вторник, 29 ноября 2016 г.

Думадан-турмадан нажот кутган



                                         Сайловолди понфлетлари!

Главы министерств обороны Узбекистана и РФ подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества.(матбуотдан)


     25 йиллик мустакил Узбекистон давлати уз мустакил харбий курол-ярок заводини ташкил кила олмаган булса мухолифат айбдордир.
Шу мухолифат йук килинса эди Узбекистон уз танклари ва учокларини ишлаб чикарган буларди.
Мухолифат узаро бирлашмагани учун,  бу ишлар бажарилмади.
Мана бечора Шавкат Миромонович мажбур булганидан , Узбекистонни Россияga сотаяпди. Аслида у одам жуда мустакил фикрлли одамла....
Мухолифат айбдор бунга!
Ха, Узбекистон харбий  казармаларда аскар усириги ишлаб чикаради.
Мухолифат айбдор!
Мухолифат кулидан бир нарса келмайдиганлар йигиндиси. Улардан устун турган инсон хукукчилари, лидерлари мукофотлар совриндорларi,   казо-казолар мутабар инсонлардир.
Мухолифат ахмоклар йигиндиси!
Узбекистондан умарилган 200 $ миллиард бойлик шу мухолифат сабабидан булган. Агар Шавкат Миромонович билан хамкорлик килинса августгача хамма нарса сув текин булади. Жумладан мустакиллик хам. Истаган тарафга сотаверасизлар. Агар мухолифат акилли булганида мустакиллик корин туйдирмаслигини билган буларди.
Ахмоклар!
Мухлифат булмаганида 3-4 миллион узбек,  Россия кучаларини супурмасди.....
Яшасин Шавкатимиз.
Яшасин уни химоя киламан деб иштонини хам эчишга тайёр чет эл малайлари.
У одам барибир сайланади.
Мухолифат булсин-булмасин улуг рус огамиз бизни куткарувчи булиб уз харбий базалари билаn кириб келади. 25 йиллик мустакил аклимиз уз харбий саъноатимизни яратмади, аммо кийма чикарадиган (миясорубка) мосламалар албатда ишлаб чикарамиз.
Мухолифатни киймага айлантириб Гарбга сотамиз.
20-25 йиллик пакетланма гаратияси билан.
Яшасин, Думадан-турмадан нажот кутган Шавкатим-шоним, Узбекистоним!
Сафар Бекжон.
29.11.2016

понедельник, 28 ноября 2016 г.

Шавкатистон!



Бизга Шавкат беринг шарафи сизда колсин,
Иноят килсин Рустам, Путини йула солсин.
Жиззах-Сирдарё, майли булсин Зиёмиромон,
Не хожат сайловга, давлатим Шавкатистон.

Узбек узи ортикча, тил билмас махов миллат,
Мухолифи уришкок, хукуматга гап утмас.
Миси чикди мустакиллик, халойики урисда,
Шавкатистон давлати кир юкмаган паришта.

Касам ичдим, эртадан мадхиялар босаман,
Шавкатистон шанини Алп тогига осаман.
Яшасин мамлакатим! Уша киши халкимиз,
Вертуалдир хаёлдир, тонгда дорга осаман.

Хайрият тонг отди, халойик Узбекистон,
Кулида аркон-савун, суриштирар Сафарни.
Шарафи, Шавкати, Миромони, Зиёси,
Иноят килмабди, давлатдир Рустамистон.

Вертуалу-хаёлдир, тасиллим Шавкатистон!


Сафар Бекжон.

28.11.2016

воскресенье, 27 ноября 2016 г.

КУРБАНОЙ КАМОЛ САХИФАСИ УЧУН



УЗБЕКИСТОН МХХнинг  МАЛАЙЛАРИ ВЕРТУАЛ ХУЖУМИГА УЧРАЁТГАН ХОНИМИМ КУРБАНОЙ КАМОЛ САХИФАСИ УЧУН.

