходят. Нашу автобазу разгромили, угнали, по-моему, 18 машин; в баки с горючим грязь насыпали. В общем, ужас, что было. Солдаты еще стояли у здания треста КМС, так они в них стреляли исподтишка. Оружие какое-то они, кажется, в РОВД взяли, которое потом разгромили.

Подробности

Кенжебаев Сагандык Жунусович.

В 1959 году – первый секретарь Центрального комитета комсомола Казахстана.

– В период темиртауских событий я был первым секретарем Центрального комитета комсомола Казахстана и членом бюро ЦК ВЛКСМ. На начало событий меня в Алма-Ате и вообще в Казахстане не было – я тогда находился в Вене на Всемирном фестивале молодежи. Узнал о происшедшем уже по приезде. Сразу же из Москвы прилетел в Темиртау и начал разбираться в причинах выступления молодежи.

Дело в том, что сейчас некоторые деятели приписывают темиртауским событиям политический характер и трактуют это как политическое выступление рабочего класса Темиртау. Я считаю, что такая оценка не соответствует исторической действительности. Дело в том, что это было стихийное выступление молодежи на основе возмущения теми неудобствами, которые были созданы местной администрацией и вообще руководящими деятелями города, области Караганды. До отъезда на фестиваль я со специальной запиской заходил к первому секретарю ЦК Компартии Казахстана, члену Президиума ЦК КПСС Беляеву Николаю Ильичу. Я побывал в Темиртау, обошел все палатки, рабочие кварталы, был в цехах, на стройке – всюду беседовал с молодежью. И все возмущались неустройством своего быта и труда.

План набора рабочей силы на строительство Темиртау был перевыполнен где-то на 30-40%, при отсутствии надлежащего фронта работ. Кроме того, вся инфраструктура была не готова к приему такого количества людей: не было торговых точек, общественного питания, жилья, достаточного количества питьевой воды. Люди жили в палатках, в стесненных условиях, и на эти неудобства руководители не обращали должного внимания.

После поездки в Темиртау я написал большую записку на имя Беляева и был у него на приеме. Я сказал, что такая обстановка чревата серьезными последствиями. Он обещал принять экстренные меры. Я уехал – и случилось именно то, о чем мы говорили с Беляевым. Меня эта записка спасла, когда были сделаны соответствующие оргвыводы.

Из числа карагандинского руководства уцелел только первый секретарь Карагандинского обкома комсомола Николай Давыдов. Первый секретарь Карагандинского обкома Павел Николаевич Исаев был исключен из партии, его отдали под суд, он уехал в Свердловск, где работал начальником цеха. Потом он ослеп на нервной почве и скоропостижно умер. Председателя Карагандинского совнархоза Дмитрия Григорьевича Аника исключили из партии, сняли с работы, отдали под суд, но осужден он не был.

– Сагандык Жунусович, сколько всего людей было задействовано на строительстве Казахстанской Магнитки?

– До 100 тысяч человек со всего Советского Союза. В палатках на момент темиртауских событий жило примерно 15 тысяч человек по направлениям из центра. Причем была такая практика, что каждый раз Исаев или Аника ехали в Москву и просили прислать еще молодежи. И ЦК КПСС всегда удовлетворял их просьбы.

– Получается, что это одна из первых комсомольских строек в Союзе и единственное массовое выступление комсомольцев?

– Да, это была одна из первых строек и единственное выступление молодежи. После этого были события в Новочеркасске, но там уже выступали рабочие. Причем открытием огня в Темиртау распорядился не кто иной, как Брежнев. Тогда он был секретарем ЦК КПСС. Его сопровождали и Беляев, и Кунаев, и Исаев, и Аника. Когда молодежь вышла на улицы и, по мнению руководства, движение стало неуправляемым, именно Брежнев дал указание открыть огонь по выступающим.

И хотя распоряжение об открытии огня принадлежит ему, он тогда в этом не признавался. А ответственность за это решение взял на себя министр внутренних дел Казахстана генерал-майор Шыракбек Кабылбаев. Спрашивается, где же логика? Разве рядовой республиканский министр в те времена мог дать указание на открытие огня по рабочему классу? Сейчас, спустя много лет, я думаю, почему Брежнев проявил тогда трусость и не признал свою ответственность? И прихожу к мнению, что тогда в высшем руководстве партии шла борьба за власть. Брежнев был только взят в ЦК КПСС, он сторонник Хрущева. Хрущев еще не очень укрепил свои позиции, и там шла борьба между фракциями за власть. Если бы Брежнев сказал, что он дал указание, это могло нанести урон престижу Хрущева – в том смысле, что именно хрущевская сторона открыла огонь по рабочим.

