среда, 30 сентября 2015 г.

Умид улмас, хар жонлининг сунг нафасигача.
Албат бир кун, бир кема бу ерга келаp! Умид улмас,  хар     жонлининг сунг нафасигача.

Жалолиддин Бекжон расмга олган.

вторник, 29 сентября 2015 г.

Куръон сийратни эмас, хислатини тарбиялайди!

      Жамиятнинг бир кисмини  куринишига караб динсизликда айблаб, колган диндор куринишли кисмини химоя килиш, мумкин эмас. Ташки куриниш иймон ва таквонинг кафолати эмас. Бу йул билан бир нарсага эришиш мумкин эмас. Давлатнинг шариатда булиши, масжид-жомеларнинг куплиги хам кишиларнинг купрок иймонли эканлигини корсатмайди. Унака булганда шариат билан яшайдиган Араб давлатлариниг бошига шунча фалокатни ким ёгдирмокда. Бу масалада Аллохнинг жазоси хакида, фалокатларни качон жунатиши хакидаги Куърон оятларини кайтдан укинглар. Куфур эълон килинган Гарб сизга техналогиясини берди. Бу техналогиядан фойдаланиб икки хил шаклда кийинган инсонларни бир бирига карши куйманглар.       Такво инсонгинг калбида ва Аллох орасидаги нарса.   Хеч ким инсонларнинг куринишига караб фатво чикармасин. Мен авлодлари Исломий уломо булган оиладанман. Инсоният Куърондан акиллирок китоб ёза олмайди. Исломни факат Куърон ургатади. Хеч бир шайх уламонинг китоби ва фатвоси Исломият учун курол була олмайди. 
  Куърон инсон ва Аллох ортасидаги куприк.   Давлат хакида унинг тузуми хакида хукум ва оятлар йук. Давлатнинг хар кандай шаклида куфур ва ёлгон бор. Чунки давлат шундагина мавжудиятини саклайди. Аллох Куъронда "сиз давлатлар куринг, ёки мавжуд давлатни босиб олинг демаган. Мазхаб ва фиркаларга булинганларни кандай огир жазолар кутаяяпгани хакида оятлари бор. Аммо шунга карамай Исломни минг бир парчага булишди.  Мусилмонларнинг узаро урушлари ташки душманлар билан уришлардан дахшатли ва конли булмокда. 
  Пайгамбаримиз вафотидан кайинок бошланган хокимият учун уришларда пайгамбар неваралари улдирилди. Исломият хам давлат, хам хукумат, хам аскар.... яьни инсон этикодига алокаси булмаган нарсаларни хам назорат килувчи воситага айлантирилди. 
  Дин савдогарлари битта нарсанинг билишмайди; инсонлар калби ёлгиз Аллохга маьлум. Имтихон кайси шаклдаги давлатда ва кандай кийимда яшаганинг хакида эмас!   Саколи булмаган кишинг ибодати кемтикдир деган оят йук. Аёллар ибодат килоятганда махрам жойлари очилиб кетиши мумкинлигидан ва атрфдаги эркаклар таквосини чалгитмаслиги учун Оят келган.   Имтихон  Аллох ва инсон yртасидаги такво хакида булади.   Пайгамбаримиз пайтида эркак ва аёллар бир жойда ибодат килганлар.  Мусавийлар ва Християнлар кийган кора чодир исломиятда йук.

Киёматда барчамизни осон имтихон насиб бyлишини тилаб колувчи Сафар Бекжон.

Бобир Маликовнинг собиқлиги...


Ўзбекистоннинг Собиқ Олий Судининг раиси,
Ўзбекистоннинг Собиқ Адлия вазири,
Ўзбекистоннинг АКШдаги собиқ элчиси...
Бобир Маликов жанобларининг учта масаладаги собиқлиги...

Америка овози” радиосига мулоқат берган Бобир Маликовнинг учта масалада бизни ранжида килди.
1)Ўзбекистон феодал тузумда яшайди, дегани;
2) Ўзбекистон ташкарисидаги фаолият олиб бораётган муҳолиф гуруҳларга қарата: "буларнинг узи ким?” давлат бошкаришда тажрибаси йўқ ...
3)Режим ўзгарса исломчилар давлат тепасига келади, деганлари.