 Узбекистон давлат хазинасига жунатилиши керак булган Villa Gulnaraда сакланган олтин, накт пуллар, бриллиятлар ва бошка жавохирoтлар Узбекистон МХХ рахбаряти булишиб олганлигини билганим жиноятми? 
  МХХ генирали Шарифхужаевлар терговда хазинани кимлар билан булишганини эътироф килганини хам билмокдаман. 
 Ислом Каримов кариган сари мижговлашиб бормокда, уз таьсиримизда ушлаб тура оладиган янги Призидент сайламокдамиз деб байрам килаётганларингни хам эшитиб турибман. .....
Менга карши гапларинг булса майдон очик!
  Менинг сахифамда менга карши ёзинглар. Аёл кишининг фарёдлари Сизни безовта килаётган булса келинг мен эълон киладиган стратегик маълумотлар билан бахслашинглар.  Камалиб кетиши керак булган, ёки кабинетида узини отиб куйиши керак булган канча Гениралларинг борлигини айтайми? 
  Сизларнинг харом ва шайтоний провокатцяларингга карши халол курашаяпман. Хеч бир халкаро куч, хеч бир махсус хизмат олдида тилим киска эмас. 
  Жамоатчилик мияси ювиб булинган. Истаган ёлгонга ишонтира оласизлар. Аммо бу дегани  хакоратшунослик мактабимиз дегани эмас.  
Гийбатшунос, тухматшунос, хакоратшунослик билан шугулланаяпган МХХнинг Четэл разветкаси информатика булимидагилар маошларини топадиган бошка йуллари колмаганми? Тошкент кучаларида пистачи кампирларни куркитиб юравермайдиларми?
Чет эл элчихоналаридаги булим(дипломат)ларинг кариндош-уругларига текин таркатиладиган моллар жунатиб кунини куришаяпди. 
 На давлатчилик хурмати колдирдиларинг ва нада махсус хизмат этикаси. Хайф сенларга!

Сафар Бекжон.

27.11.2016     Lausanne. Switzerland.

пятница, 25 ноября 2016 г.

Kого будет голасоват серовно..



В Узбекистане 4 декабря всенародный театр. Спектакль о том кто и как будет управлаят сырьевыми ресурсами Узбекистана. На чих карман будет поступать деньги котором течение 24 года контроль над которыми уже оспаривается Россия, США и Китай. По данным ехпертов, обнародованным в январе 1994 года, страна располагает более чем 750 видами минеральных ресурсов, которые оцениваются экспертами в $3 трлн. В их числе газ, золото, нефть, уголь, медь, свинец, цинк, серебро, вольфрам, висмут, плавиковый шпат, графит, калийная и каменная соль, тальк и цементное сырье. А по запасам меди, вольфрама, серебра, свинца и цинка Узбекистан и вовсе занимает одно из ведущих мест в мире. И это далеко не всё. Только по запасам золота Узбекистан занимает пятое место в мире и второе в СНГ — после России. Выявлено более 30 месторождений данного драгметалла с совокупными запасами 4 тыс. т. Особую значимость для международных инвесторов представляют и запасы урановых руд. Так, по данным МАГАТЭ, Узбекистан по запасам радиоактивного металла занимает седьмое место в мире, а его разведанные запасы составляют около 55 тыс. т.
Ключевая же интрига — узбекский природный газ и его транспортировка по трубопроводу Центральная Азия — Китай. Запасы газа в Узбекистане достигают 730 млрд кубометров.
Так что, НАРОД УЗБЕКИСТАНА на кого будет голасоват серовно ихний карман не станет тольстим.
Сафар Бекжан
25.11.2016

среда, 23 ноября 2016 г.

Mустакиллиk курбон килмокда.






Мирзиёев уз хокимияти учун Узбекистон мустакиллигини курбон килмокда.
Шу кунларда Россия манфаатлари учун иктисод, махфий хизмат ва харбий масалалар руслар кулига берилган. 
Россия ва Узбекистон харбий хамкорлиги хакидаги Шартнома матни буни яккол курсатиб турибди.
(Шартномани имзолаш бўйича Россия президентига таклиф киритилсин.
Шартномада Ўзбекистон армиясини янги ишлаб чиқарилаётган истиқболли қуроллар ва ҳарбий техника билан таъминлаш, ҳарбий соҳага мўлжалланган маҳсулотларни таъмирлаш, ишлаб чиқариш, модернизациялаш ва утилизациялаш бўйича илмий-техник ҳамкорликни қўллаб - қувватлаш назарда тутилади.) матбуотдан.
Узбекистондаги хокимият учун кураш, мустакиллик ва рускуллиги орасида булиб утади. Узбек халки бу театрни тула байкот килиши керак.

