среда, 27 февраля 2019 г.

Бекжон Бег хотирасига 1908-2011
Бекжон Бег хотирасига 1908-2011


Бекжон Бег хотирасига 1908-2011 Дадаси Жадидчи деб отиб ташланди. Туртта амакиси халк душмани деб "тройка" хукмидан кейин отилди. Энг катта амакси Бухора амирлиги бош вазири Низомиддин Урганйжий (кушбеги) Олиmхон билан келишолмасдан истифо килди. Бухоронинг большевеклар камалида, оддий аскар сифатида жиход килади ва огир яраланиб шахид булади. Туркистон гоясинигенг кексе курашчиси, умрининг ярмидан купини сургин ва камокларда yтказган Урганжийлар сулоласининг энг кекса авлоди Бeкжонбей Уранжий 103 ёшида хаккинг рахматига ковишди. Дадаси ва амакилари жадидчилар булганлики учун катил килинганига карамасдан Бекжонбей Урганжий уз гоядсиан воз кечмади. Сталин даврида сургин килинди ва 1952 йилгача жабр тортди. Сталин улимидан кейингина уз Ватанига кайтди. Тижорат ва иктисодий кобилияти кучли одам булганлики учун тезда яширин бойлар каторига кирди. 1956 йилдан бошлаб Тошкентда Олий Совет рахбарлари (Насриддинова) ёзувчилар, шоирлар, олимлар уртасида Туркистон гоясини жонлантирганлардан бири эди. "-Порахурлик баткогига ботган давлатда хатто мустакилликни сотиб олса булади",- деганди. Яширин йуллардан Афгонистонга боради ва тирик колган курбошиларни Узбекистон ичкарисида курашиш учун даъват килди. Канчалик хамма жойни пора билан сотиб олдим деса хам НКВ кузатувида булган одамни барибир "фош" килишди. Олдинига Тошкенда бир гурух Узбекистон рахбарлари ишдан олинди баьзилари камалдилар. Кейин ёзувчи-шоирлар, олимлар миллатчиликда айбланиб камашди. 1961 йилда Бекжон бег Урганжийга "олий хукм" берилади. Кейин "олий хукм" 12 йиллик кмаок жазосига алмаштирилиб уран шахталарига жунатилди. Совет давлатини тан олганликини инобатга олиб 1967 йилда ватанига кайтаришди. Невараси Сафар Бекжонни тарбиясга олди Туркистон гоясида етиштирди. 1950-60 лардаги зиёлийлар уртасида Бухоро Aмирлиги яширин хазинасини сарфлаяпган одам деб ном чикарганди. Туйчи хофиз, Хожихон Болтаев, Комилжон Отаниёзов, Олмахон Хайитова, Тамарахоним, Халимахоним Носирова, Комил Яшин каби insonlar унинг дастурхонига тез-тез мехмон булишган. Халк Хужалик институтида сиртдан укийди. Институтга якинликидан Гофир Гуломниг ховлисида мехмонда коларди. -Гофир Гулом хакида: - Ичмаса ашаддий коммунист. -Ичса ишонган кишиларга узининг аслида Жадидчи булганлики хaкида гапирадиган бир вужудаги икки характерли одам - дерди -Амакиси кушбеги Низмддин Урганжий хакида филмларда ва театрларда энг каттик кул деб тасвирланганидан хафа булмасди. Советларга сотилганларни ва унга карши курашганларни учрашув жойи битта булган: "тройка дор огочлари" - дерди. 1990 йилда Ислом Каримов Бекжонбегнинг невараси Сафар Бекжонни ёрдамчиси Шакиддин Жураев билан кабул килди. -Каримов биринчи кинояси " Бобонгиз Урганжий советларни тан олиб сиёсий фаолиятдан воз кечган. -Сиз асилзода булсангиз куча чангитиб юришга уялайсизми?... деганди. Шавкиддин Жураев бирданига Бухоралик эканлиги ва хатто Урганжийларга кариндошлигини айтган эди. 1993 чи йилда невараси Сафар Бекжон камалди. Бекжон Бегга Каримов фармони билан Мустакиллик ордени берилди. Тошкентда 1999 йилда портлашлар булди. Куп утмасдан учта невараси камалди. Номаълум сабаб билан энг кичгина невараси камокдан келибок вафот этди. Бекжон Бег динига махкам, Курони Хатм килган инсон эди. Вилоятдан ва ташкаридан диний илм олган талабалари куп эди. Неврасининг бевакт улими кейинги икки йилда домлани махаллада кам куришди. Кейинги пайтларда ярим колган мустаккилликни нихоясига етишини кутиб бу йулдаги барчага дуолар килди. Бекжон Бег Узбекистонда бошланган халк харакатларига аъзо эдилар. 1989 йилда 81 ёшида Бирлик халк Харакатига шахсан Тошкентга келиб аъзо булган эди. Кейинчалик ЕРК демократик партиясига хам аъзо булдилар. Иккита ташкилотниг расмий хужжатини ёнларида олиб юрганлар. Иккита ташкилотнинг рахбарларинг кибрлашган кузлари курмас ва кулоклари мактовдан бошка нарсани эшитмайдиган булган. 103 ёшлик энг кекса аъзоси вафоти муносабати билан бир огиз таьзия хам эълон килишни узларига эф куришмади. Камтарин ва хокисорлик Иймондандир. Саждага эгилган бошинг сендан олдин тупрокка айланганлар холатини курмогинг учундир.

вторник, 26 февраля 2019 г.

Cераллар нимага


Пoйтахтни кимлар ташкил килади. Турк сераллари нимага такикланди

Biz 2015 yildayoq serallar masalasini yozgan ekanmiz. Ilmiy maqola ham shi sahifada yoritilgan.

Pastdagi izoh Facebook sahifamizda 2015 yilda elon qilingan.Биз TV сераллар масаласида жиддий малумотларга эгамиз.
Сераллар узбек халк онгига психалогик тасир утказиш учун ишлатилмокда.
Сераллар орка фонига юксак фреканцдаги "насихат-топширик" жойлаштирилмокда.
Би топширикларни инсон кулоги эшитмайди. Аммо мияси кабул килади.
Инсон миясига доимий равишда "хаётим хаммадан яхши", "призидентимиз омон булсин" ...... деган сузлар махсус фреканцли овозлар тинмасдан такрорланади. 
Бизнинг таткикотчиларга кура бундай психалогик тасир остидаги ахолимиз 60-70%дир.
Бу метод ишлатилган купчилик камбагал давлатларда окибати фожеали булганлигини айтишимиз керак.
Бу масалада Узбек режимига техник анжомлар сотган баъзи фирмаларни биламиз. Улар яратган "Фоно-фреканц синхронизатцион" техналогияси диктатура учун хизмат килмокда ва ахолимиз соглигига катта зарар етказмокдалигини расмий мактуб оркали билдирдик.
Биз узбекистондаги барча сохаларда нималар килинмокда ва жиноятми ёки мажбурят эканлигини урганиб бормокдамиз.
Дунёдаги хеч бир диктатура уз ахолисининг 100% психалогик махкумият ташкил кила олмаган.
Биз мухолифатчилик оркали кун курувчилар эмас, давлатимизни куткариш учун курашчилармиз.