Агар бу гапларни оддий Ўзбекистонлик қочқин айтганида эътибор бермаган булардим. Бобир Маликовнинг собиқ-cобиқ, ишларда ишлаган шахс бўлганлиги эмас. Масала шуки Бобир Маликовнинг Ўзбекистонга сиёсий-иқтисодий, ишлар билан бориб ишлайдиган дипломатларга дарс бераётганида...
Режимдан қанчалик зарар кўрганликини ҳар ким ўз қаричи билан ўлчайди. Зарарнинг ҳажмига кўра режимни айбловлар булади.
Лекин режимни айблаш билан узбек халкини айблашнинг уртасида осмон билан ерча фарқ бор.
Маликов жаноблари мана шу фарқни унитган кўринадилар.
Халк феодализмда яшамокда дейиш, келажакда Ўзбекистонга борадиган дипломатга қарaта айтилганида оқибатлари жидийлашади.
Яьни: сизлар эътибор берманглар, Ўзбекистонда инсонларни “қайнатиб, қийноқ”ларга, солиб ўлдиришлари табиий хол...
Чунки феодализмда яшайдиган халк ўзбеклар деганидир.
Америка дипломатлари Африка ёки Aраб дунёсидаги инсон ҳуқуқлари ва сиёсий ислохатлар ҳакида қайғуришмайди.
Ўша давлатларнинг рахбарларини танқид ҳам килишмайди.
Чунки у ерларда ҳақиқий феодализм тузуми мавжуд.
Ўзбекистондаги Ғабр дипломатларининг бундан 10-15 йил олдинги фаолиятларига этибор беринглар.
Ўзбекистон қамоқларидаги қийноклар оқибатида ўлдирилган ҳар бир жанозага албатта биронтаси борарди ва ҳукуматни танқид қилиб чиқарди.
Ҳозир-чи, ҳозир. Тошкентдаги элчилар ўзбек халки шунга лойиқ экан дегандай муомила қилмокдалар.
Каримов диктатураси ўзига ҳос равишда легитимлашмоқда.
Мен Ўзбекистондаги режимни бировлар четдан келиб ўзгартириб беради дейдиганлардан эмасман. Замонавий теҳналогиялар орқали инсонларимизнинг мияси ювилмокда. Режим ўз умрини узатиш учун, советлар ишлаб чиққан маҳаллийчиликни, дабдабабозликни атайин ташкил қилмокда.
Ўзбек халки бор, аммо ўзбек миллати йўқ.
Бутун халкдан миллат бўлишни ҳам кутиб бўлмайди.
Халкнинг бир қисмини миллий ғоя ва давлатчилик атрофида бирлашишига миллат дейилади. Бизда 30 миллион халк бор, лекин 300 минг ўзбек миллатига айланган кишилар бирлиги йўқ. Чунки режим энг камида ана ўшанча кишиларни ё йўқ килди, ёки сургун қилди.
Каримов миллатнинг кушандасидир.
Бобур Маликовга ўҳшаган одамларнинг Ўзбекистон феодализм тузумида яшаяпди дейишига замин тайёрлади.
2. Ўзбекистоннинг ташқарисидаги муҳолифатчилар давлатни бошқариш тажрибаси булмаган кишилардир ....деб Ислом Каримов айтганди.
Агар собиқ давлат ҳодимлари тажрибали бўлишса Туркманистон муҳолифати ҳудди ўшанака одамлардан ташкил топган.
Собиқ Бош вазирдан тортиб генралгача бор ораларида.
Пуллари хам етарли.
Қурбонгули Бердимуродовни йикиш учун астойдил курашишмокда.
Натижа: 0.
Қазақистоннинг собик Бош Вазири Кожагелдин бошчилигидаги мухолифати бор барчаси давлатни бошкаришда "катта тажрибага эгалар"
Мустакил ТВлари хам бор.
Натиж: 0.
Тожикистоннинг Маликов орзу килган, давлатни бошкариб келаётган мухолифатчилари бор.
Жаноб Маликов биз (шахсан мен) Ўзбистонда собиқ давлат одамлари билан гаплашганман уларнинг битта мақсадлари бор.
Ғарбдаги бойликларини жимгина еб ётиш.
Албатта режим йиқилишига оз колганида майдонга чиқишади.
Муҳолифат орасига ўз одамларини тиқиштиришади.
Ҳозир эмас.
Женевада Ўзбекистон билан дипломатик алокаларда катнашган дипломат дустларим бор уларнинг тбиронтаси менга Ўзбекистонда халк феодал яшайди дейишмади ўзбекларни европавий маданиятга яқин инсонлар деб гапиришади. ....
3.Ўзбекистон демократияга тайёр эмас.
Исломчилар ҳокимиятга келиши мумкин...
Бу гапларни Ислом Каримов гапириб келмокда исботи булсин деб МХХ тинмасдан "заказной" исломий террор ҳужраларини ташкил қилмокда.
Ўзбекистонда исломий яшашга қизикиш катта бўлиши мумкин.
Бу дегани шаъриат қонунларига асосланган давлат булади дегани эмас. Туркистон халклари қабила бошлиғи ёки шайхлар, моллалар сиёсий хокимиятини кўрмаган. Кучадаги сақолли ва рўмолли кишиларнинг куплиги давлатчилик уларнинг қўлига ўтади деганими?
Энг катта ҳато ҳам шунда-ки, адолатни сиёсий ҳокимиятдан топмаган диндорларни тақиқлашдир. У одамниниг исёни таҳликали эканлигини билмасликдир энг катта таҳлика.
Лайиқ демократик тузум адолатни таъмин қилолмаса нафақат исломий, балки ҳристиянлик, мусавийлик хам исён қилади.
Лотин Амрекасидаги 50-60 йилдан бери тўҳтамаган исёнлар катта холамнинг боши берклигидан-ми?
Жаноб Бобир Маликов давлатлар ўз халклари учун иқтисодий ва сиёсий адолатни таъмин қилмас экан келажакда ҳокимиятга фоҳишалар, ибна(гей)лар, ҳам келиши мумкин.
Буни олдини олайлик деб Тошкент кўчаларига дор ва жаллодлар тайинламанг.

Ўзбекистондаги диктатурани йиқолмаганимизнинг сабаби ҳам ташқи ҳамда ичкарида миллий ғоянинг йўқлигидан.

Биз Туркий халкмиз.
Миллатимиз Туркликга асосланади.
Туркистон сиёсий ғоямиз.
Ичимизда барча динларга, масҳабларда оид инсонларимиз бор.
Мақсадимиз миллат яратиш.
Буни Русия ва Амрекага роғман амалга оширамиз.
Бугун булмаса, эртага!