– Сагандык Жунусович, а кто, на ваш взгляд, мог тогда заставить Кабылбаева признать свою ответственность за такое решение?

– Кабылбаева могли толкнуть на это и Брежнев, и Кунаев. Кунаев тогда был председателем Совмина. Через несколько лет, уже при Брежневе и Кунаеве, Кабылбаев снова вернулся на пост министра внутренних дел. Значит, Кунаев и Брежнев этого не забыли. А в 1959 году Кабылбаев был снят с работы и осужден.

– А вы были на пленуме, когда сняли Беляева?

– Да, конечно. Дело в том, что события в Темиртау послужили поводом для того, чтобы снять Беляева. Для этого специально приезжал Брежнев. На место Беляева Брежнев поставил Кунаева. В политике всегда соседствуют интересы.

– А Беляев не считался членом хрущевской группы?

– Когда он к нам приехал, он был секретарем ЦК КПСС и членом Президиума ЦК КПСС. Он оказался в опале, и его фактически сослали в Казахстан. Когда велась так называемая борьба Хрущева против антипартийной группы Молотова-Маленкова и других, Беляев выступал на стороне Хрущева. В результате он стал членом Президиума. Но потом расстановка сил там поменялась, и его направили к нам.

– Сагандык Жунусович, а кому подчинялась комсомольская организация на Магнитке?

– Формально, по Уставу ВЛКСМ, нам. Но реально управление было в руках Москвы. 


http://www.continent.kz/1999/01/18.html

ТЕМИР-ТАУ (Казахстан) 

          В этом городе осенью 1959-го года произошло, видимо, первое серьезное выступление рабочих.
          По слухам, восстание началось 3 октября в палаточном лагере, где жило около трех тысяч молодых рабочих, занятых на строительстве. Эта молодежь, прибывшая сюда главным образом из Украины и Белоруссии, была недовольна чрезвычайно плохими жилищными условиями и низкой заработной платой, которая была к тому же гораздо ниже зарплаты рабочих, привезенных в Темир-Тау из Болгарии, Польши и Румынии.
          Рассказывают, что группа из 50-ти, приблизительно, человек подожгла помещение столовой в знак протеста против плохой пищи. Затем эти рабочие отправились в Восток (новый район Темир-Тау), где захватили на базаре съестные продукты. Когда милиция попыталась остановить их, рабочие послали в лагерь за подкреплением, а сами соорудили баррикады и стали бросать в милиционеров камнями.
          Более полутора тысяч рабочих из лагеря присоединились к стоящим на баррикадах.
          На следующий день из Караганды было прислано несколько грузовиков с солдатами регулярных частей. Но рабочие захватили машины и отобрали у солдат оружие, так как солдаты не решились пустить его в ход. 
          После этого происшествия власти поняли, что восстание принимает серьезный оборот, и стали перебрасывать в Темир-Тау большие войсковые подразделения.
          Местные власти послали к рабочим группу партийных активистов города, которые пытались вступить с ними в переговоры, взывая к их «коммунистической сознательности», но успеха не имели. Армейским частям был отдан приказ начать наступление. В Гюю было убито, по слухам, свыше сотни рабочих. Остальные и даже многие просто наблюдавшие со стороны люди, были погружены в грузовые машины и увезены в неизвестном направлении.

Любомира Шиянова


       Коммунистическая идеология рисует перед нами соблазнительную картину прекрасного будущего и побуждает нас стремиться к его созиданию: желание переделать мир во имя идеала — не есть ли это неотъемлемое качество человеческой личности?
К чему же реально привели все исторические попытки осуществить мечту на практике? Везде, где коммунисты приходили к власти, они осуществляли террор в невиданных до этого в истории масштабах. Террор и тотальная ложь — вот главные методы их власти. И если через несколько десятков лет террор несколько снижал свою свирепость, то всегда оставался контроль за идеологией и зомбирование населения тотальной пропагандой. Невозможно постоянно жить в атмосфере страха и лжи, поэтому любовь к тиранам — это компенсация вытесненного страха, скокгольмский синдром. И если в последние, памятные ныне живущим, годы в СССР конечно уже не было тех ужасов, с которых начинался режим, то пропаганда прекрасно работала. Но мы не имеем права забывать о тех жертвах, которые были принесены напрасно.