Омон булинглар, кураш давом этмокда.
21.09.2015

Hocalı katlıamı ğünu münasıbatıyle.Hocalı katlıamı ğünu münasıbatıyle.

Dünyada türklere karşı yapılan katlıamlar ve hukumetlerımız.

Öncelıkle bıze yapılan soykırımlar neya yapılmakda oldığını bılmamız ğerekır.
1) Türkıng ırkı türk öldığı ıçın :
2) Türkıng musılman oldığı ıçın :
3) Türk devletçılığı güçlı öldığı ıçın
4) Türkler kendıne karşı yapılanlara ümürsamaz öldıkları ıçın
5) Türklerı yönatanler türk ölmadıkları ıçın

Devletler töpraklarında yaşayan hangı ırk ve mıllatlardan körkarlar.
  • Musılman öldıkları halde başka ırkdan ölan musılmanlar tarafından katletılmekde ölan türkler var : IRAN türklerı !
  • Musavıy türk öldıkları ıçın başka mıllat olan Yahudıy Musavıylerı terafından yök etılmekda olan türkler var : Karaçay musavıy türklerı.
  • Hırıstıyan türklerı öldıkşarı halde başka hırıstıyanlar tarafından yök etılmekde ölan Gagauz, Sekel, Hün hırıstıyan türklerıde var :
Bu meseleyı daha uzatabılırdım. Emma sönıç aynı ölacak. Türk ırkıng dın seçmesı katlıamlardan sörımlı deyılmış.

Türkler kendılerına karşı yapılan katlıamlara karşı umursamaz olmışlarmı?

Töplım ölarak dünyanıg neresında olsa,  türkım deyane yapılan katlıamlara tepkı öldığını bılmakdayız. Irk ölarak kan çekmesı saklanmışdır. Genetık araştırmalarda çok rastlanmışdır. Türk geleneklerındeğı 7 ata kandaş-kardeş ürdan gelmekde. Akrabalık 70 atanıg ötasında öldıgını bılımadamları ısbatlamış.
Türk kendıne ve 70 ata ötasındagı akrabasına yapılan ketlıamları bılmekde.

Gerıya kalan: Türklere karşi yapilan katliamlar devlet yonatimini  'beynelminelleşmesinden' 

Türklerı yönatanler türk ölmadıkları ıçın!
Türk ırkı devletçı ve yönatam olmayı sever. Emma yönatımde bırılerını koyarak (kükla) yapmayıda sever. Ne yazık-kı sön 300 yılda bu 'KÜKLA' lar canlandılar.
Türk dünyasına yapılmakda ölan katlıamları önlamak ıçın bır an önce beynelmınallıkdan vaz geçıb yönatımlara el köymak.
KÜKLA öynamayacağımızı bıldırmalıyız.
Nasıl bıldırmalıyız :
Ya TÜRKSUN yada YÖKSIN bızım ellerde !
Töprak bızım devlet bızım yönatımı türk ırkına aıddır.
Irkımız her dınde var. Her dındede ırkımızdan var.
Halen TÜRK ölmadıysagız sızde ne ırk kalmış ve nede 'mıllıyatı-türklük' !

Uydemfundsuısse başkani
PEN International uyasi.
Yazar
Sefer Bekcan

27.02.2015

                      Lozan

понедельник, 25 февраля 2019 г.

Nazım Hikmet mirasi.
Nazım Hikmet mirasi.

Kayinlar kurudu, eridi karlar,
Halen gurbet umrumu bağlar.
Nazım bana birakmiş kader,
Vatan Hikmetdir, içimde ağlar,

Anglamas yoldaş, ne Bozkurt,
Hesret saltanat kurmuş içime.
Savaşan fikrime, karşidir zikrim,
Geçmiş topyakun başlar hucume.

Adalet eşitdir,  nazli hanima,
Hesret, saltanat memuru gibi.
Aklimi sarmiş gurbetden önce,
Sanki ay yansiyan kuyuning dibi.

Bitmes bu gurbet Nazım şivesi,
Nazli memleketa adalet isterken.
Çokdan terk edmiş, kader cilvesi,
Hitmet birakmiş Nazim geterken.

Ne gece ne gündüz kar yağmas,
Kararmış kaderler memleketimdir.
Fikrim zikrime enilmiş aklımdan,
Dünya paylaşım, gurbet tüketimdir.

Sefer Bekcan.
22.02.2017
Lozan

пятница, 22 февраля 2019 г.

Урганжийлар сулоласи


                                                  Урганжийлар сулоласи 

Урганжийлар сулоласи хар доим давлат одамларига маслахатчи, вазир, оилаларининг муалими сифатида танилган.
Хива, Бухаро, Кукон хонликларида нуфузли мавкеларга эга кишилар булишган.
Афсуски хар доим хам давлат рахбарлари маслахатга кулок солишмаган.
Натижаси эса хаммамизга маьлум.
Туркистон истилоси 130 йил давом этди.
Оиламиз тарихи хакида бобом жуда куплаб маьлумот хикоя килиб берган.
Совет пропогандаси Урганжий образини хар доим золим, ва жадидчиларга карши курашган инсон сифатида танитиб келганди.
Аслида Хива хонлигида Ислом Хужа жадидларни молялаштирган, Исмоил Гасперали жанобларини Туркистонга таклиф килган одам эди.
Низомиддин Ургажий Бухаро Амирининг Бош вазири сифатида жумхурият тузимига утишни таклиф килган.
Саид Олимхон "хоин"ликда, айблаб ишдан олиб оддиы навкар сифатига туширган.
Котил Фрунзе Бухарони бомбардимон килганида, шахид булган.
Ислом Хужа Туркистонга телеграф, босмохона, кино,касалхона ва фото жихозларини олиб келган ойдин, жадид мактаблари очган
марифатèарвар зиёлий, бой инсон булган.
Худойберган Девоновни молиялаштириб турган одам хам амакимиз Ислом Хужа булади.
1960 йилларда хам оиламизга оид кургонлар, пахта заводлари, боглар, саройларнинг харобалари сакланиб колган эди.
Оиламиздан 7 киши сургун, 4 киши катл килинганлиги хар доим эсланмокда .
Рус боскинчиларига, коммунистларга ва совет тузимига карши нафрат билан тарбияланганман.
Бутун сулоладан Саид Олимхон узи билан чет элга олиб кетган амакимнинг угли ва бобом Бекчон Урганжий тирик колган.
Бобом 1969 йилда камокдан кайтганди.
Бобом 1912 йилда тугилган.
Вояга етмаганлиги учун отиб ташланмаган сургунга жунатилган.
Бобомнинг акаси бор эди, у киши 1937-52 йилларда Сибирда камокда булиб кайтганди.
"Босмачи" харкатида озодлик учун курашган одам эдилар.
Аллох рахмат килсин 1967-70 йилларда унинг тарбиясини олганман, укиши менга жуда куп хикояларни гапириб берган.
Ёдлатган.
Боболарим кисматининг бир чети менга хам юккан.
Камок ва сургун бошимга келди.
1990 йилда Ислом Каримов олдига чакирганди.
Кулида саргайиб кетган катта бир неча дося бор эди.
Уларни менга курсатиб,
"-Урганжий сулоласи хакида НКВД, КГБ архивидаги маьлумотлар кулимда", деганди.
Жунайидхоннинг кумондонларидан биттаси булган амаким кулида тарбия олганлигимни пеш килиб мени туркманга чикарганди.
Хеч ким онасинг корнидан диктатор булиб тугилмайди.
Ислом Каримов билан бахслашрканман китоб укиган одам эканлигини билгандим.
Олдига чакирилган одам Урганжий авлоди эканлигини билган холда совет тарихидан ташкари Халк тарихидан хам
озгина булса хам хабардорлигини кургандим.
Диктаторнинг, котилнинг илмлиси, илмсизи булмайди.
Кискачаси сулоласи катлиомлар, сургунлар, хукумронликлар, бойликларнинг барчасидан мосуво булиб мустакиликни куришга улгирган инсонман.
Давлатчилик ва озодлик кийматини билганимдан шу пайтгача курашдан воз кечмадим.
Катл килинган амакиларим, сургунларда улган-улдирилганлар ва нихоят Каримов ташкил килган камокхоналарида кийноклардан улдирилган дустларимнинг хотираси учун курашимга давом этаман.
Сафар Бекжон Урганжий.
22.02.2019
Geneve.