29.09.2015хххххххххххххххххх                                                                  ххххххххххххххххххххх

Faceboox оркали: Uzdemfundsuisse номига келган баъзи саволларга жавоблар.

Гарб давлатларида музлатилган миллий бойликларни Узбекистонга качон ва кандай кайтариш мумкин?

Ўзбекистондаги мавжуд режим тугатилиши;
Ҳозирги раҳбарлардан биронтаси қайтадан раҳбар булмаслиги керак;

Ана ўшандагина бу бойликларни бу ердаги маҳкамалар халкимизга қайтарилиши ҳақида қарор чиқаради.
Бу пулларни ҳукумат ўз кредитларига кафолат қилиб кўрсата олмайди.
Ҳатто режим қулатилгандан кейин бу бойликларни янги ҳукумат истаган масалага инвинтатсия ҳам қилолмайди.
Фақат социал масалаларга сарфланиши мумкин.
Буни назорат қилиб турувчи тарафсиз комисия тузилади.
Ғарбга бойликларигизни бериш осон, аммо қайтариб олиш қийин.
Бир тарафдан буларни ҳам тушиниш керак.
Бу бойликлар қайтадан диктаторлар чўнтагига кетиб қолмаслиги керак-да. Бизнинг мутаҳасислар бу масалада анча иш қилишди.
Бойликларни пахта монокултурасини йўқ қилиш орқали Оролга сув берилишини ташкил қилish. 
Aграр реформа планини халкаро экспертлар кўриб чиқишди масалани социал-иқтисодий проект деб қабул қилдиришнинг имконияти бор. Бу орқали эса бойликларни шу проектга сарфланишини исбот қила олишмиз мумкин.
Проектнинг мазмуни маътбуотга берилди.
Лекин масала муҳокама килинмади.
Ҳатто интернет , радио ....троллари хам жим.
Чунки мухолифат деганда ўз ўтмишларида: 
ўғри”, “фоҳиша”, “ваҳобий”... бўлган,   "акли гуллаганларни"   кун тартибига келтиришмокда.
Сабаби: 
Гарбга: 
-Мана кўрдингларми, Узбек муҳолифатининг ичида давлатни бошқара оладиган тайинли одам йўқ ...
"-Ўзбекистонда давлат теппасида Каримов ўтираверсин", - демоқдалар. 
 Ички урушга олиб келган майда сиёсатчиларни, бир-бровини ковлаяпганларни “режим мухолифатидагилар" ,- дейишмокда.
Бу сиёсий оби-ҳавони, Ғарб молиялаштираётган эркин маътбуот қилмокда. Улар бу манзарани уша давлатнинг маҳсус хизматлари топшириғига кўра килмокдаларми,    ёки бу ташаббус ўзларидан чикаяпдими буни вақт курсатади. Журналистлар билан тортишманг:
-Сизни изолятсия қилишади, дейишганди менга...
Ўзбекистонда пахтачиликни тўла реформа қилиш бўйича битта академик Ўзбекистондан, иккита профессор Ғарбдан бир йилга яқин ишлашди.
Битта проект килинди ва Uzdemfundsuisse бунинг мазмуний қисмини маътбуотга берди. Журналистлардан биттаси нима деди биласизни?
"-Бу илмий хулоса эмас ва Uzdemfundsuisse номидан бирон нарса беролмайман. --  -   -Нечта аъзоси бор узи бу ташкилотнинг?, -деганди журналист.
Ҳудди уша журналистлар умрида иккита китоб ўкимаган бозорчи хотинларни Ўзбекистондаги иқтисодий-сиёсий масалаларда муҳолифат номидан гапиртиришмокда.
Хулоса Ўзбекистон миллий бойликларини қайтариш учун ўгриларнинг барчаси тирик ушланиши керак. Ўлдирилсалар, эгаси тасдик қилинмаган ҳисоб рақами дейилади ва Ғарбдаги банкларда колади.
Банкаларнинг мақсадлари хам шу йўналишда....
На манга, нада санга .... килишмокчи.
Ўзбеклар факат мардикор эмас.
Атрофимизда миллий ғояли етук мутаҳасислар бор...

Омон бyлинг.

Сафар Бекжон.


27.09.2015

воскресенье, 27 сентября 2015 г.