Uzdemfundsuisse

21.11.2016

вторник, 22 ноября 2016 г.

Гулнора Каримова улими хакида миш-мишлар.


                      Гулнора Каримова улими хакида миш-мишлар.

          Кун тартибида тутиб турилган, дунёдаги энг шовшувли коррупция иши ва "Боронецца мафя" унвонинг эгаси Гулнора Каримовадир.
       Жиноят ишига киритилган Швейцаряда 1 миллиард бойлик, бошка 8 та давлатда 14 та булинмас мулклар талон килиниш арафасида турибди.
Агар Узбекистон Бош Вазири Шавкат Мирзиёев халкимизга оид болган бу бойликларни гарбдаги мафяга бериб,  уз лигитимлиги хакидаги айбловларни юмшатмокчи булса чучварани хом санабди.
   Мирзиёев диктатуранинг бир парчаси эди ва шундай булиб колмокда. Токи Каримов диктатураси катлиомлари,  махкамалар тарафидан куриб чикилмагунча айблов бекор килинмайди. Андижондаги катлиомлар учун очилган Халкаро айблов Каримов улими муносибати билан йукка чикмади.
   Гулнора Каримовага оид бойликлар асосан Швейцаряда сакланмокда. Жиноят шy бу ерда очилган. Давочи Uzdemfundsuisse ва унинг раиси Сафар Бекжон. Узбек халкининг бойликлари талон килнган. Барча бойлик Телекомуникатция ширкатларидан пора сифатида олинганлиги хали исбот килинмади. Бойликлар Узбекистон хазинаига оид булганлиги хакида хужжатлар етарли. Бу факат Швейцаряда сакланган 1 миллиардлик пул хакида расмий гапра оладиган жараёндир. Агар одилона махкама буладиган булса ва гувохлар хаёти кафолатланса бошка банкларда яна бир неча миллиард борлиги айтилмокда. Гулнора Каримова улими, (улдирилиши) ёки сохталаштирилиши бу бойликлар изини йукка чикариш учун килинган деб хисоблаймиз!
Маьлум бyлган 1 миллиард $, номалум колаётган бошка неча миллиардалар кимга колдиришмокчи?
   Бу бойликлар Узбек халкиники эди. Агар Узбекистон МХХси бу масалани шу йул билан хал киламан деса "Давлатга карши жиноят" килган булишади. Пластик оператсия килиши мумкин булмаган, бармок излари, куз корачиги кодлари оркали Гулнора Каримова топилиши мумкин. Паспортлардаги бармок излари ва бу паспорт эгасининг бармок излари бир хил булиши мажбуряти бор. Гулнорани Каримова хар кандай аэрепортда аникланиши мумкин. Uzdemfundsuisse бу халкаро жиноий ишда уз ваколатини давом эттираверади. Узбек халкининг бойликлари диктатура тугатилмагунча кайтарилмаслиги хакидаги давосидан кайтмайди.

Uzdemfundsuisse раиси Сафар Бекжон.



Лозан. Швейцаря. 22.11.2016

суббота, 19 ноября 2016 г.

Швейцария будет по-новому замораживать банковские счета


Швейцария будет по-новому замораживать банковские счета

Швейцария собирается принять новый закон о конфискации денежных средств, принадлежавших бывшим диктаторам. Берн подготовил нормативный документ, который упростит процедуру блокировки банковских счетов свергнутых правителей и возвращения денег новым властям.