Savollarga berilgan javoblar;  
Mirbotir Mirabdullaev 
Сафар, Низомиддин Урганжий тугрисида каерда туларок маъалумот олса булади ??
S.B. U
Совет пайтида Комил Яшиннинг "Инкилоб тонги" спектакли, Кора консул..... каби инкилоб ва босмачилар хакидаги асарларда Низомиддин Урганжий образлари бор. Ёшлигимда жахлим чикиб Комил Яшиннинг уйига бордим. Кимлардан эканлигимни айтдим. Хотини Халима Носирова анча дадил аёл экан. "-Нумон бек архивдан нима беришса ушани ёзганлар" деди. "- Сизларни хафа килган булса кечиринглар" деди. 1992 йилда Низомиддин Урганжийнинг угиллари амаким Асадулла Урганжийни Тошкентга олиб келдим. Уз вактида Хамза театри бош сахналаштирувчиси Баходир Юлдошов билан Урганжийлар учрашуви булганди. Катор фильмларда, театрларда Урганжий ролларини уйнаган артистлар билан учраштиришганди. Мирботир ака агар Сиз Урганжийлар билан кизиксангиз янги давр тарихи билан шугулланмокда булган ёшлар билан алока килинг. Узбекистон НКВД, КГБ .... архивларидаги 1900-37 йилларга оид хужжатлар бир кисми очилган. Бизга оид кисми очилганми, уни билмайман.

Baxtiyor Barakaev  - сулолангиз хакида узингиз ёзмаяпсизми?
Ахир сиз яхширок биласиз!


Sefer Bekcan Уз тарихимизни узим ёзишим тарафсизлик мантигини бyзган буларди. Масалан, Хоразм хонлиги (хива хонлиги руслардан чиккан гап) да катта иктисодий, сиёсий кучга эга булган Ислом Хужа тарихини ёзган йигитга хат ёздим. "-Ислом Хужа деган одам осмондан тушмаган, кимлардан, каердан..... аниклик киритиб китобнингузга илова килинг", дедим. Жавоб хам бермади, мактубимга. Сиёсий дунё карашимизда унинг устози мени севмаганлигидир. Биз узбеклар совет, кейин диктатура казонида кайнамoкдамиз. Бу oловга умматчилик, арабчилик утнини калаётганлар хам етарлича топилади.

Xак-адолат миллати.


Абдулазиз Махмудовга!

Яна бизга колдими, бу давлатинг зиллати, 
Талаган, хурлаганлар сурар айшу-ишрати.
Яна бизми кетмокдамиз зулматга карши,
Кон-талаш куксимиз, хак-адолат миллати.

Урганжий.

21.02.19.

Женева

четверг, 21 февраля 2019 г.

ғийбатлиги исботланмаган хабар?

ғийбатлиги исботланмаган хабар? 


Бугун келган ғийбатлиги исботланмаган хабар?
Собиқ бош прокурор Рашид Қодировни ва 36 та одамини куткариш учун Литва, Латвия, Швейцариядан хусусий учоклар тула пуллар Тошкентга келган. 
Бу ишнинг ташкилотчиси Қодировнинг ўғли Алишер Қодиров бўлган. 
Қодировлар кланига оид булган Тошкент вилояти Зангиота туманида фаолият олиб бораëтган ва бир марталик шприцлар ҳамда бошқа дори-дармонларни
ишлаб чиқарадиган “Асиа Траде” ширкатини хам булишиш жанжалга айланган.  
ДХХ, Бош Прокуратура, Давлат маслахатчилариндан бир нечтаси пулларни ва завод фабрикалардан келаётган даромадларни пойлаша олишмаган.
ДХХ, Олий суд, Президент девони уртасида бойликлар булиниши одилона булмаганлиги учун кланлар бир-бировига уриш эълон килишганликини кузатиб турибмиз. 
"Гийбат"лиги, исботланмаган хабарга кура Мирзиёев клани диктатор Каримов методида зарбалар бермокда.
Яъни ракиб кланни "давлатни тунтаришга харакат", "коррупцияда айблаш"лари, кенг кулланилаяпган хужум тактикаси деб топилган. 
"Ғийбат"лиги тасдикланмаган бу вокеалар 2019 йил бошиларидан буюн давом этаётган булса-да , хали хеч бир тамон тулалигича ғалаба кила олмаган. 
Хабар тасдиклангандан кейин видеодастурларимиздан бирида ёритишни режалаштирдик. 
Кланлар уртасида булиб утаётган жангларда тасодифан сиз тамонга отиладигон уклардан узингизни асранг!!!
Омон булингизлар. 
Sefer Bekcan
Урганжий. 
21. 02. 2019

среда, 20 февраля 2019 г.