Темур буларни oдам киламан деб уйлаган
Масжид ал-Ҳарамда краннинг қулаши оқибатида камида 87 нафар инсон ҳалок бўлди. 2015
Хаж зиёратидаги издиҳомда уч юзу элликка яқин одам ҳалок бўлганди. 2006
1990 йилда  1426, 
2004 йилда 244 
25 йил давомида Хаж зиёрати олдидан, Хаж пайтида  ва Хаж маросими пайтида жами 3000 минг мусилмон халок булган. 
Бу расмий маьлумотлар аммо расмий булмаган хабарлар жуда вахимали. Бу масалани  мухокама  килган кишилар  динимизга карши чикилмокда деган таргиботининг остида колиб   кетишмокда.  
 Инсонларимиз Ислом  деганда, мусулмонлик деганда, баъзан Курон ва   Пайгамбаримиз деганда албатда арабларни тушунади. Араб иркчилари,  жумладан Саудия хукумати мукаддас Ислом динимизни хусусийлаштириб олганлар. 
    25 йилда Хаж зиёрати учун борган ва халок булганларнинг мазорлари хам йук. Саудия хукумати хеч кимдан кечирим хам сурамаган. Энг дахшатлиси,  Куъронда  шайтонга тош отиш хакида хукум   йук. Исломдан олдинги даврда Маккага келганлар Мино тогига кетаётиб атрофларига тош отганлар. Сабаби у пайтлар Макка ва Мино тоги араси чулдан иборат эди.   Ёвойи хайвонлар хожиларга хужум килиб  турган   Бобомиз Ал Бухорий Пайгамбаримиз номида уйдурма хадислар таркатилганлигини исботлаганлар. Шулардан биттаси шайтонга тош отиш хакида Пайгамбаримиз номидан килинган риоятдир. Макка ва Мадина атрофидаги араблар барча динлар пайтида муккаддас жойларнинг хисобидан яшаб келганлар. Хожилар тижорат ва фойда берувчи омил булиб келган. Пайгамбаримиз Мусилмонлик утмишдаги динлардек моддий даромад учун хизмат килмаслигини кераклигини айтганлар. ва узлари Маккадаги барча текинхур машойихларни хайдаганлар. Пайгамбаримиз вафотидан кейин аста-секин уз жойларига кайтиб келган (мусилмон куринишида) машойихлар Маккани кайтадан дин тижоратига айлантирганлар. Cохта Хадислар таркатиб уз маънфатларини химоя килганлар.
Шайтонга тош отиш энг катта даромад манбайи булиб колмокда. Саудиялик дин тужжорлари буни тош заводи, пакетлама ва тижоратиga айлантиришган. Хар битта хожи 7 та тошча отиши керак. 
Хар тошча 3$ дан 7х3=21$.
5 миллион хожига 35 миллион тошча сотилади. Ташкаридан тош олиб кириш мумкин эмас. Саудияликлар курсатган жойга, яъни пастида тош фабрикаси ва пакетлама жойлaшган жойда шайтонга тош отилишига рухсат берилган. 
105 миллион$ даромад берувчи Куъронда булмаган бунака ибодат шакли бекор килиниши керак.  Хожилар айгамбаримиз кабрини зиёрат киларкан садака бермайдилар. Саудия подшохи мазорни буздирмокчи булган. Бундан хабар топган Туркия хукумати Саудия хукуматига нота юборган. Хатто харбий тахдит килгандан кейингина  Пайгамбаримиз кабри саклаб колинди. Даромад келтирмайдиган хар кандай муккадас нарса Саудия подишохи учун кераксиз хисобланмокда.  
Якин Шаркдаги бутун уруш ва бухрон Саудия Арабистони, Катар давлатларининг моддий ёрдамлари оркали амалга оширилмокда.
Аммо бу икката давлат кочкинларлар учун чегараларини тамоман беркитиб куйган.
Дунёдаги Ислом давлатлар бирлашиб Саудия Арабистон подшохининг моддий манбаси учун восита сифатида каралаётган Макка - Мадина шахарлари улар кулидан олиниши керак. Бу шахарлар халкаро келишувлар оркали химояланиб махус стасус берилиши керак. , Вахобийлик окими $ ва £ билан уз халкининг иймонини кур килган. Маишатпарастлар сурисига айлантирилган. Саудияни бошкараётганларнинг, бойларининг асосий кисми хакида куплаб маьлумотларни куриб чикдим. Узлари учун барча харом ишларни шaърий килиб олган бу сури, Макка ва Мадинани бошкаришга хакки йук.
Бобомиз Амир Темур буларни бекорга босиб олмаган.
Одам киламан деб уйлаган.
Афсус.....

Safar Bekjon.

05.09.2015

четверг, 24 сентября 2015 г.

Kurbonligim fikrimdir.Bayram arafasi kurbon kildim nafsimni,

Ikkinchi kun kurbonlik, kelib-ketar kibrimni.

Uchunku kun kuzatib ruhimdagi urushni,

Golib taraf nomiga kurbon kildim fikrimni.
Ben kürbanlik eterım bir gün içın nefsimi, 

Ikkinci gün keserim gelen-geten kibrimi. 

Uçinci gün bakarim içimdeyi savaşa, 

Galib gelen adina kesecegim fikrimi.Safar Bekjon.  


2002 yil. Lozan.

понедельник, 21 сентября 2015 г.

Отаўзбек макомини ташвикот килаётганларга.
Отаўзбек макомини  ташвикот килаётганларга.


    Туркия Жумхуряти асосчиси Мустафо Камолга,  Отатурк макомини бериш тафсилотлари.
Усмонли Императорлиги биринчи дунё уриши окибатларида энгилди. Бугунги Туркия 3/1 уз келиб чикиши туркий булган халкга колдирилди. Колган кисми 5 та Гарб давлати тамонидан ишгол килинди. Усмонли подшохи  бу таслимият хужжатини имзолади. Генирал Мустафо Камолнинг Отатурк булишига биринчи кадам мана шу эрда бошланган. У куролсизлаштирилган Турк армиясини таркокликдан куткариб, кайтадан куроллантирди. Бешта давлат армиясига карши уриш бошлади ва энгиб чикди. Туркиянинг бугунги тупрокларини озод килди ва давлатнинг бундан кейинги тузуми Жумхурят булади деди.
Бешта гарб давлатини энган Генрал сифатида дунёда катта хурматга эга шахсият. Уз кураш стратегясини Амир Темурдан олганлигини  хотираларида ёзиб колдирган. Осмонли давлати номи урнига  Туркистон, Туркманя, Турк эли номлари берилиши парламентда мухокама килинган. Туркий халкларнинг хаммасини бирлаштирувчи ягона ном,  Туркия номи тарафдорлари купчилик булишган.