Возможно, Швейцария станет первым в мире государством, принявшим закон, в котором подробно расписаны правила конфискации денежных средств, хранящихся на банковских счетах диктаторов и их окружения, и возвращения этих активов в страну их происхождения. На прошлой неделе Федеральный совет открыл для консультаций до 12 сентября проект закона, который позволит упорядочить процедуру блокировки и репатриации денежных средств, принадлежавших бывшим правителям и полученных незаконным путем.
В течение последних 20 лет проблема нелегально присвоенных политическими лидерами государственных денег часто привлекала внимание швейцарских властей. Как поступать с тайными банковскими счетами свергнутых диктаторов? Швейцарии не раз пришлось столкнуться с подобными случаями: за 15 лет, начиная с 1986 года, на счетах банков Конфедерации было арестовано и впоследствии репатриировано около 1,7 млрд франков – больше, чем в любом другом сопоставимом по размерам финансовом центре!
Опыт конфискаций и репатриаций
Первой ласточкой стал возврат филиппинскому правительству в 2003 году 683 млн долларов, замороженных на счетах бывшего диктатора Фердинанда Маркоса в 1998 году. Федеральный суд Швейцарии подтвердил нелегальное происхождение денег, на которое указывало правительство Филиппин, ссылаясь на миллиарды долларов, украденных Маркосом из государственной казны.
Начиная с 2002 года, 77,5 млн долларов были возвращены Перу в результате рассмотрения судом Цюриха дела об отмывании денег бывшим шефом разведки и советником президента Владимиро Монтесиносом. В 2006 году прокуратура Швейцарии приняла решение о возвращении правительству Перу еще 11,5 млн долларов, принадлежавших сообщнику Монтесиноса.
В 2005 году Федеральный суд Швейцарии пришел к заключению, что 460 млн долларов, принадлежавших главе Нигерии с 1993 по 1998 годы Сани Абачи, имели нелегальное происхождение и должны быть репатриированы. Всего в рамках «дела Абачи» Швейцария вернула Нигерии 700 млн долларов.
В 2008 году, после 13-летнего расследования, Швейцария приняла решение вернуть Мексике 74 млн долларов, принадлежавших Раулю Салинасу, брату мексиканского президента, управлявшего страной с 1988 по 1994 годы.
А вот средства, хранившиеся на счетах Мобуту Сесе Секо, президента Демократической Республики Конго с 1965 по 1996 годы, которые были заморожены в 1997 году по запросу правительства Конго, так и не удалось вернуть на родину. В 2009 году Конфедерация сняла арест со счетов Мобуту по истечении срока давности.
Закон 2011 года – Lex Duvalier
В феврале 2011 года в Швейцарии вступил в силу закон «О возвращении активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем» (LRAI). Новый закон позволил избежать возвращения денежных средств, заблокированных на счетах в швейцарских банках, родственникам бывшего президента Гаити Жан-Клода Дювалье. В настоящее время Федеральному административному суду Конфедерации предстоит решить, будут ли 7 млн франков, замороженные на счетах в швейцарских банках с 1986 года, возвращены Гаити в рамках программ развития.
Проблема репатриации денег обострилась c началом «арабской весны» и падением режимов Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте и Муаммара Каддафи в Ливии. Тогда швейцарские банки заморозили на своих счетах около 830 млн франков, принадлежавших свергнутым правителям или их окружению.
Новый проект
Поправки в закон, предлагаемые Федеральным советом, позволят начать административную процедуру в швейцарских судах по конфискации ранее заблокированных активов. Тогда, в случае провала сотрудничества в рамках юридической взаимопомощи, Швейцарии не придется возвращать средства диктаторам или их наследникам.
Новый закон позволит Федеральному совету заморозить счета «политически уязвимых личностей» (politically exposed persons - PEP), подозреваемых в коррупции, растрате государственных денег или «другом преступлении». Конфискация активов станет возможной в том случае, если благосостояние должностного лица страны, имеющей репутацию коррумпированной, «чрезмерно возрастет». Адвокат Ив Клейн отмечает, что теперь нет необходимости доказывать нелегальное происхождение средств.
Кроме того, оказание юридической взаимопомощи до вступления в силу нового закона было невозможно в отношении страны, которая не гарантирует в достаточной мере соблюдение прав человека. В случае с Египтом, в котором действует смертная казнь и правосудие которого не обладает достаточной независимостью в глазах швейцарских судей, юридическое сотрудничество было приостановлено. Вопрос о репатриации 700 млн франков, принадлежащих близким свергнутого президента Хосни Мубарака, остается пока нерешенным.

четверг, 17 ноября 2016 г.

