понедельник, 30 апреля 2018 г.

Чукаётган сохта Султон кемаси.


                                                 Чукаётган сохта Султон кемаси.
     Эрдоганннг Тошкент сафари пайтида Швецияда узбек жангарилари кулга олиниши нимага ишорат килмокда?
Бир хафта олдин видео оркали айтдим, зудлик билан Суриядан чикарилган узбек жангарилари масаласини хал килиш керак.
Туркияда якинлашаётган сайловлар арафасида Эрдоганга реклама керак. Иктисодий жабхага янги бозорлар очиб бериш мажбуряти бор.
Эрдоган давлат хазинасида булмаган бойликларни кафолат килиб курсатиб Узбекистон билан билан шартномалар тузмокда. Албатда бу шартномалар сайлови утгунича керак. Узбекистон эса бу сармояларга ишониб планламалар килмаслиги керак.
Эрдоганнинг популистик Узбекистон чикишларини, жиддий кабул килган Россия узбекларни Гарбдан узоклаштириш учун кулидан келганини килади.
Геополитик жихатдан Россия ва Туркия якинлашмасини куриш мумкин. Аммо Россия Турк дунёси хакида бахслар буладиган хар кандай жараённи шиддит билан бостиради. Эрдоган исломий куз карaшни суистимол килмокда ва оилавий абадий хокимиятга караб кетмокда. Усмонлининг йикилиши окибатида 5 та имперялистик давлатни, тупрокларидан конли уришла хайдаб чикарган Мустафо Камол Ататуркга ухшаган бошка бир лидер чикиб Эрдоган салтанатини йикиши аник. 
Эрдоган узбекларнинг диктатура босимидан кочиб панох топганлигини суистимол килди. Уларни жангарига айлантирди.
Суриядан кочаётган бу одамларни ёллайдиган махсус хизматлар Туркияни айланиб юришибди. Эрдоган килган хатоларини тан олиб, Туркия буйлаб ёйилиб кетган бу инсонларни тинч хаётга кайтариш, реаблитация килиш марказлари очиши керак. Токи Гарб, Россия махсус хизматлари уларни бошка масалага йуллантирмасинлар! Швецияда кулга олинган узбеклар оркасида кимлар турганлигини аниклаш учун Узбекистон, Туркия зудлик билан тергов грухи тузиб Стокголм билан хамкорлик килсин. Туркия махсус хизмати бу сохада тажрибага эга ташкилотдир. Узи яратган нарсасини узи топа олади. Омон булинглар. Мен билганларимни ёзиш, сузлаш оркали тарих олдида уз вазифамни бажараман халос. 
Сафар Бекжон
Швейцаря, Женева. 30.04.2018

Mина куйган инсон


Сурия уришини бошланишига тугридан-тугри сабабчи булган Тайип Эрдоган Узбекистон келажагига мина куйган инсондир.


Диктатор Каримовдан кочган диндорларнинг Туркияда хукуксиз, химоясиз колганлигидан фойдаланган Эрдоган кучлари узбек, уйгур, тожик..... истондаги Рахбарятнинг исломга карши токатсизлик сиёсатидан фойдаланди. Яни
"-ё Каримов камокхоналарига бериб юбо
рамиз, ё харбий кампларда тайёрланиб Сурияга кетасизлар"- деди. Албатда буни узи шахсан айтмади, одамлари; тартикатлар, тарикат куринишадаги Хавфсизлик ходимлари ташкиллаштирди бу ишларни. Сурияга ик кириб жанг килаёган "узбек котиба" гурухи реклами килинди. Оркаси табиий равшда узидан узи давом этди. 3500 узбек жангариси Туркия оркали Сурида уришга жунатилди. 2015-16 йилларда мен Туркия матбуотида чикиш кила олардим. Бу хакда Тайип Эрдоганга ва одамларига дустларим оркали мактуб жунатдим.
"-Сиз Узбекистон келажагига мина куймокдасиз" дедим уз мактубимда.
20 йилдан бери Туркияга киртилмаганим этмаганидек, Турк матбуоти хам мен учун беркитилди. Бугун кайтадан такрорлайман; Ражап Эрдоганинг кулида (камокларда ва каердалигикларини махсус хизмат биладиган) Суридан кайтган юзларча узбек жангариси бор. Бу инсонларнинг Узбекистонга кайтарилиши тахлика. Кайтарилмасалар бошка пайт, бошка бир куч бу жангариларни Узбекистонга карши ёки бошка жойга карши ишлатиши мумкин. Батафсил мьалумот видеода берилмокда.

воскресенье, 29 апреля 2018 г.

Mаккорга ухшайди-ку
Уйласам Шавкат Мирзо, маккорга ухшайди-ку,
Ислох керак уз феьлига, гаддорга ухшайди-ку.
Вадалар ёлгон экан, алдагани яхши бола,
Ёшулу гирром-писмик, кулдорга ухшайди-ку.