Ислом Каримовнинг чет элларда турган олтинлари


Видеодастур хужжати борми, ака хужжат! Хужжат сохтамаслиги хакида эхпертиза борми? Нотарусдан тасдикланганми? Махалла комитетидан далолатнома борми? Кимлигингизни тасдикловчи хужжатчи? ........ Инсонга нима курсатсанг курсат у инсон узи курмокчи булган нарсани куради. Инсонга нимани гапирсанг гапир у инсон узи эшитмокчи булган нарсани эшитади. Тараккий топган давлатларнинг Узбекистонлик инсон фикриётидан фаркли тамони А деган одам Б хам дейди. Ёки абадий жим туради. Ёлгонни хакикат билан аралаштирмайди. Мен 20 йилдан бери биладиган одамлар хакида гапирмокчиман. Хужжат тирик гувох булмаган жойда керак. Буни инсон киймати дейди. Узбеклардаги йуколаётган нарса хам шу, инсон киймати. Ислом Каримовнинг чет элларда турган олтинлари хакидаги миш-мишлар, шу кунгача жамоатчиликни чалгитиб келмокда эди. Лекин бу хакда халигача биронта одам "мана мен биламан, жойини курсатаман" демаганди. Хакикатдан хам Каримовлар оиласининг Узбекистон хазинасидан умарган олтинлари биладиган одам йукми? Аслида шундан одам бор! Бу одам Швейцариялик. Хозирги кунда кочиб яшашга мажбур. Миллионер, танилган битта Швейцарияликнинг сохта исм-фамилия билан уз ватанидан узокда яшаши жонига теккан. Ислом Каримов даври очик мухокамага куйилса адолатли махкама буладиган булса бу инсон ва унинг грухидагилар курсатма беришлари мумкин. Кочликда юриган инсон билан кандай танишдим ва унинг фош килувчи хикоясини гапирмокчиман.

Lombard Odier Bank

Гулнора Каримова матбуотнинг рекламага эхтиёжи булган пайтида мурожат киладиган мавзусига айланган.


Гулнора Каримова хали дипломатик макомга эга экан (2012) Uzdemfundsuisse ходимлари текширувлари “Lombard Odier Bank” ходими Александр Кочубей (Alexander Kotchubey) хамкорлигини аниклаганди. Адвокатларимиз Женева Бош Прокурорига бу масалани тергов килиниши кераклигини билдиришганди. Бош Прокурор жаноблари тв курсазуви оркали дипломатик макоми булганлиги учун Каримовалар тергов килинишига рухсат берилмагани эълон килган.

2012,2014,2016 йилларда “Lombard Odier Bank” хакида бир нечта фош килувчи маколалар эълон килдик.

Эргашев билан Собиров 2012 йилнинг июль ойида Швейцарияда ҳибсга олиниши ушбу банк ходимининг Бош Прокуратурага телефон килиши оркали амалга оширилди дейилмокда.
Аслида хам шундайми?
Швейцаряда банклардан сирларни ташкарига чикарган ходимлар узлари бу ишга шерик килинади ва й ук килинади. Камокда узини осди дейилади. .... Хуллас бу сирни ичкаридан биров уртага чикармади.
Эргашев ва Собировлар Женевадаги Lombard Odier банкига нима максаддда келишганини биринчи марта очик ёзамиз; Гулнора Каримовага яқин Гаянэ Авакян ва бошка 6-та киши номидаги пулларни Лондонга олиб кетмокчи булишганида кулга олиндилар. Балким бундай харакат килишмаганида хозир сирли бошка хисоб ракамлари каби бу хисоблар хам сирлигича колаверарди.
Хамма маш-маша бойликни "эгалари" эмас, Гарб Банкларнинг булиша олмаяпганидадир. Лола Каримова-Тиллаевлар масаласи Гугуша жанжалидек шов-шувли булмаслиги мумкин. Аммо натижа бир хил якун топади.

Пастдаги макола 2012 йилdan бери бир неча марта нaшр килинди. Бугун кун тартибига келтирилган Lombard Odier Bank” ва унинг иккинчи одами Александр Кочубей жaноблари хакида 2012 йилдан бери ёзаяпмиз. Баъзи "узбак" журналистлари Сафар Бекжон ва Uzdemfundsuisse манба демагани билан хакикат кемтик булмайди.

27.02.2017

Lausanne


 


 Uzdemfundsuisse  башорат килмайди. Uzdemfundsuisse  хужжатларга ва гувохларга асосланган хyкукий мулохазаларини оддий, содда ўкувчи тушинадиган тилда жамоатчиликга тагдим этади.

Қиска ва лўнда қилиб, 
"-бошланган теъатр ўйинларингни фош киламиз".

Гулнора Каримовага қарши очилган жиноий ишларнинг тагида Шведцариядаги банкларда пул ювилган хакидаги гувоҳлик кўрсатмаларига асосланган айбнома туради.

Lombard Odier Bank” ходими Александр Кочубей (Alexander Kotchubey)  шахсан Гулнора Каримова билан биргаликда катта микдордаги пулларни ювган. Кочубей бу хақда чин калбдан берган гувоҳлиги халкаро маҳкамадан дарак бермокда эди.  Швециянинг TeliaSonera ишида тўғридан-тўғри пора олгани шахсан исботланмаганди. Бировлар оркали булган бу жиноятларда "крайний"  бошкалар эди. 
 

“Zeromax” ширкати ишида ҳам имзоси бўлмаган Гулнорани оқлаш осонроқ эди.

   Бу ҳаракатни Ўзбекистон ичкарсида ҳамда ташқарсида ҳам бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши кузда тутилган эди. Ўзбекистондаги мулклари бировлар номида бўлгани учун айбдорлар олдиндан тайёр эди. Зеро бугунги кунда Гулноранинг барча хамкорлари айбдор деб топилди ва "камокка" олинди.
 


Катта миқдордаги пул эвазига дунёдаги энг машхур адвaкатлик "ҳолдинги"дан Alexander Troller (LALIVE Rue de la Mairie 35P.O. Box 65691211 Geneva. 6 Switzerland)ни ёллашди. Гулнорага очилган жиноий иш фақат бировларнинг гувохлигига асосланганди.

Lombard Odier Bank ходими Александр Кочубей силлиққина бошқа банкага ишга ўтиб кетди. 
Бу маьлумотлар теъатр орқасидаги етти қават парда билан тўсилагн сиёсий сирли ишлардир.


Uzdemfundsuisse бу ишнинг асло босди-босди бўлиб кетишига йўл қўймаслик учун қўлидан келган ҳамма воситалардан фойдаланмокда .

Гулнора Каримованинг жуда кўп давлатларда виллалари бор.

Лекин ҳаммасига ҳам,  Узбекистон бойликларини цейфларга яширмаганди .

Гулноранинг эски ёрдамчиларидан бири берган маьлумотларга кўра Женевадаги                      "Villa Gulnora" асосий ҳазина жойлашган марказ эди. 


Вилла Гулноранинг ер ости хазинаси жойлашган кисми. Uzdemfund бу ерни ичкаридан расмларга олган.

Switzerland Bank- алар даҳлсизлиги ҳакидаги ривоят Гулноранинг асосий бойликларини бу ерга ташишига сабабчи бўлган бўлса ажаб эмас.
 

Uzdemfundsusse  бу ҳақда  2013 йил 7 Декабрь кунги маколасида қуйидаги саволларга жавоб излаганди

Нега Швейцаря дипломатик полиссияси бу жиноятларни курмай келди?
  Гулнора Каримова вилласи остига қурилган яширин ер ости ҳоналарига жим караб турилди. 

Гулнора бу ер ости ҳазинасига нималар ташиди?
 "Chopard & Cie SA"  сотилади деган бахонада канча олтин ва жавоҳирот  бу ерларга жойланди? Бу бойликлар Узбекистон давлат хазинасига кайтарилмаслигини  айтгандик.