Erdog'anning O'zbekistonga tashrifidan nimalar kutilyapti?



noyabr 17, 2016


Erdog'anning O'zbekistonga tashrifidan nimalar kutilyapti?
      Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o`zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko`ra, G`arb bilan munosabatlarini tobora keskinlashtirib borayotgan Toyib Erdog`an tashqi siyosatini Yevrosiyo tomonga qaratmoqda.
“O`zbekiston Turkiya bilan bir masalada, Yevrosiyo masalasida kelishishi mumkin. Erdog`an Turkiyani Yevropa va AQShdan uzoqlashtirib, Xitoy va Rossiya ta`siridagi Yevrosiyoga yaqinlashtirayapti. Bu jarayonda O`zbekiston muhim o`rin tutadi. O`zbekiston ham shu yo`nalishga yuradigan bo`lsa, Turkiya O`zbekiston orqali ham o`z pozitsiyasini ancha mustahkamlashi mumkin. Erdog`an hozir bu haqda jiddiy o`ylanayapti, nima hisobiga bo`lsa ham, O`zbekiston bilan aloqalarni jiddiy yaxshilashga hozirlanayapti. Ikkinchi masala, albatta, iqtisodiy manfaatlar. Yevropadan uzoqlashayotgan Turkiya uchun yangi bozorlar kerak, ishlab chiqarish tobora zaiflashib borayotgan O`zbekistonning iste`mol bozori nisbatan kattaroq, 32 million. Turkiya biznesining ommaviy kirib kelishidan O`zbekiston ham, Turkiya ham manfaatdor”, - deydi Safar Bekjon.“O`zbekiston saylov o`tguncha hamma bilan aloqalarni tiklashga harakat qiladi. Mirziyoyev birovni itarish, xohlamaymiz deydigan vaziyatda emas, iqtisod cho`kkan, xazina bo`shagan, hamma narsa bo`lishi mumkin. Bu jarayonda Mirziyoyevga tashqaridan har qanday ko`mak, qo`llab-quvvatlash muhim. Qo`shni davlatlar, Rossiya, Xitoy bilan munosabatlar yaxshilanyapti, Turkiya ham shular jumlasidan. Lekin haqiqatda aloqalarning qanday bo`lishini faqat saylovdan keyingi vaziyat ko`rsatadi”, - deydi Safar Bekjon.

Сайлов театри. Трагедия сахнаси. (video suhbat)

Сайлов театри. Трагедия сахнаси.

Давлат бошкарувида инкилобий узгариш!
Битта одам мавжуд тузумга туфириши, конуний хукук!
30 миллион эса , уша биттасининг туфурган туфигини артиши ватанпарварлик.

("Узбекдан инкилобчи чикмайди", деганларга эслатма.)

Сафар Бекжон







суббота, 5 ноября 2016 г.

Етмишбешлик қахрамон!




Етмишбешлик қахрамон!


Саройдан қувилиб шоири-замон,
Ёнди, кул бўлди ижодий хирмон.
Юблей қилолмай бўлди саргардон,
Дабдаба йиллари ўтди беармон.

Кўлмакда боққанди тилла балиғин,
Денгиз бўлолмади, касот замонда.
Не қилсин шоир, етмиш беш яшаб,
Шохлар саройидан бўлди армонда.

Қилдан-да нозик шоирнинг кўнгли,
Арқондай эшилар ўтмиш, қилмиши.
Етмиш беш бахорни соғинди, кутди,
Аёз урди гулларин, бўлди қиш иши.

Эй шоир ўксима қилмиш-қидирмиш,
Не келса бошга,  келди азал ниятдан.
Шохга дўст бўлдинг, нажот сўрадинг,
Урди халқ қарғиши, жазо Хилқатдан.


Сафар Бекжон.

17.03.2016

пятница, 4 ноября 2016 г.

Gulnora o'margan pul....