Ухшатмасдан учратмагай, чутири ота деди,
Сузлари силлик,-шиллик беорга ухшайди-ку.
Путинистон булди харён, ислохати мaскoвдан
Ёлгонлардан бездиб безорга ухшайди-ку

воскресенье, 8 апреля 2018 г.

Хажга бориб Вахобий котилларга ёрдам бермокдасиз.

Хажга бориб Вахобий котилларга ёрдам бермокдасиз.Хаж харажатлари даромадли тижорий ишга айланган шу кунларда Исломнинг шартлари орасида
"имкон булса" деган суз мажбуриятга айлантирилмокда.
Саудия Арабистони хажнинг диний тарафидан кура бу ибодатнинг давдабасини куз-куз килмокда.
Кабанинг теппасига курилган массонлар отелининг 50 катида замзам суви окадиган олтин чашмалар бор.
Хаж зиёрати кунлик 50 минг $ тулаб кечкурунлари хотинлари, жориялари кучогида Хаж килаётганлар каторида булмокнинг узи гунохдир.
Кабанинг тепасида, отел балконидан тамошабин булаётган бойлар берадиган пуллар ва оддий хожилар берадиган пуллар
Саудияга канчалик даромад келтирмокда? 
Бу даромаднинг хисоби айтилмайди.
Ислом дунёсидаги очларни туйдиришга канчаси берилмокда?
Мен бугун Саудиялик Вахобийлар Яманни тугридан-тугри, Ирокни билвосита, Сурияни бевосита бомбардимон килаётганини айтаман.
Исроил билан харбий иттифокчи эканлигини яширмайдиган Вахобийларга даромадига хисса кушманг.
Чунки бу хиссанингиздан улар ракеталар, бомбалар, курол аслахалар олишмокда.
Бу куроллар Ислом дунёсига карши ишлатилмокда.
Саудия хокимиятига берадиган хар бир реол пулингиз бошка бир муминнинг улимига сабабчи булмокда.
Котилга моддий ёрдам бериш хам котилликдир.
Мен анча йиллардан бери Кабани атрофини "исломий тарафсиз бир шахар давлатга" айлантириш фикрини айтиб келмокдаман.
Хаждан келадиган даромадни Ислом дунёсидаги очлик ва сафолатни йук килиш учун ишлатилсин демокдаман.
Хажда биргина курбонлик суйилишидан юзларча миллионлик фойда келмокда.
Хажга борманг!!!
Хайр килинг!!!
Зеро хайрда куп хикмат бор.
Куронда хаж килган бутун гунохларидан фориг булади деган оят йук.
Хайр килсангиз хам жамиятга, хамда Аллохга хизмат килган буласиз.
Аллохнинг сиз киладиган хайрга эхтиёжи йук.
Не килсангиз, узингизга киласиз!
Хохланг котиллар ташкил килган ва даромадингизни муминларни, улдиришга сарфлаётган хажга боринг,
хохланг хайр килинг.
Киёматда жавобини берасиз!
Иншаллох

суббота, 7 апреля 2018 г.

Йуколган хазил


     Йуколган хазил
Мени бехосдан излаб колсалар,
Жунжикиб кетаман, куркаман.
Качон улгандим эсимда, йук-ки,
Бугун-ча азроил кочди уртадан.

Кузим учса ногохон, пир-пир,
Айгокчи келар куда тамондан.
Тарихда яшайман, ижaра текин,
Шикоятим йук, чупдан самондан.
Хол-хотир хавода, куналгасиз,
Саргардон, эgасиз урталик моли.
Дустлар орасида тиржайиб турар,
Табут расмин тагида улим замони.
Хаводан богланган хавойи умир,
Тугатар замони, умир карвони.
Трол итлар хурар, иплари богли,
Азроилга беришар улиm фармони.
Тарихда яшайман, ижара текин,
Замона сизларга, калбими беринг!
Менга етишмок учун олдинга юринг.

Сафар Бекжон

07.04.2018.                                  Geneve

Давлат ичидаги давлат конунийлашди.
               Давлат ичидаги давлат конунийлашди.
       