     
 Адвокат  Alexander Troller (LALIVE Rue de la Mairie 35P.O. Box 65691211 Geneva. 6 Switzerland) вада килаяпган хукукий йўл тугаганидан кейин Швейцаря парламенти ва хукуматидан тасдикланиши керак бўлган сиёсий карорлар оркали  (бизнинг гувохлар махкамада гувохлик бериши мумкин) бойликлар кайтарилади. 
Сиёсийлар берадиган карорни хеч бир адвокат гарантия килолмайди. 
Узбекистонга кайтариладиган бойликлар кайтадан бошка давлатларга нокануний йўллар билан жўнатилиши мумкин деган карор чикиши аник. 
Бу эса Узбекистонда режим ўзгармагунча бу бойликлар Швейцаряда колади,  дегани. 
Биз Гулнора Каримованинг хусусий олтин хазинаси кургани хакида ёзганимизда аник далилларимиз бор эди. Бу далиллар бугунги кунда Швейцаря матбуотида хам мухокама килинмокда. Давлат ичида давлат куриш билан тенглаштирилаяпган бу жиноят фотосуратлар билан чоп килинмокда. Швейцаря сиёсийларини ва жамотачилигини Гулнаро ва Лола Каримовалар жиноят иши  хукукчилар маслахати билан хал бўлмаяжаги аник-равшан бўлмакда. Рустам Мадумаров ва Гаяне Авакян узоқ муддатларга озодликдан маҳрум этилгани хакидаги сохтагарчилиги, жиннихонадаги театрдан бошка нарса эмас. 


 Uzdemfundsuisse ахборот маркази.

Geneve-Lausanne
14.07.2014вторник, 19 февраля 2019 г.

Призидентга пахтани бошка лаганда куйинг.


Призидентга пахтани бошка лаганда куйинг. 

Улим, киёмат, иймонсизликдан куркмайсизларми? 
Хаёт мансабдан, лаганбардорликдан иборат эмас-ку!
Tакрор ва такрор айтаяпмиз.
1990 йилларда хозирги Хукуматдан бирон инсон, давлат тили, мустакиллик..... хакида килдай иш килишмаган. Жимгина, турсаларинг буларди уша даврни эсламай. Чунки давлат тили, мустакиллик курашчиларинг барчасини улдириб улгирмадинглар.
Тирик гувохлар бор.
Каримов ва Мирзиёевга ухшаганлар ашаддий кoммунистик дунёкараш инсонлари сифатида узбек тилига ва мустакилликга карши курашишди.
Шавкат Мирзиёев партком сифатида СССРни саклаб колайлик деган референдумида олд сафда турган. 
Мана мен гувохман.
Шавкат Мирзиёев партком булган  Сув Хужалик институда на давлат тили хакида, нада совет иттифокини саклаб колиш референдумида бирон марта  йигилиш урказишга рухсат бермаган. СССР чилар рус тили давлат тили булсин деганлар тинмай йилиш утказишган унинг парткомлик кабинетида.
Бу одам 
узбек тили ва мустакиллик тарафдорларига рухсат бермаган.
Шу институтдан бизга кушилган талабалар ва укитувчиларни куркитиб юрган одам эди. У даврда миллий рухли, Москвага карши булган кишилар кейинчалик Каримовлар ва Мирзиёевлар тамонидан катлион килинди, сургин килинди......
Мирзиёев бугун халкни, тарихчиларни огзини беркитар. Киёмат куни Аллохнинг огзини хам беркита оладими? Шахсан мени билан юзлаштирилса нима дейди?
Бу дунёда юзимга карай олмаслигини билдим.

Ватанимга киритмаслик хукмини, хатто Каримов бермади. 
Шавкат берди, фукароликдан махрум килиш карорини!

"Так что" урисча макола ёзиб Шавкатга пахта куйманглар. Инсоф учун айтай, Мирзиёев бирон жойда мустакиллик тарафдори, ёки давлат тили учун бир иш килдим демади. Хеч булмаса шу масалада ёлгондан тийилгандай куринмокда.
Бугун уз хаётингизда узгариш килиш учун утмишда бизлар килган ишга бегоналарни кушманг.
Призидентга пахтани бошка лаганда куйинг.
Омон булинг. 

Урганжий
19.02.2019

понедельник, 18 февраля 2019 г.

Илон Маск узбеклардан хам чикиши мумкин.

Популистик сиёсат килмокчи булган рахбар тинмай курилиш, ва бетонлаштиришга хазина даромадининг асосий кисмини сарфлайди.
Акилли сиёсатчи кобилятли инсонлар этиштириш, ишлаб чикариш ва илим-марифат сохасининг маошини уз дорамадидан юрокига чикаради.
1946 йилда тамоман хана-вайрон булган Алмоня (Германя) худудларида биронта завод-фабрика колмаганди.
Бойлар кочиб кетишганди.
7 дан 70 ёшдаги барча уришга олиндиганди. Аммо муаллимлар, олимлар уришга олинмаган.
Шу инсонлар , бугунги Алмоня (Германя) иктисодини яратган кишилар буладилар. 
Чет элга, этарлича манaвий-баркамол эмас, моддиятга асосланган ёшлар жунатгандан фойда йук.
Миллий гояга хизмат килмайдиган космополит илмли узбекларнинг дунёга танилганлиги бизга фойда бермайди. 
Умрида бирон янгиликга асос солмаган факат олди-сотдидан бойиган Гофир, Салим, Фаттох бойлар.
Ер ости бойлиги, хом-ашё сотибгина бойиган Алишер Усманов, Махмудов сингари узбеклардан юзтасининг пули-мули билан битта Илон Маскга алмаштирсак зарар килмаймиз.
Миллионлар орасидан чикадиган битта Илон Маск узбеклардан хам чикиши мумкин.
Бунинг учун Тошкент Ситю пул сарфлаш урнига
илм ва марифатга сарфланг.
Илон Маск узбекнинг хар кандай тузумга , шахсга мухолиф эканлигига чидашингиз керак-ки, узбек Илон, Гейтс...лар чetga кochmasin.

Олиб-сотарга фарки йук, 
ватан булса мазорлик, 
кафан сотар, 
килар улик-ла базорлик.


Sefer Bekcan

суббота, 16 февраля 2019 г.

16 феврал Гулнора ва Лолалари
Утда ёнмас, сувда чукмаслик ваколатларга эга булган бу инсонларнинг шу кунлардаги Узбекистон ва Халкаро хукуки олдидаги статуси кандай?
Шавкат Мирзиёев халкаро Хукук тарафидан текширувда булган Лола Каримова кирдикорларининг Гулнора Каримованикидан хам ёмонлигини билмайдими?
Дyрмон кароргохи, Ок Сарой ва атрофидаги мажмуаси биттагина Татяна Каримова ваколатига берилганми?
Лола Каримованинг 10 йилдан бери бирон марта яшамаган Женевадаги саройига кунига канча харажат килинмокда?
Татяна Каримова хизматига берилган саройлар ва курикчилар, унлаган хизматчилар харажатлари нимага давлат бюжетидан туланади?
Ислом Каримовнинг кизи Гулнора расмий исботланган 1 миллиард $ умарган.Узбекистон тамони жиноий иш очган.
Ислом Каримовнинг Бош Прокурони (14 йил) хозирча 500 миллион $ умарган.Жиноий иш очилган.Ислом Каримовнинг бош курикчиси Шарифхужаевнинг уйидан 680 миллион $ топилди.
Камокда.Ислом Каримовнинг уз кизи уз онаси хакида гувохлик берди, (очикда юрганда Twitter, кейин терговда) онаси Татяна Каримова хазинадан олтинларни олиб келиб ётокхонаси тагига кумдирган.
Омон булинглар!
Сафар Бекжон

пятница, 15 февраля 2019 г.