VOA  voanews.com
O'zbek faollari: Gulnora o'margan pul hukumatga aslo topshirilmasin.
Malik Mansur
"Amerika Ovozi"
    O'zbekiston hukumati prezident qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb gumon qilingan va G'arb davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollarga yaqin mablag'ni qo'lga kiritish harakatida. Toshkentdan AQShga qilingan rasmiy murojaatda bu pul korruptsion yo'l bilan xalqdan o'marilgan va respublikaga topshirilishi kerak, deyiladi. Shveytsariyada nashr etiladigan “L’Hebdo” jurnali yaqinda bu haqida katta maqola chop etib, O’zbekiston boshlagan say-harakatlarni fosh etdi.
    Gap Yevropada va Rossiyada asoslangan mobil kompaniyalari O’zbekistonda biznes qilish uchun pora sifatida bergan yuzlab million dollar haqida ketmoqda. Rus milliarderlari egalik qiladigan “VimpelCom” "O'zbekistondagi pora ishi" uchun 600 million dollar murosa puli to'lashga tayyor. Skandinav kompaniyasi bo’lmish “TeliaSonera” ham yuzlab million tovon to’lashga shay ekani ma’lum.
Shu paytgacha biror shaxs javobgarlikka tortilmagan va biror bir yuridik hujjatda Gulnora Karimova rasman ayblanuvchi sifatida keltirilmagan. O’zbekiston masala tergov qilinayotgan Shveytsariya, Fransiya, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlar bilan qanchalik hamkorlik qilayotgani qorong’i. Ishni o’rgangan ekspertlar “hech qanday aloqa yo’q” deb keladi.
Pora berganlikda ayblangan kompaniyalarning qimmatbaho qog’ozlari Nyu-Yorkdagi global birjalarda pullanadi. AQSh qonunlari bu davlat tizimini korrupsiyaga qo’l urgan bizneslardan tozalashni talab qiladi. Yuqorida tilga olingan kompaniyalar shu bois ham Amerika tomonidan tergov qilinmoqda va Yevropadagi bir necha bank hisoblari aynan AQSh iltimosi bilan muzlatilgan va musodara qilingan.
  "Gulnora ishi": O'zbekiston G'arbda musodara qilingan mulk va mablag'ga da'vogar - O'zbeklar nima deydi? 

AQSh sudining O’zbekiston Adliya vazirligi arizasi yuzasidan dastlabki xulosasi 28-yanvar kuni e’lon qilinishi kutilmoqda.
Adliya vaziri Muzraf Ikromov imzosi bilan yuborilgan xatga ko’ra, muzlatilgan mablag’ uyushgan jinoiy guruh tomonidan undirilgan va uning a’zolari vatanda jazoga tortilgan, shu bois pul endi mamlakatga uzatilishi zarur.
Uyushgan jinoiy guruh deganda ayni paytda uy qamog’iga hukm qilingani aytiladigan Gulnora Karimova va uning yaqin maslakdoshlari tasavvur qilinadi. Karimovaning “norasmiy eri” Rustam Madumarov va yaqin dugonasi Gayane Avakyan 6-8 yilga ozodlikdan mahrum etilgani ma’lum. Yana bir necha shaxs sudlangan va qamalgan. O’nlab odamlar so’roq qilingan, tekshirilgan. Ish tingan emas.
G’arb nazarida O’zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan tuzum va bu mamlakatda yulg’ichlik turmush tarziga aylangan. AQSh hukumati va bu davlatda, shuningdek, Yevropada asoslangan xalqaro tashkilotlar bu haqda yillardan beri bong urib keladi.
O’zbekiston hukumatining tanqidchilari, amaldagi siyosatga qarshi faollar o’marilgan pul xalq manfaatlari uchun saqlanib, aniq maqsadlar yo’lida nohukumat tizimlar orqali ishlatilishini istaydi.
Gulnora Karimovaga oid mahkama ishida qatnashgan faollardan biri, Shveytsariyada siyosiy muhojir yozuvchi Safar Bekjon:
“O’zbekistonda mavjud rejim turar ekan, fuqarolik jamiyati faoliyati nol. Ular faoliyatini nazoratlash kafolanmagan ekan, qandaydir xayriya ishlari orqali bu pullarni aholiga yetkazishning imkoni yo’q. Jamoat tashkilotlari buni inson huquqlariga yo’naltirmoqchi bo’lsa, O’zbekistondan tashqarida yuz minglab odamlar bor. Ularning ehtiyoji uchun deb isbotlab berish kerak. Gulnora Karimova bilan bog’liq pullar va boshqa boyliklarni O’zbekistondagi rejim qulagandan keyin sarflanishi tarafdorman. Bu pullarni xalqqa qaytarilishidagi eng yaxshi kafolat rejim o’zgargandan keyingi jarayondir”.