Давлат ичидаги давлат конунийлашди.
Давлат Хавфсизлик Хизмати хаkидаги конун Шавкат Мирзиёевнинг хакийкий башарасини курсатди.
Бу конунга кура ДХХ, давлат ичида давлат курмокда. Хукуматнинг асосий вазифаларини ДХХга тагдим килишган. Улар тасдикласа, Хукуматнинг ижроати булади. 
Ислом Каримов даврида ноконуний шаклда шундай эди. Мана энди, конуний шаклда давлат ва Хукумат ишларига ДХХ истаган пайтида аралаша олади. Уларга жуда катта дахлсизлуик берилган. ДХХ раиси Ихтиёр Абдуллевдan кугирчок сифатида фойдалаётганлар Патришувчилардир.
Ушбу конун КГБ даврини бошлатганлиги айтишимиз мумкин. Бу масалани халкаро ташкилотлар ва Хукуматларнинг тегишли идораларига жунатаман. Гарб сармоясини Узбекистон Хукумати химоя килолмаслиги аник булди.
Олий мажлис таклифлари тингланмади.
Этиборга олинмади.
Бу конунга карши чикмокчи булганлар куркитилмокда эди. 
Гарб сармоядорларига тавсиялар тайёрлайдиган марказларга бу конунни жунатайлик. Узбекистонни давлат ичидаги давлатга айлантирилган ДХХдан эхтиёт булишлари хакида ёзайлик.
КГБ давридаги барча ваколатлатга эга булган бу ташкилот Тошкентдан бошкарилмайди. Бу аник булди. Барча харакатларимизни этиборга олишмади. Куркитув, шантаж, инсонларни потенциал душман ва дустларга ажратиш давом этади.
Бунинг охири хайрли булмайди.

Сафар Бекжон.
PEN International.
Président Uzdemfundsuisse
06.04.2018
Женева

среда, 4 апреля 2018 г.

Жадидчи Бош вазирни ким катл килдирди?

               
Жадидчи Бош Вазирни ким катл килдирди?     

   Жадидчилик асосида Хива давлатида ислохатлар  килаётган  Бош вазир Исломхўжа рус махфий хизмати ташкил килган сирли келишув оркали катл килинди.
Гувох керакми сизга?
Бизнинг оила бунга гувох булган сулоладан келмокда.  
 Урганжий-кyнжилар оиласи Хивада Исломхужадан кейинги иккинчи бой оила булган. Урганжийларнинг бир амакиси Бухоро Амирлигида Кугиш-беги (Бошвазир) Низомиддин Мирзо Урганжий эди.
Исломхужа Хивага телеграф олиб келган. Босмохона олиб келган. Турончи, жадиджилик асосчиси Исмоил Гаспералини Хивага таклиф килган. "Таржимон" газетасини Хивада чикар бошлаган.   Миршариф пири-авлиё уша даврда Хоразм вохасининг энг юкори фатво чикара оладиган уламоси эди. Бизнинг оила бу авлё-пирнинг химоясида булган. 1967 йилда бу авлёнинг угилларидан дуо олди. Невараларидан диний талим олдим. Миршaриф авлё мутасиб булмаганлар. Аксинча замонавий тараккиётга хисса кушаётган Исломхужани хар доим дуо килиб турганликларини гапириб беришган. 
  Исломхужани улдириш учун фатво суралганда рад килганлар. 
   "-Бу ишнинг оркасида Ок подшо хазратлари борлар, фатво беринг булмаса сизга хам ёмон булади"-  дейилганда хам рози булмаган. Шу кечанинг узидаёк амакиларимдан биттасини Хивага Исломхужанинг олдига жунатган. Афсус амаким саройга келганида Исломхужа катил килинган. Тарaфдори сифатида амаким хам катл килинган.  Бу масала Рус Императорига этказилгандан кейин Бухаро Амирлигида Бош вазир (1903-18 йиллар)  булган бошка бир амакимиз Низомиддин Урганжий хам истифо килдирилган.  Оддий навкар сифатида котил Фринзенинг бомбардимонларида огир ярадор булган. 
Мен болалигимда Исломхужани курган-таниган кишиларнинг сухбатларини тинглаганман. Биронтаси,  Бош вазир Исломхўжа  диний сабабдан,  муттасиблар улдирганлигини айтишмаган. Рус истилочиларнинг сиёсий максадларига зид ишлар килгани учун катл килдирилганлигини айтишганди. 

Агар Узбекистон халкига тарихий хакикатни,  сиёсий геополитик фойдаси ва зараридан келиб чикиб укитилишга давом этиладиган булса,  хиёнатчилик булади.

Призидент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан  фильм  суратга олинаётгани айтилмокда. 
Бош вазир  Исломхужа хакида,  бор хакикат айтилсин. 

Сафар Бекжон Урганжий.

04.04.2018.

Женева.

понедельник, 2 апреля 2018 г.