Гулнорани оклаганмиш. Албатда оклайди.
Уз давлатида адолат талаб кила олмаган Халкга Шведлар адолат тиклаб бермайди!!!
Гарб на армия жунатди ва на-да, илтимос килиб борди Узбекистонга.
Хокимиятга сайланганлар уз куллари билан миллионларча халкининг халол мехнати билан топган пуларини
умариб Гарб банкларига олиб келмокда.
Саройлар, виллалар олмокда. 
Ширкатларини хам Гарбда курмокда.
Гарб тентакми?
Шундай ажойиб имкониятни йукка чикариб?...
Бизнинг угриларнинг урнига тугрилар келса бойликларимизни ким ташийди Гарбликлар кучогига?...
Келажаги порлок, серкуёш, осмони мусаффо Ватанимизни мардикорларга ташлаб кетаётганлар ,
учта-туртта, фукоролик олганлар ана уша Хокимиятнинг болалари эмасми?
Гулнорани оклаганмиш.
Албатда оклайди.
Иложи булса Хокимиятда лавозим хам олиб беришади.
1 миллард $ етмайди, яна купрок талон килсин ва Габрга ташисин дейишмокда халос.
Узбек халки уз-узини хурмат кила олсагина, бошкалар хурмат килади.
Шведлар уз давлатида хар кандай мулозим пора олса аямасдан жазо беради.
Швед давлати худудларида итни улдирсанг халк кузгалони чикариши мумкин.
Лекин Швед ширкатининг Узбекистонга ухшаган коррупция баткокига ботган давлатга мослашиб,
пора олиб пора бериб иш килишларi уларни унчалик хам безовта килмайди.
Нима булганда хам геполитик молявий уйинларда АКШ Молия вазирлигига койил колдим.
Швед махкамаси оклайдими, коралайдими деб кутиб утирмасдан.
Телесеноранинг бутун бойлигини ва Швед Хукуматининг бир неча миллард $ пулини айблов жазоси сифатида куртдай килиб санаб олди.
Энди кимни оклайди, кимни коралайдими, балким куклаб хам юборадиларми , бу ёгини кейинги галгача кутиб туришади
Сафар Бекжон Урганжий

15.02.2019

Cаройга кунига канча харажат килинмокда?

Утда ёнмас, сувда чукмаслик ваколатларга эга булган бу инсонларнинг шу кунлардаги Узбекистон ва Халкаро хукуки олдидаги статуси кандай?
Шавкат Мирзиёев халкаро Хукук тарафидан текширувда булган Лола Каримова кирдикорларининг Гулнора Каримованикидан хам ёмонлигини билмайдими?
Дормон кароргохи, Ок Сарой ва атрофидаги мажмуаси биттагина Татяна Каримова ваколатига берилганми?
Лола Каримованинг 10 йилдан бери бирон марта яшамаган Женевадаги саройига кунига канча харажат килинмокда?
Татяна Каримова хизматига берилган саройлар ва курикчилар, унлаган хизматчилар харажатлари нимага давлат бюжетидан туланади?
Ислом Каримовнинг кизи Гулнора расмий исботланган 1 миллиард $ умарган.Узбекистон тамони жиноий иш очган.
Ислом Каримовнинг Бош Прокурони (14 йил) хозирча 500 миллион $ умарган. 
Жиноий иш очилган.
Ислом Каримовнинг бош курикчиси Шарифхужаевнинг уйидан 680 миллион $ топилди.  Камокда.
Ислом Каримовнинг уз кизи уз онаси хакида гувохлик берди, (очикда юрганда Twitter, кейин терговда) онаси Татяна Каримова хазинадан олтинларни олиб келиб ётокхонаси тагига кумдирган.
Омон булинглар!
Сафар Бекжон

Экраннинг 25чи кадражи.Экраннинг 25чи кадражи.

      Рассомлар асарлари, жонли театр сахналари  куча тамошалари жамият зехнини тозаловчи психологик воситалардир. Диктаторларни бу сохаларда 25 чи кадраж жойлаштириб булмаслиги куркитади.
Тв-лар ёнига энди интернет хам кушилди. Диктаторлар учун жамият миясиси ювадиган имконлар купайди. 25чи кадраж техник ва тв, интернет технологияларини билмайдиган кишилар учун мавхум бир нарса булиб колмокда.
  Мен содда килиб тушунтиришга харакат килай. 
 Инсон кузи учун энг уйгун,  1-сонияда 10-12 кадраж  хотирига мухрлай олиши урганилган. 
24 кадражли филм, тв, видео...лар ичкарида хукуматлар узлари учун керак булган куриниш, овоз... жойлаштира олади.  
 Дикаторлик режимларда уз халкига бу кадраж ичкарисига кушимча инсон кузи илгамайдиган тасвир, овоз жойлаштириш оркали инсон онгига,  унга билинмасдан жойлаши мумкин. 
Яни 1 соатлик тв филими ичига диктаторга керак булган (худога  шукур килайлик юртимиз тинч, юртбошимиз омон булсин, фаравонлик, хоинлар бизни куролмайди...) фикрлар жойланади.
 Жамиятнинг савияси канчалик пастлаган булса ушанчалик бу нарса тасир кила олади. 
Хинд филмлари, Турк, Кореа.... давлатлар уз ахолиси учун хам бу йулдан фойдалади. Бy филмларни сотиб олган давлатлар хам улар жойлаган нарсаларни олиб ташлаб узиникини куйишга рухсат берилади. Гарб давлатлари бу йулга антиcоветизм пайтида мурожат килишган. Аммо бу ахоли малака савиясини,  психикасини бузадиган восита булганлигидан хозир оммавий ишлатилмайди. 
Узбекистон масаласига келсак; Диктатор Ислом Каримов пайтида бу восита кенг ишлатилди. Аммо Шавкат Мирзиёевнинг кейинги фаолиятларини ёритиш жараёнида бу метод ишлатилмаяпганини аникладим. Кадраж киладиган приграммаларим оркали бундай мия ювадиган кушимча кадражлар кийилмаганлигини аникладим. Демак,  бу одамга  "жамиятни"  боглаб куйишни исташмаяпди.  
       ТВ, интернет экрани олдида утирган инсон,  ривожланиш савиясига кура учтага булинади; 
1) TV, internet- нима курсатилса курсатилсин, у инсон узи курмокчи булган нарсасини кургандай булавради.
2) инсон тв, радио, инт нима гапирса гапирсин, у инсон узи эшитмокчи булган нарсасини эшитгандай булаверади.
3) инсон тв, инт, радио нима гапириб нима курсатмасин парда оркасида нима беркитилаётганини куриб эшитиб туради.