Mazkur mablag’ va mol-mulklar so’nggi yillar davomida Yevropaning qator davlatlari, shuningdek, AQShdagi tekshiruvlar natijasida musodara qilindi.
Tergov markazida O’zbekistonda biznes yuritish imkoniyatini korrupsion tizimga aylantirgan Gulnora Karimova boshliq guruh turgani aytiladi. Yevropada mablag’ muzlatilib, bu guruh a’zolariga nisbatan ayblob e’lon qilinishi ortidan O’zbekiston tomoni ham jinoiy ish ochdi, guruh a’zolari qamoq jazosiga hukm qilindi, Gulnora Karimovga tegishli ko’rilayotgan mol-mulk musodara qilindi.
Faollar va ko’plab mutaxassislar nazarida Toshkent strategik qadam tashlab, yuzlab million dollarni qo’lga kitirish payida. Natia qanday bo’lishini vaqt ko’rsatadi, lekin jarayon uzoq davom etishi tayin.
Safar Bekjon deydiki, xorijdagi o’zbek faollaridan iborat guruh ancha avval muzlatilgan mablag’ O’zbekistonga berilmasin, fuqarolik jamiyati rivoji uchun maxsus jamg’arma tuzilsin, deya Shveytsariya adliya organlariga murojaat qilgan. Raddiya javobi olingan. Biror harakatlar davom etayotgani aytiladi.

Гульнара Каримова со состоянием в 1-1,5 млрд



Гульнара Каримова со состоянием в 1-1,5 млрд

Как и в рассказе о любом соревновании, в отчете о самых богатых, составленном швейцарским журналом Bilan, всех интересуют два вопроса: «Кто победил?» и «Как там наши?» Итак, самыми богатыми жителями сразу двух кантонов, Цуга и Женевы, стали россияне.


В категории «самые богатые» всплеск доходов составил 8 млрд. франков, обогнав «промышленность и технологии» (+ 4,9 млрд.), «люкс и часы» (+4,2 млрд.) Секторы «строительство и недвижимость» и «сервис и торговля» приросли каждый на 250 млн. франков. Зато «банки и финансы» и «искусство, спорт, спектакли» практически застыли на месте (+100 млн. франков в каждом секторе). Немало пострадала категория «наследники и инвесторы» – сюда входят Гульнара Каримова – минус 3,3 млрд., и сильно упали доходы в области "фармацевтическая и химическая промышленность" - минус 850 млн. франков.

Гульнару Каримову испанская газета El Pais назвала "смесью леди Дианы, Сары Паллин, джеймс-бондовской девушки и злой волшебницы Крюэллы

четверг, 3 ноября 2016 г.

Юкоридагиларнинг иплари кимнинг кулида?

Сафар Бекжон.
30.10.2016. Женева.
P.S, (Илова урнида, Самандар Куканов шахсан Ислом Каримов топшириги билан камалган. Aммо асл топширик Лубянкадан келган. Тагида нима борлиги мен ва бир неча киши билади.)
Маколамнинг тагига шу иловани бекорга куймадим. Тошкентаgи айдин-мунаввар дустларим менга тинмасдан; "Шавкат Мирзиёев хали Cамандар Кукановга йил кушиб берилганидан хабарлари йук" -дейишмокда. Мен эса АҚШ Давлат котиби ўринбосари Томас Шеннон Мирзиёевга бу хакда айтганини ва хатто илтимос килганини аниклагандим. Мана энди АКШ рахбарянинг узи бу хакда айтаяпди. Самандар акага олдин хам йил кушиб берилганди. Хамма жим-жит турган. Каримов тирик экан бу инсон озодликга чикмайди деб ишонишган. Каримов улса ham кайтадан йил кушиб берилиши инсонларни тажубга солмокда. Мен йиллардан бери ёзмокдаман. Узбекистонни Москва кадрлари бошкаради деб. Самандар ака Узбекистон мустакил булмадан туриб Москвасига "пощли все на..." деган одам.
Шавкат Мирзиёев хам Москва кадрлари (Иноятов бошчилигидаги) кулидаги инсон. Узи мустакил булганида эди, хамшахари, эскидан танийдиган инсони Cамандар Кукановни озод киларди.
Мен Шавкат Мирзиёевни мустакил сиёсат кила оладиган шахсият деб билмаганман. Сайлансам, "-ундай киламан, бундай киламан" деб уйлаб юргандир. Бекор гап. Каримовни кулларини конга боtiриб кейин уни диктаторга айлантира олган кучлар хамма нарсани ушлаб туришибди. Масала 72 га кирган инсоннинг ужарлигида эмас. У хам билади юкоридагиларнинг иплари кимнинг кулида. Омон булинглар. 
03.11.2016