Усманли Халифалигини ким йикди? Усманли Халифалигини ким йикди?
"-Узбекистондаги муаммолар хал булиб, киладиган иши булмаган"-)))) хожи акаларни экран олдига таклиф киламиз. Энг сунги Усмонли Халифасининг виски-просигарa кайфи ва курдирган Raki фабрикаси ва пивохоналари хакида хужжатли лавхалар курсатамиз. Архивлар алдамас, тарихдаги кахрамон ва хоинлар масаласи гийбат гаплар шаклида узбеклар орасида мухокама килишга киришган хожи акаларнинг асл максадлари нима?
Мустафо Камол Ататуркни дахрий курсатаётганлар Халифалик билан давлатчилик уртасидаги фаркни тушунмаган оддий муминларни алдашлари мумкин.
Аммо дунё тарихидаги вокеаларни узгартира олишмайди.
Бугун Усмонли Халифалигининг йикилиш тарихига оид хакикатлари гапирамиз.


воскресенье, 1 апреля 2018 г.

Uzdemfund info.

В последнее время участились покушения на журналистов и инакомыслящих интеллигенцию из постсоветских стран, разоблачающую коррупционные махинации чиновников.
Например диссиденты которым вынужденно прожевавшие в Европе былы расстрелены публично или отравлены смертельно. Диссиденты из России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана... убиты последние годы
Такие методы покушений известны со времени НКВД и КГБ и до сих пор имеет место в наше время.
Примером могу служить я:
В 2006 году в Швейцарском кантоне Берн была попытка покушения на меня и вследствие чего имею 1юу группу инвалидности...
Этот инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения и при архивизации,случайно был замечен полицейским и доказан факт покушение на меня и был пойман подозреваемый в Италии(об этом были сообщение в СМИ).
На примере случая покушения на религиозного деятеля Обидхона Назарова было доказано спецслужбами Евросоюз,что Узбекский режим и его спецслужбы не боясь могут покушаться на тереториях Европейских стран и недавнее слова директора Службы Государственной Безопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева,что оппозиционеры и есть враги Узбекистана подтверждает,что такие покушение будут продолжаться!
Спецслужбы Западных стран любят свои терретории больше чем нас и поэтому, территории охраняются для безопасности своих граждан...
Я,Сафар Бекжан поэт,член международного организатцие писателей и член Швейцарской ассоциации журналистов без границ веду борьбу держа в руках перо против Узбекской диктатуры и доказано,что моей жизни угражает опасность и были попытки угроз со стороны Узбекских властей и до сих пор получаю письма с угрозами...
Подал жалобу в ООН,Швейцарские спецслужбы и Комитет по Безопасности ЕС...
Угроза жизни
Сотрудники СГБ посольства Узбекистана.
Международных организациях сотрудники внешней разведки Узбекистана.
Дети и родственники бывших государственных чиновников работают с сотрудниками внешней разведки Службы Государственной Безопасности Узбекистана при координации Российских спецслужб...
Цель покушения против активистов ведущие борьбу против диктатуры пост советских стран.
1)Отомстить оппозиции
2)Показать Западным странам как сильно развит агентурная сеть на территории страны
3)Доказать им,что выдворив Российских дипломатов КГБшников из Западных стран, они могут использовать Узбекских агентурных сетей
Ввиду выше упомянутых событии призываю оппозиционеров написать жалобу и наториально заверить и отправить в соответствующим организациям...
Сафар Бекжон
Писатель,
ПЕН интернационал

Дулана пишди, буёги майда-майда!

   Рахматлик Хожибой Тожибойевнинг "Хожанд-Тошкент" автобуси хакидаги хажвиясини билсаларингиз керак?!
Йуловчи тула автобусни эгаллаган зуравон, усталик маст холатда инсонларга айтганини килдираётган жойдан бошланади.
Зуравон, инсонлар бирлаша олмаслигини билгани учун биттасини дуппослаб, бошкаларни куркитиб ташлайди. 
"-Дулана-дулана, кайда колдинг дулана...." ашуласини айтириб келади.

Навбатдаги бекатда бошка бир зуравон чикиб унисини уриб, тушириворади.
Автобусдаги йулавчилар уни мактай бошлайди.
"- Палаги тоза одам экансиз"... койил сизга.
"-Бизларни куткардингиз бир балодан, халоскоримиз...."
олкишлар, давомли карсаклар булиб туради.
Куткарувчи-халоскор, хайдовчини кулга олади ва бутун автобус бундан кейин факат 
"-Майда-майда, майдов-майда...кайдасан майда......" деган ашулани айтасанлар дейди. 
"-Айтмаганингни автобусдан отивораман...." 
"-Энг бошда хайдовчи, колганларинг накоратини авжида чикариб айтмасаларинг автобусни агдаривораман".
Рахматлик Хожибой Тожибоев "дyлана-дyлана" даврида тасодифан вафот этди.
Янги йуловчи, ишгол килган автобусимиз йулда.
Факат, энди буёгига "майда-майда"лаб келишаркан.
Мен узокдан хайлашиб кул силтаб колмокдаман.
Сафар Бекжон.
Женева.

A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...