Агар Узбек халки Шавкат Мирзиёевда узини куткарувчи кучни курмокчи булса Шавкат акаси нима килса килсин барчаси кахрамонлик булиб куринаверади.
Бу жамият психoлогияси ва уни йуллантирма дарсидан. Хамма нарсани бу ерга ёзишдан чарчаганман.
Facebook хам анойи эмас. Ахоли менинг ёзганларимни муттасил куриб туриши учун ё АКШ хукуматига боглик ташкилотларда ишлаган одам булишим керак.
Ёки Facebook эгаси килиб курсатилган Mark Elliot Zuckerberg деган йигитning одамлари tarafidan сахифаларимга жойлаштирган рекламларни таркатиб туришим керак. Жуда булмаса хафтасига 20$ тулавуни тулаб ёзганларим барча дусту-душманга тинмасдан таркатилишига эришишим керак. Баъзи кишилар уксириб, видеосини интернетга жойласа хамма кура бошлайди. Бекорга эмас. Капитализм текинга ишламайди!    Очик бозор коидаси.   Ёки дунё буйлаб интернетнинг калитини кулида ушлаб турган АКШ маньфатларини химоя килиувчи ташкилотлардан бирида ходим булишингиз керак. Биз Тангридан бошкага боглик жойимиз колмагани учун биров ёзганимизни укийдими,   
йукми кизикмаймиз.
Омон булинглар.
Сафар Бекжон.                                   
25.01.20017

среда, 13 февраля 2019 г.

КудатарафКудатараф 

-Кудатараф Ботир Турсунов, уз вактида Совет кгбсининг академясида буюк рус огасига касамёд килганлардан.
-Узбекистон мустакилликининг илк йилларида Ички Ишлар вазирликларида Каримов диктатурасининг пойдеворини курганлардан.
Турсунов 1991-2000 йилларда котил Каримовнинг махсус ваколатлари билан мухолифат ва диний жамоаларнинг лидерларини ... оммавий камаган одам.
Самандар Куканов, Анвар Тилланазаровларнинг мол-мулкларини талон, тарож килиб,
Хокимиятдагиларга булиштириб берган одам!
Еврил Туронни камаган.
Эмин Усмонни ва Шаврух Рузиммуродни камокда кийноклардан улдистирган хам шу котилдир.
1993-96 йилларда Абдулла Утаев, Абдували кори ва ёрдамчиси Рамазон........каби унлаган уламоларни изсиз
йук килинишига рахбарлик килган хам Ботир Турсуновдир.
Собик Ички Ишлар вазирлигида Тероризимга карши кураш бош бошкармаси рахбари сифатида чексиз ваколатлари
борлигини 1993 йил 27 июль куни гувох булганман.
Алматовнинг кабинетида мени камокка олишганини эълон килишди.
Бу хакидаги хисоботини вазир Алматовнинг телефонидан Ботир Турсунов Ислом Каримовга айтган эди.
Алматов тагини хуллаган боладай жимгина караб тураверди.
Бу одам узидан юкорида ким раис булса, булсин бир тийинга олмайди.
Усталик хозирги Президент уз кудаси Мирзиёев булади.
Ботир Турсуновнинг Хокимиятга келганини байрам килиб маколалар, видедастурлар килаётганлар, 1993-2005 йилларда диктатура билан тил топишиб панада колган эдилар.
Бизлар эса дустларимиз билан 64/ 49 чи, "жаханнам камогида" гишт ташиётган эдик.
Бугун бу одамлар катта узгаришларни олдиндан бизга хабар беришди.
Бу узгаришларда калит манбага айландик деб байрам килишсин.
Утканлар ёди урсин сизларни!
Сафар Бекжон Урганжий.
13.02.2019
Женева

вторник, 12 февраля 2019 г.

Kоррупция "Давлат" сири


 Kоррупция "Давлат"  сири

"Давлат сири хакида" конунга узгартириш киритиш хакида Президентнинг таклифи куриб чикилиши учун депутатларга таркатилган кунлар эди.
Мен ва бир неча депутат вакиллари таклиф киритдик:"-Узбекистондаги порахурлик ва катта микдордаги пора бериш билан боглик махкамалар халк-га, очик утказилсин"!
Бу хакда хатто ТВ.ларда эълон килинсин деган эдик.
Мирзиёев бунга карши чикди.
Собик Бош Прокурор Рашид Кодиров билан боглик тергов хужжатларини курган Мирзиёев терговчиларнинг онасини сукди.
Ишдан олди.
Рашид Кодиров уз кургазмасида Каримовдан тортиб Мирзиёевгача барча пора олганликини гапириб берган эди.
Буни хамма билади.
Аммо собик Бош Прокурор чет элда бу хакда маьлумот йигиб куйганликини айтмокда.
Мирзиёев терговдан кейин минбардан туриб: " -Кодиров дегани чет элда бутун бир гурух тузиб бизга карши фаолият килган" , деб айтди.
-Сиёсий партия тузди демаяпди!
Фаолиятда булди демокда!
Бу фаолият нималардан иборатлигини биз хам ёздик, хамда видео дастуримизда айтдик.
Лекин Шaвкат Мирзиёевни Кодировдан оладиган бир неча миллард $ ни, уз кланига беришига унчалик ишонмаган эдим.
Цюрихда Кодировлар салтанатига оид уй бор.
У уйда бир нечта ширкат руйхатдан утказилган.
Уйни ишгол килиб ширкатларнинг хисоб ракамларини, хамда уйни коррупцияда алокадор деб ариза ёзишим мумкин эди.
Худди шу шаклда Иноятовнинг Виенадаги вилласи ва ичидаги ширкат ва холдингларни коррупцияга алакадорликда айблаб ариза ёза олардим.
Бу хакда Халкаро Антикоррупция Ташкилоти текширувлар олиб борганлики хакида хужжатлар хам бор. 
"-Нимага Сафар Бекжон бу йулдан бормади?...." 
Чет элдаги пулларнинг музлатилиши тахликаси борликидан хеч булмаса Узбекистонда бирон ишимизга ярасин деб умид килган эдик.
Мирзиёев, озчилик булса хам коррупцияга карши курашаётган гурухимизни тинч куяди деб умид килган эдим.
Кураяпманки, коррупциянинг отаси Мирзиёевнинг узи булиб чикди.
Чет эллардан кайтарилган ва Узбекистон ичкарисида кулга олиниб мусодара килинган бойликлар изсиз йуколмокда.
Купинча камалган одамлар куп утмай кайтадан бошка лавозимларга куйилмокда.
Хаммамиз Узбекистон буйлаб порахурлик борлигини биламиз.
Kулга тушадиган одамлар факат оддий маьмур лавозимидагилардир.
Самарқанд вилоятининг собиқ ҳокими Туроб Жўраевни пора билан кулга олганлар ишдан хайдалди.
Махкамаси ёпик, ва сирли.
Хаттоки, якинда озод булиб ДХХ терговчиларини онасини курсатмокчи.
Туроб Жураевнинг клани Хокимиятда.
Зелимхон Хайдаровнинг жияни булган Хокимгина йигитча,  умрида харомнинг "Х"сини хам емаган олийжаноб йигит эмиш.
Уни кулга олган ДХХ, Бош Прокуратура ходимлари онасини Гвардийскийда куришаяпди.
Юкори мартабали кишилар пора олмаяпди.
Камбагал, камбагалдан пора олади дейлмокда.
Мирзиёев "Махкама" ларда уз кланига карши на пора олганлиги, на-да, пора берганлиги хакида тергов утказилишига йул куйилмасликини курсатди.
Агар сиёсий сабабдан унга ёкмаётган одам булса пора олган ва битта узи еган булиб чикмокда.
Бизни ва Халкимизни ахмок килмокчи булганлиги учун,  путинизм оркали хокимиятга ноконуний йул билан келган,   бу одамга карши курашишга тугри келмокда.
Порахурнинг мансаби, миллати, дини, партияси, клани булмайди.
Хаётни пулдан иборат, дини иймони, миллати булмаган бу хоинлар билан курашиш энг катта савоб булса керак.
Сафар Бекжон 
12.02.2019