Мустафо Камол истило килинган ва парчалаб юборилган Усмонли давлати урнида кайтадан давлат курган харбий стратегя дахоси эканлиги дунё харбий Академияларида укитилмокда.
Отатурк макоми миллийликдан ташкари давлатчилик рамзи сифати ишлатилади.

Ислом Каримовга Отаўзбек макоми беришилиши мухокама килишнинг узи кулгули. Дунёдаги шунга ухшаган макомларга эга булган шахсиятлар асосан харбий ёки миллий асосчидирлар. Ислом Каримов Узбекистонни ишгол остида тутган мустамлакачиларнинг ишонган шахсияти эди. Истилочиларга карши, на харбий ва нада сиёсий кураш олиб бормаган киши. Узбекистонда хали тула-тукис миллий мустакил давлатчилик курилмади.
Ислом Каримов уз шахсиятини нима килмаса хам бефойда. У тарих сахнасида истолочилар хизматчиси ва диктатор сифатида урнини олади. Вакт олий хакам.


Сафар Бекжон.   21.09.2015


вторник, 15 сентября 2015 г.

Doğu Türkistan’da nasıl bir mücadele?Doğu Türkistanda gençleri çaresiz tek beşlarina isyan etme zorinda kaldiran neydi? Bu gençlerig duşmana karşi mucodele eterken kendi taşkilatlanmasini bulamadiğindandir. Yada taşkilatini mucodele metodini beyenmeyenidendir. Sadece mazlum gozikmek, ağlamak, dişaridan durarak:
-Çin kahrolsin demakle bu işler yurumas. 10 million halki sokağa dokig Çinig umrinda olmas. Dişaridegi davletler
'haa 10 million Türkstanli isyan etdi' yardama Doğu Türkistana getelim demasler. Biraz fazla acima gosterecekler, o kadar yani. Resimdegi şehid gencimizi Allah rehmet etsin. Bu gibi gençlerimizi bağimsizlık mucodelesinde daha çok faydali olacak bir taşkilatlanmaya ehtiyaci varlğini gosteren bir olay olmuşdir. Çin Doğu Türkistanda varliğini esas sebebleri ve dayanağinindan goçle getirilmekde olan çinlilerdir. O goçig durmasi için ne yapilacaksa yapilmalidir. Bir türk oldirildimi, akşamina 10 çinli yok olmalidir. Kimsede yapani, kahramanlari sokağda gormamali. Kimse Çinig ne askerine ve nede polisine dokinmamali. Mucodele metodlarini bin şekli var emma birinde durilarak karar verilmeli. Sadece mazlumlik şikayetşinasligi devleti kurtarmas. Emma bu gençimiz gibi çarasizlig çikişlari dişaridegileri;
-halkimiz mucodele etmekde' deyerek moral bulmasindan başkaya yaramas. İçeridegi halkimiza ne faydasi olacak belli deyil.
Kolaligi 130 yil yaşayan toprağlardan (özbekistan) gelmekdeyim. Çin sovetler deyil, daha zalim dergibisiniz. Tamam dişaridan bakilirken oyleydi. İstilaçi her erde milleti ve rejimina bakmadan İşğalçidir. Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistana rus nufuzi goç ettirilmedimi. Ettirildi, emma buralarda barinamadilar. Taa basmaçilardan kalan korku goçle gelen ruslari korkitdi. Kazakistan ve Kirgizistana getdiler. Uralarda nufzig %50 fazlaydilar. Uralarda hem devlet dili, hemde halk dilde rusça oldi. Özbekistanda Taşkendan başka erlerde ruslar barınamadi. % 3-5 rus ve birazda rusça konuşanlar vardi özbekistanda. Gorbaçev gelmeden 1980 başlarinda ruslar özbekistandan getmaya başlamişlardi aslinda. Moskovanig özbekler işi başlatmasndan sogra Taşkentda başka erlerde ruslarig dişlanmasi bilinç altina erlaşmaya başladi. Unlarda askere alinan özbekleri oldurmaya başladi. Gorbaçev iktidara gelsin gelmesin bir isyan koksi vardi. Belki kanli belkide kansiz bir diraniş özbekler ruhina sigmaya başlamişdi. Almatiyda halk isyani ve kanli bastirilmasi Gorbaçevdan oncaydi. Kisacasi Doğu Türkistanda mucodele metodi yeniden gozden geçirilme zamani gelmişdir. Bunlari tartişacak ortam başka bir er olmali. Burasi bir fikir ağlari kurilan bazenda yonlandirla ortamidir. İnşallah guvanli bir ortamda bu masalayi tartişma nasib olir. 

Şimdilik hoşçakalig.

Şehdimizi Allah rahmet etsin.

Yazar Sefer Bekcan

суббота, 12 сентября 2015 г.

Devlet akli nerde gizli?
Devlet akli nerde gizli? 
  
Bunu arayib bulmak için iktidar olinmasina gerek yok. 
Çunki bulammasiniz! 
  
Hukumet, derin devlet, mafya... tamami devlet aklinig elinde birer hizmetçi. 
3-4 sene once aşağda okuyacağınız yaziyi yayinladim. 
Sonra başka yazarlar gibi aynen devlet elden gitti, dağilacak....gibi çoook yazi yazdim.
Bugun size hani şu 3-4 yil once yayinladiğim yaziyi aglatacağim. 
  