Мы можем подвести предварительный итог, который дает общее представление о масштабах потерь и позволяет воочию увидеть размах преступлений:
—СССР: 20 миллионов убитых;
—Китай: 65 миллионов убитых;
—Вьетнам: 1 миллион убитых;
—Северная Корея: 2 миллиона убитых;
—Камбоджа: 2 миллиона убитых;
—Восточная Европа: 1 миллион убитых;
—Латинская Америка: 150 тысяч убитых;
—Африка: 1, 7 миллиона убитых;
—Афганистан: 1, 5 миллиона убитых;
—международное коммунистическое движение и партии коммунистов, не стоящие у власти: 10 тысяч убитых.
Общее число убитых приближается к отметке в сто миллионов.
Эти данные обнаруживают большую диспропорцию. «Пальма первенства», бесспорно, принадлежит маленькой Камбодже, где Пол Пот за три с половиной года уничтожил самым жесточайшим образом — всеобщим голодом, варварскими пытками — четвертую часть всего населения страны. Опыт маоистов, однако, поражает своим размахом в том, что касается абсолютного числа жертв. Что же до России времен Ленина и Сталина, то кровь стынет в жилах от продуманности, логики и безжалостной последовательности этого эксперимента.

Можно подвести первый общий итог этим преступлениям:
—расстрелы без суда и следствия десятков тысяч заложников и находящихся в местах заключения лиц и убийства сотен тысяч взбунтовавшихся рабочих и крестьян в период 1918—1922 годов;
—голод 1921 — 1922 годов, послуживший причиной смерти 5 миллионов человек;
—уничтожение и депортация донских казаков в 1920 году;
— гибель десятков тысяч заключенных концентрационных лагерей в 1918—1930 годах;   - Большой террор 1937—1938 годов, в ходе которого было уничтожено около 690 тысяч человек;
—депортация двух миллионов кулаков (и причисленных к ним) в 1930— 1932 годах;
—уничтожение посредством неоказания помощи во время организованного властями голода шести миллионов украинцев в 1932—1933 годах;

—депортация сотен тысяч поляков, украинцев, жителей государств Прибалтики, Молдавии и Бессарабии в 1939—1941 годах, а затем в 1944— 1946 годах;
—депортация жителей Республики немцев Поволжья в 1941 году;
—депортация крымских татар в 1944 году;
—депортация чеченцев, ингушей и ряда других кавказских народностей в 1944 году;
—депортация и ликвидация городского населения Камбоджи в 1975— 1978 годах;
—          постепенное уничтожение тибетцев Китаем, начиная с 1950 года, и т. д. Это далеко не полный перечень преступлений ленинизма и сталинизма и
их почти точных копий, совершенных режимами Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена, Пол Пота.

Что мы знаем о преступлениях коммунизма? Что хотим узнать? Очевидно, что изучение преступлений сталинизма и коммунизма идет с огромным опозданием в сравнении с изучением нацистских преступлений, а между тем между ними существует несомненное сходство.
Мысль о сходстве нацизма и коммунизма в том, что касается их методов уничтожения людей, многим кажется кощунственной. Но если нацизм уничтожал ГРУППЫ людей по расовому признаку, то коммунизм точно так же уничтожал их, но по признаку социальной принадлежности. И если на совести нацизма около 25 миллионов жертв, то количество жертв коммунистических режимов приближается к 100 миллионам.
Как мы видим, удар в коммунистическом терроре наносится не столько по отдельной личности, сколько по группе людей. Эта группа, определяемая деятелями террора как «вражеская», является частью общества, и, согласно логике геноцида, она искореняется именно как группа. И тогда механизмы сегрегации и отторжения, свойственные «классовому тоталитаризму», становятся удивительно похожи на методы «расового тоталитаризма». Нацисты предполагали выстроить свое общество будущего на основе «чистоты расы», коммунисты — на основе пролетариата, очищенного от всякой «буржуазной скверны».Причины расплывчатости наших представлений о преступлениях коммунизма сложны и многообразны. Главную роль играет здесь извечное стремление преступников стереть следы своих преступлений и оправдать то, чего не удалось утаить.
Не останавливаясь на простом утаивании своих злодеяний, палачи всячески боролись с теми, кто пытался проинформировать общество.
Вторая причина — участие Советов в победе над нацизмом, что позволило коммунистам маскировать под горячий патриотизм свои конечные цели захвата власти. Участие коммунистов в войне, их вклад в победу над нацизмом решительным образом способствовали торжеству понятия «антифашизм» как критерия истинности для левых, и, конечно же, коммунисты постарались выставить себя лучшими представителями и лучшими защитниками антифашизма. Антифашизм стал для коммунизма престижной «товарной маркой», и им не составляло труда во имя антифашизма затыкать рты непокорным.