суббота, 9 февраля 2019 г.

"Дехкон" алигархлар, кластерчилар кимлар?


Klasterchi boylar kimlar?"Дехкон" алигархлар, кластерчилар кимлар?
Бугунги видеодастуримиз; 
Xалкимизнинг 70% корнини туйдираётган ягона иш манбаси булган ерларимизни булишиш бошланган.
Кластер деган ажнабий сузни дехконимиз кулогига тулдириб, 
ерини тортиб олаётганлар кимлар?
Биз утда ёнмас, сувда чукмас Зелимхон Хайдаровнинг кариндош-уриглари 25 минг гектар ерни кандай кулга киритганини фош килмокдамиз

понедельник, 4 февраля 2019 г.

Бу хам давлат сирими?

Адлия Вазирлиги;
Хукумат шу пайтгача давлат сири деб каралган айрим маълумотларни расман эълон қилиш бўйича чекловларни бекор килди.
(Матбуотдан)


Каримов даврида хусусий мулклар талон килинди. 
Хеч кандай судсиз-сураксиз хусусий мулклар тортиб олинди. Махкамаларда бошка айблар куйилиб, тортиб олинган мулклар хакида ажрим чикарилмаган.
Давлат сири деб, 27 йилдан бери жaвоб берилмайди.
Самандар Куканов, Анвар Банк (Тилланазаров), Рустам Банк (Усманов)лар каби юзлаган инсонлардан мусодара килинган мулклар кимга, каерга, нимага ишлатилди?
Хукуматда ишлаб кулга олинган собик рахбарлар уйидан чиккан юзларча миллион $лар Рашид Кодиров, ака- ука Шарифхужаевлар, Гуломовлар ...... уйларидан, якинларидан, кул остида ишлаганлардан олинган $,£, евролар каерда?
Бу хам давлат сирими?


Safar Bekjon Urganjiy.

воскресенье, 3 февраля 2019 г.

Бизнинг пулимизга Тошкент Ситю куришаяпди
"-Бизнинг пулимизга Тошкент Ситю куришаяпди. Узлариникини устини тулдиришмокда......Нимага бу хакда ёзмайсиз, гапирмайсиз" - деб мактублар ёзишмокда.
Уз вактида генерал Шарифхужаевнинг хотини хам, "-Биз арзимаган чой пулимизни уйда саклаётгандик (270 миллион $). Рустам Иноятовнинг хотинлари уйларида бор й уги бир миллард $ борлигини айтганлар....." каби мактублар хам олгандик.
Ака-ука Шарифхужаевларнинг, Ака-ука Гуломовларнинг, ота-угил Рашид Кодировларнинг, Акбарали Абдуллаевнинг.....уйларидан мусодара килинган миллардларча $ кимнинг чет эл сармоясига айланди?
Тошкент шахар Хокими Жахонгир Ортикхужаев номидан курилаётган Тошкент Ситю курилмокда. Бу мега-курилиш ишига чет элликлар кизикмаганинг асл сабабини гапирадиган вакт келди.
Бугун жонли ёйиндаги мавзуларимиз мана шулар булади.

суббота, 2 февраля 2019 г.

путинистлар тайёрлаган

"-Тошкент вилоятидаги «Янгиобод» туристик базасини ўзбекистон давлат раҳбарининг куёви Отабек Шаханов тортиб олмокда." 
Ушбу сарлавха остидаги маколам Отабекни жахлини чикарган.
"-Туристик базани тортиб олиш Миллий гвардияга керак. Менга алокаси йук" дебди.
Мен, бу масалада миш-миш гапларни хабар сифатида бериб юборган булишим мумкинми деб кайта суриштирив олиб бордим.
Миллий гвардия хукукий жихатдан Отабек Шахановга бyйин сунмайди.
Аммо Мирзиёевнинг киёви сифатида Президент якин тан сокчилари (СПП) ва узок сокчилари (миллий гвардия) билвосита рахбарлик (кординатсия) килмокда.
«Янгиобод» туристик базасини, Иноятов ташкил килган "терорист" хужумчилар, марказ сифатида ишлатган эдилар. Бу уриш жaраёнида туристик база Миллий гвардия тарафидан харобага айлантирган.
Шу кунларда Москва ва унинг Узбекистондаги тарафдорлари терористик хужумлар уйиштириш ниятида эканлиги аникланган.
Бу ишда саколли, саллали кгбчилар ишлатилади.
Мирзиоёевнинг тула демократга йул бермаётганига сабаб килиб, тероризм тахдиди хали хам борлиги курсатилади.
Отабек Шаханов узок йиллар Москвадаги кгб курсларида укитилди. Бир пайтнинг узида Шариф Иноятов билан бирга Газпромда ишлади.
Кайнотаси Президент булишини кутмокда эди.
Ислом Каримов 1992-1999 йилларда Узбекистонга Гарб сармоясини киритиш учун дунё буйлаб саёхатлар килди.
Натижа?
Ваъда килинган ва имзоланган шартномаларнинг жуда оз кисми Узбекистонга келди. Уни хам талон килишди.
1999 йил 16 февралда ва 2005 йил Андижонда кгбчилар уйиштирган "терорист" конли театридан кейин Узбекистон хам сиёсий, хамда иктисодий жихатдан Москванинг кулига утди.
Ундан кейинги давр, Ислом Каримовдан кейинги даврга кадрлар тайёрлаш ва таксимлаш даври булди.
Отабек Шаханов худди уша путинистлар тайёрлаган кадрлардандир.
Кайнотаси Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил ноябрь ойида телефон оркали Владимир Путин тарафидан камситилганинг гувохлардан бири хам Отабек Шаханов булади.
Сафар Бекжон Урганжий.
02.02.2019
Женева.


A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...