DEVLET AKLİ son 10-15 senede bir çirpida iki gücü kazığa oturtdu. 

Siyasi islamcilari. 
PKK ve arkasindakileri. 
  
Siyasiy islamcilar, bize devlet oyle yapdi, laiklik filandir....  
Alın siz tek başina iktidar olun: Natica hirsizin teki, hainin alasi siyasi islamcilar olduğu ortaya çıktı. 
  
PKK, kürtler öyle oldu, kürtler böyle oldu.....: Unlarıda dağdegi deliklerden çikartan, şehirlerde kayda geçirerek bekleyen, mağaralarina geri donemes hale getiren de DEVLET AKLİ. 
  
Arada devşirmelerin, liberal akillerin gerçek maksadlarini kendilerine soyletende DEVLAT AKLİDİR
  
Hukumet olabilirsiniz, tum kurumlari ele geçirebilirsiniz. Emma devlet aklinin nerde ve nasil çalişdiğini bulamassıniz.  
  
Devlet akli kongren olan bir parçasini kesin atarsa mazarlık olur. Arablar ve Balkanlara bir bakig. 
  
Devlet akliyla alay eden hatta kendi Sultani olsada şefkat etmes. Tipki son Sultanlarinig tabutlari  
icralik olduğu gibi. 
  
DEVLET AKLİ ve TURK TORASİ tum rejimleri, dinleri liderleri kendi varliğini surdurma araci olarak kollanmişdir. Bundan sograda oyle devam edecek.  
  
Bati dunyasi turkleri sevmez emma saygi duymasina sebep TURK DEVLET AKLİN binlerce yildir varliğidir. 
  
Devlet akliyla kimse alay etmesin demeyiz. Devlet aklinin cani sıkilmasin, uvraşig.  
  
3-4 yil once yazdiğim yaziyi tekrardan yayinlayacağim: 
  
****** 
  
Halk, Tangrıya tapar! Güclüden körkar! 
Çöbana kızan keçinin peşıne takılıp üçürüma kendını bırakır. 
Halk kendı töplam aklını, tek bır lıderıng aklından az ğörar. 
Halk yüvarlak töp gıbı yönatenlerıng ayağında tepelenır. 
Halkı Halıka şıkayet etende aynı halkdır! 
  
Bu Halkdan çıkan MILLAT her şeyı seyreten SABR devletıdır. 
Patladığünda gücü, Çobanı-Keçıyı, Lıderını, tepelenen töpü erle bır eder. 
  
Tüm töprakları mazarlığa dönışsa bıla SABR davlatını yenıdan kürar! 
  
Elınde kalan ’bır kör’ ve ’bır töpalı’ kendıne lıder yapar ve yenıden sabrla beklemeya başlar. 
  
Yazar Sefer Bekcan.

воскресенье, 6 сентября 2015 г.

Имомали ва Каримов Тожикистонни русларга курбон килишди.

Имомали Рахмон ва Ислом Каримов Тожикистонни русларга курбон килишди.

"Тожикистон президентининг расмий сайтида хабар берилишича, Путин телефон орқали тўлиқ маълумот олганидан сўнг Эмомали Раҳмонга мамлакатдаги барқарорликни таъминлаш учун Россия ёрдам беришга тайёрлигини айтган." 

                                      Маътбуотдан.

Инсонларимиз, мухолифат дегани хамма нарсада Каримовни айблайверар эканда дейишлари мумкин.