Какие же мотивы могут сейчас побудить нас к реанимации исследований в этой области, столь трагической, столь мрачной, столь чреватой полемикой?
Сегодня архивы не только подтверждают отдельные свидетельства, но и позволяют идти гораздо дальше. Тайники карательных органов бывшего Советского Союза, бывших стран народной демократии,
Камбоджи проливают свет на ужасающую реальность: массовый и систематический характер террора, который в огромном большинстве случаев смыкался с преступлениями против человечности.
История коммунистического террора составляет важнейшую сторону европейской истории XX века, одну из граней огромной историографической проблемы тоталитаризма.
Еще один наш долг — долг памяти. Существует нравственная обязанность чтить память мертвых, тем более если эти мертвые — невинные и безымянные жертвы молоха абсолютной власти, стремившейся стереть даже воспоминание о них.Говорят, что нынешние большевики «не те». До переворота в 1917 году они тоже говорили о свободе, демократии, справедливости и прочем. А что получилось? И вот опять КПРФ рвется к власти. И множество ее последователей НЕ ЖЕЛАЕТ видеть преступного характера коммунистической идеологии и практики. Ссылаются на потери последних 20 лет якобы либеральной власти, забывая о том, что народ, изуродованный 70 годами тотального террора, потерявший в эти годы свою лучшую, активную часть, сохранивший в своей глубинной памяти страх перед властным насилием, разучившийся отвечать за свою судьбу, да что там говорить — элементарно разучившийся вести деловую жизнь, торговать, организовывать свое дело, - как может этот народ сразу включиться в совершенно новую для него систему свободного рынка, конкуренции и ответственности за свою судьбу? Просто не умеет бывший советский подданный жить свободным! И спросить не у кого. Родители так же жили, а у деда уже не спросишь.
Коммунистическое общество культивируя коллективизм освобождает индивидуума от ответственности: всё решает оно. А ответственность зачастую представляется весьма тяжким бременем. Для многих привлекательность тоталитарной системы проистекает из неосознанной боязни свободы и ответственности — вот где причина популярности всех авторитарных режимов.
Причастность тех, кто вовлечен в добровольное рабство, к злодеяниям никогда не носила и не носит абстрактного характера. Сам факт принятия и ведения пропаганды, призванной скрывать правду О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, означал и будет означать активное соучастие в преступлениях. Ибо существует единственное средство борьбы против массовых преступлений, замышляемых и творимых втайне, и это средство — гласность.

Мой дед, простой украинский крестьянин - сгинул в ГУЛАГе за невинную фразу. Моя бабушка потеряла десять детей из двенадцати, умерших в голод 33 года, организованный людоедским режимом. Мой отец подсчитал, что в его селе коллективизация и голодомор унесли больше народа, чем Великая отечественная война. Моя мама вспоминает голодное детство в украинском селе. Мой дядя, после освобождения его села из оккупации, семнадцатилетним был взят в армию и тут же отправлен в штрафбат (потому что из оккупированной области), и в первом же бою, куда их бросили с деревянными винтовками против танков - погиб.
Вот плата только моего Рода этому чудовищу. Я этого никогда не забуду и не прощу.
Будь проклят коммунистический античеловеческий режим и те подонки, которые сегодня его защищают.

понедельник, 11 мая 2015 г.

Мустафо Чyкой

Кузгол, калксин рухинг Мустафо Чyкой ,
Туркистон йyлларинг кузлар хар бахор
Кукда куёш йиглар, тонгача бузлар ой
Калк Мустафо турклик саргардон абгор!суббота, 2 мая 2015 г.