 Агар Каримов хамма нарсага бурнини суккан ва натижада ишлар расво булган булса бизда нима айб?... 
Тожикистондаги ичkи уриш Исломий гоялар ва коммунистлар орасида бошланганди. 
Лекин  1992 йилга келганда махаллийчилик ва иркчиликга айланди. 
Ислом жабахаси ва Халк фронтини хам куроллантираётган Россия харбийлари эди. 
Тожикистондаги ички уришни Узбекистоннинг Фаргона водийси ва Сурхондарё вилоятларига ёйилиб кетиш хавфи келиб чикганди. 
1993 йил бошида Тожикистонда учунчи куч пайдо булди. 
Махмуд Худайбердиев ва Яраш Курбон бошчилигидаги харбий кучлар Душанбени эгаллашди, улар  Демократик жумхурят ва сайловлар оркали бошкариладиган тузум тарфдорлари эдилар.
 Ислом Каримов МХХ раиси  Ғуломжон  Алиевни  Душанбега жунатди. 
Махмуд Худаыбердиев  ва Яраш  Курбонни Душанбени тарк килишга мажбур килишни топширган. 
Улар урнига уз колхозида беш унта куролли одамидан бошка кучи  булмаган Имомали Рахмоновни вактинчалик призидентликга куйиш топширигини берган. Имомали Рахмоновга курол-аслахалар ва моддий ёрдам бериш ташкил килинсин деган. 
Махмуд Худайбердиев ва Яраш Курбон билан   МХХ раиси  Ғуломжон  Алиев уртасида булган музокара хакида батафсил маьлумотга эгаман. 
У пайтлар Владимир Путин Кремилда эмас  эди. Баъзи ишлар махаллий геополитик маънфаатлар асосида хал килиш имкони бор эди. Узбекистон МХХ хам Москвасиз иш кила оларди. Ғуломжон  Алиев Ислом Каримовнинг топширигини бажарди. 
Имомали Рахмонов Тожикистоннинг вактинчалик Призиденти килиб тайинланди. 
Халк Фронти ва Исломий харарат хам Имомалини эрта-индин кочиб кетадиган одам деб карарди.
 Ислом Каримов Душанбедаги сиёсий харбий назоратни 1995 йилгача ушлаб турди. 
Хатто Хужандни харбий истило килдирди ва узбекларнинг эхтимолий сепаратизими тахликасини хам йук килиб берди. 
Аммо Имомали Рахмонов бир пайтнинг узида бошкалар билан хам дон олишиб юрганди. 
Бугун Тожикистон Россиянинг вилоятларидан биттасидай мамлакат. 
Иктисодий сиёсий барча карорлар Москвадан келган давлат маслахатчиари тавсиясига кура олинарди. 
Узбекистон куролли кучлари Бош комондони Ислом Каримов нафакат сиёсий жиноий ишлардан жавобгардир. 
Ислом Каримов Тожикистондаги ички уришни тухтатиш учун махфий топшириклар билан жунатилган аскарларинизнинг
 улимларига хам сабабчидир.
1993 йилда тарафсиз сиёсий-харбий куч сифатида Махмуд Худайбердиев ва Яраш Курбон Душанбедан чикиб кетмаганларида Тожикистон Россия вассаллигига айланмагаn буларди.
 Бу ишга Ислом Каримов аралашмаслиги керак эди. 
Яраш Курбон 15 йилдан бери Узбекистон камокхоналарида сакланмокда. 
Махмуд Худайбердиев МХХнинг,  кирли ишларини бажариши эвазига ташкарида колдирилмокда.
 Бу иккита Тожикистон ватандоши булган кишилар Узбекистонни тарк этишлари керак эди. 
Тожикистондаги сиёсий бекарорлик,  ички нозолар,  Россия уз харбий базаралини Хужнадга жойлангунича давом этаверади. 

Сафар Бекжон

Uzdemfundsuisse  раиси.

06.09.2015

пятница, 4 сентября 2015 г.

Господа, вас что интересуют: Гульнара или богатство?


Президентская дочь обзавелась двадцатью объектами недвижимости                                              - от Гонконга до Bританских морей     
Недвижимость Гульнары Каримовой в Великобритании

1. 1, 3, 4 этажи 4-х этажного дома, в одном подъезде по адресу: 
25 Chesham street, 
London.

2. Дом в Лондоне оформлен на компанию «Porchester Industries Ltd» (Британские Виргинские острова), учредителем и распорядителем счета является Мадумаров Р.Т.


Недвижимость в Гонконге


Пентхаус в жилом комплексе «Арка»,  расположенном по адресу: 
80A Moon Tower, The Arch,
1 Austin Road West, 
Kowloon, 
Hong Kong.

Квартира была приобретена компанией «RUDOLPH ALLIANCE INC» за 36 млн долларов США, дополнительно было потрачено 2 миллиона за посреднические услуги и оформление.

Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC» зарегистрирована в Британских Виргинских островах, ее учредителем выступила компания «EXPOLINE LTD» (Гонконг), полноправным владельцем которой является Мадумаров Р.Т.

Недвижимость в ОАЭ

1. Виллы №31 и №33 (Zabeel Saray Royal Residence, Villa # 31, 33), расположенные в гостиничном комплексе «JUMEIRAH ZABEEL SARAY» по адресу:
 Crescent Road West, 
The Palm Jumeirah, Dubai, 
United Arab Emirates, 
P.O.Box: 27722, Dubai, 
United Arab Emirates. 

Обе виллы оформлены на работника «офиса» Мусаджанова Акмалхона Иргашджановича. Были приобретены за 36,9 млн долларов США, при стартовой цене в 43 млн долларов США.

2. Три пентхауса №№ 4001, 4002, 4003 в элитном жилом комплексе «Bonnington, Jumeirah Lakes Towers», по адресу: 
UAE, Dubai, 
Emirates Hills First, 
Bonnington tower Bldg, 
penthouse 4001—4003.

3. Земельный участок на первой линии «The PALM JUMEIRAH» стоимостью 13,1 млн долларов США.

4. Две квартиры в строящемся небоскребе «DAMAC HEIGTS», расположенном в районе «DUBAI MARINA» в гавани Дубая.   Эта характерная башня с видом на остров Пальма Джумейра располагает самые эксклюзивными в мире пентхаусами, дуплексами, апартаменты с 3, 2 и 1 спальнями.

Цена за 1 квадратный фут:

С видом на море — 2900 aed (800 долларов США)

С видом на марину — 2800 aed (760 долларов США)

С видом на город — 2300 aed (630 долларов США)

Недвижимость во Франции


1. Загородный дом (шато) в пригороде г.Парижа по адресу: Château de Groussay rue de Versailles 78490 Montfort l´Amaury, вместе с приусадебным участком был приобретен в 2011 году за 30 млн евро. Владелцем недвижимости является компания «SCI Rubis International», учредителем и распорядителем счета которой является Мадумаров Р.Т.

2. Квартира в Париже по адресу: Monyry 75015 Paris (проспект Марешаль Монори, Париж,Иль-де-Франс). Квартира была приобретена в 2007 году компанией «Expoline Ltd.» (Гонконг) за 30 млн евро, а позже ее ереоформили на компанию «SCI Invest Servis Group» за 29 млн евро. Учредителем и распорядителем счетов компаний является Мадумаров Р.Т.

3. Вилла в Сан-Тропе по адресу: 34 LOT Chenarae 1, 83580 Gassin. Приобретена в 2010 году за 2,5 млн евро компанией «SCI Invest Studio», учредителем и распорядителем счета компании является Мадумаров Р.Т.

Недвижимость в Российской Федерации


1. Однокомнатная квартира по адресу: 
г.Москва, улица Сивашская, дом 6/1, кв.58. 
Владельцем квартиры является Мадумаров Р.Т.

Трехкомнатная квартира по адресу: 
г.Москва, улица Красина, дом 21, 1 этаж.

2. Трехуровневая квартира общей площадью 420 м² по адресу: 
г.Москва, Комсомольский проспект, жилой комплекс «Камелот», дом 32, кв.122.

Загородный дом по адресу: 
Московская область, 
Одинцовский район,
 Рублево-Успенское шоссе, с.о.
 Горский, поселок Горки-2,

 кооператив индивидуального застройщика «Дипломат», дача № 7 «а».

3. Пансионат в Крыму по адресу: 
Республика Крым,
 г.Ялта, пгт Береговое, 
ул.Кипарисная, корпус 15.

4. Гостиница в Крыму, расположенная по адресу: 
Республика Крым, 
г.Ялта, пгт Береговое, 
ул.Кипарисная, д.50 а.

Двадцатью объект недвижимости у Гульнар. 
19 из них никого не интересует. Но Villa Gulnara  в Женеве всем не поделится.....


Недвижимость в Швейцарии

Господа,  вас что интересуют: Гульнара или богатство?Двухэтажная вилла в г. Женева по адресу: 
7 Chemin De La Prévôté,
Cologny,
Geneva.

В реестре недвижимости кантона Женевы числится строение и земельный участой общей площадью 2473 м², включающие два дома и три подсобных помещения 


Oфициальным владельцем дома является Каримова Г.И., к  оторая приобрела этот особняк в январе 2009 года за 18,2 млн долларов США.


Uzdemfundsuisseinfo.

04.09.2015четверг, 3 сентября 2015 г.

Пособничество в контрабанда тоже преступление.
Госпожа Марина Мальцева директор агентства, миллионерша и представителя Гульнара Каримовой в Швейцаре!
Вам былo сказано, что ваш патрон Гулнара Каримова хранило у себя доме контрабанда. 
Вам показали фото, видео мнение искустоведа.
Вы на все это плевали и  Villa Gulnara  направили этих негодяев. 

По ваше команде они напали на дицидента Сафар Бекжана и его жену.
Они по ваше команде топтали один из картин, порвали холст заноминетого художника Уфимцева.
Сколько им обещали? 
Наличными дали?
 Проникновение Villa Gulnara было политическое акция. Теперь это юридической даказоно. 
Ваш патрон Гулнара Каримова обвиняется мнгомиллердниго вымогательстве. 
Она сколко вам дала, если не секрет? 
Если вы зашишайте Villa Gulnara зная что там контрабанда, тогда это означает Вы подсобнычили. 
Пособничество в контрабанда тоже преступление. 
Не забудете рано иле поздно вы ответите перед международным трибуналом.

Uzdemfunsuisseinfo.
03.09.2015

среда, 2 сентября 2015 г.

Кто же она Марина Мельцева ?
Кто же она Марина Мельцева ? (не путайте с актрисой Мариной Мальцевой)

И так, Марина Мельцева - Директор агентства 

«AMM Luxury Travel & Consultancy Sarl.»    http://www.a-mm.ch/company/amm/

Хранительница сокровищ " Вилла-Гульнара" (не сторож )
или вернее богатств Гугушы - Гульнары Каримовой, краденных у собственного народа , произведений искусств из музеев Узбекистана, Священного Корана 17 века итд..

Сообщница ОПГ "Гугуша" и истица в Швейцарскую прокуратуру, против разоблачителя преступлений, узбекского диссидента оппозиционера писателя Сафара Бекжана. Диктатура и мафия Узбекистана пытается с помощью своих агентов "cкрыт"  свои преступлении в международных масштабах .

Uzdemfundsuisseinfo.   02.09.15

Узбекистон хокимиятидаги барча амалдорлага!

Узбекистон хокимиятидаги барча амалдорлага!

Эркак эмас экансизлар!

Кучигиз уз халкигизга этаркан халос.Марина Мелтцева   (Marina Meltseva)
 киз кечагина бор бойлиги баданидан иборат булган аёл эди.

Биласизларми,    бизнинг дустларга    нима деди?

Узбекистон   давлатингдаги рахбарларидан биттаси,  менга бундан кейин  30 миллион хизматчинг бор" - деган.

-Гулнора "лох" экан деб юрсам бошка рахбарлар  кулдор экан-   дебди .

- Пулларни талаб килиб курсинчи.....

Хозир миллионларча узбекни пахта даласига хайдадиларинг.  

 Хосил сотилишини кузлари турт булиб кутиб турган Мариналарни бу ердан кузатинг.....  

  http://www.a-mm.ch/company/amm/


TURKISTON: "Osiyo yuragi" UİLYAM ELEROY KURTIS

TURKISTON: "Osiyo yuragi"  UİLYAM ELEROY KURTIS “BIR IRISH YOZI”, “Atrofda QORA DENGIZ”, “ZAMOVIY HINDISTON”, “TURK VA UNING YO&#...