Mенлигидаги кибрни улдирган камтар шахсият    Гарбда Туркистончилик харакатинг сиёсий ташкилотга айланишида катта хизмат килган сунги шахсиятлардан Туркистонли Рузи Назар 98 ёшларида вафот этдилар.
Бу кишининг зиддиятли биографяси хакида анча асарлар ёзилган. Мен уларга илова кила оладиган янгилик айта олмайман.
 Мен шахсан гувох булган битта вокеани хикоя килмокчиман. Бу оркали Рози ака   якин тарих вокелиги билан канчалик боглик шахсият эканликларини айтиб утмокчиман. . 1991 йил бахорида Истамбулда эдим.  Шахар айланишларидан биттасида йул бошловчилардан биттаси мени четга чикарди:
"-Сиз билан танишмокчи булган бир нечта киши бор. Аммо хамрохларигиз буни билмаслиги керак. Сиз шу ерда колиб кетинг сизни топишади "- деди.
5-10 дакикадан кейин  атрофимgа беш олтита,  ёшлари 30-35 атрофидаги йигитлар  keлишди. Хаммаси билан узбек лахчасида танишиб хол ахвол сурашдик. Мен хакимда этарли маьлумотларга эга эканлар. Улар билан хам танишдик. Барчаси (айтишларича 18 киши) Афгон мужохидлариниг асирлигидан куткарилган совет армияси собик аскарлари эканлар.  Иккитаси мужохидлар тарафга уз хохиши билан кочиб утганлигини айтишди. Колганлари ярадор булганликларидан асир олинганликларини,  баъзилари эса рус камандирлари "эм" килинганликларини айтишди. Паштун мужохидлар асирларни факат туркий халкдан булганлиги учун кийнок ва азобларда тутишганини хикоя килишди. Улар уз куткарувчилари хакида гапирар эканлар куз ёшларини яширишмади.
Бу киши Рузи Назар эдилар. Албатда бу киши хакида мен эшитгандим. Бу йигитлар Рузи ака хакида жуда  самимий хикоялар айтиб беришди.  Хаётини тахликага куйиб булса хам хар битта мухожид кампидан ойларча,  хафталарча олиб борилган музокаралардан сунгиdа Туркистонлик асир йигитлар куткарилган. Куткарилмаган канча йигитлар хам борлигини Рузи ака хозир Афганистон- Покистон мужохид кампларида эканлигини айтишди. Куткарилиши керак булган узбеклар хали хам борлигини хакида маьлумотлар урганилаётирганини айтишганди.  Бу хали советлар сиёсий сахнадан куламаган даврларди. Кейинчалик мустакилликдан куп утмай  Анкарага келдим. Туркистон сиёсий харакати хакида анча инсонларdan хикоялар тингладим,  ургандим.
Рузи Назар хакида мактаганлар хам, танкид килганлар хам охирида битта сузни айтардилар:
"Уз менлигидаги кибрни улдирган камтар шахсият".
Аллох рахмат килган булсин.

Сафар Бекжон.
Ёзувчи.
Халкаро ПЕН ташкилоти аъзоси.

Lozan. 02.05.2015

Алдагани бола яхши, худо урди чолларни....    Ислом Каримовнинг чет эл менежерларини Узбекистонга  келиб рахбарлик лавозимларида ишлашга таклиф килиши хакидаги маълумотларни урганиб чикдик. 

1) Узбекистонда чет эллик менежерлар келиб ишлаши мумкин булган завод ва фабрикалар аллакачон касод булган. 

2) Махсулотини экспорт кила оладиган кархоналар аксиялари аллакачон Россия кулига утиб кетган. Менежер чакиришни масаласини аксияларнинг 51%дан ортиги кулида булганлар хал килади.

3) Давлат назоратида булган ширкатларни Узбекистонни талаётган 90та оиладан булганлар бошкаради. Менежерга эхтиёжлари й ук.

4) Ислом Каримов реалликдан узиб куйилганлигини узи исботлаяпди. 

5) Чет эллик менежерлар оркали давлат ва хусусий сектордаги ривожлантириш Казакистонда тажриба килинган ва натижаси яхши булаётган омиллардан биттаси хисобланади. Ислом Каримовга бу гояни киритган кишиларнинг максади бутунлай бошка эканлигини вакт курсатади.
Олдиндан башорат килиш касалимиз йук. 
-Хурозкандга алдайверманг болани, кариганда бой беради каллани. 
Ислом Каримовни болалигида хурозканд бераман деб анча аладашганга ухшайдиёв. 
Ислом Каримовга чет эллик менежерлер таклифини сукуштирган хурозканчиларга хозирдан айтиб куяйлик:
-Гарб банкаларида йукатаётган миллиардларча бойликларигизни чет эллик менежерлер оркали узбекистонга кайтариш планларигиз чупчак булиб колади. Чунки Гарбда менежер иш бошкарувчиликдан нарига утказилмайди. Масалан Credit Suisse, UBS...... бошкарган собик менежер бу банкаларнинг эгалари эмас эдилар. Хисоб ракамини оддий бир клерк хизматчи очади. Аммо хисобни ёпиб пулларни кайтаришга банка эгалари карор беради. Чучварани хом санабсизлар. Ээ кечирасизлар, хурозкандни демокчийдим....

Сафар Бекжон. 

Lausanne . 02.05.2015

Халқаро хуқуқ фанларини ўрганаётганлар диққатига.

Сиёсатшунослик билан қизиқаётганларга. Қолаверса, "- Сафар Урганжий фош қилган Ўзбекистонни бошқараётганларнинг Швейцаря банкларидаги б...