среда, 2 ноября 2016 г.

Cаволлар вертуал эмас реал хаётдан






Ўзбекистон солиқ юки бўйича 189 давлат орасида 115 - ўринда.
Ўзбекистон хукумати 1200 та давлат кархонасининг хусусийлаштирилиши хакида карор  чикарди.
(Матбуотдан)  


 Бундан бир йил олдин  (21.11. 2015) Узбекистон Бош Вазири Шавкат Мирзиёевнинг имзоси билан хусусийлаштириш тугрисидаги карор эълон килинганди. Карорга кура бир йил ичида Узбекистон хукумати тасаруфида булган 1200 та кархона хусусийлаштирилиши керак эди. Орадан бир йил утди. Натижа хакида сурасак буладими. Карордан максад Узбекистонга чет эл сармоясини киритиш булган.
  Узбекистон хукумати кафолати асосида олинган давлат карзларини узлаштириш учун эмас, тугридан тугри хусусий сармоя киритган ширкатлар хакида билсак буладими?
  Узбекистонда кутилаётган иктисодий ислохатларда валюта эркин алмашинуви качонга мулжалланган?
  Узбекистондан конунсиз боскинчилик асосида мулклари тортиб олинган халкаро ширкатлар тагдири нима булади? Улар билан булган халкаро Арбитраж махкама карорлари Узбекистон тамонидан жиддий кабул килинадими?
  Узбекистонда адолатли махкама булиши мумкинми?
   Узбекистоннинг бушаб колган хазинаси учун ким жавобгар?
  Узбекистон иктисодини 24 йилдан бери талаётган 90 та оиланинг 200 миллиардлик чет элларда турган сармояси Узбекистонга кайтадими?   Бу инсонлар уз хукуматига ишониб пулларини кайтармаскан,  чет эллик сармоядор нимага ва кимга ишониб  Узбекистонга келсин?


Жаноб Узбекистон Бош Вазири Шавкат Мирзиёев жаноблари!


Юкоридаги саволлар демократяга унчалик хам алокадoр эмас.
Сиз   "-мен сайланмасдан туриб катта узгариш кила олмайман дебсиз".
Юкоридаги иктисодий масалаларни хал килишга ким карши булмокда?
 Сиз Узбекистон Президенти килиб сайлансангиз Рустам Иноятовни ишдан оласизми ва сизга ракиб килиб курсатилаётган Рустам Азимов масаласини нима кила оласиз?
Сизни мазлум килиб курсатиб,  халкни хис-хаяжони оркали сайлатиш,   грухингиз пиарими?
 Жаноб Мирзиёев ушбу саволларни мендай биттаси Узбекистондан туриб сурай олиши учун нима кила оласиз?

P.S   Ушбу саволлар вертуал эмас реал хаётдан олинганлиги учун вертуал кабулхонага жунатмайман.

Сафар Бекжон.

Ёзувчи,
Халкаро чегара билмас журналистлар ташкилоти аъзоси.
Uzdemfundsuisse раиси.



02.11.2016.                                  Lausanne. Switzerland

вторник, 1 ноября 2016 г.

Saylovoldi reklama







Додоси гyрига гишт калаб Исмат,
Шавкат-ли шонли янги бир кисмат.
Излабди узига, миллатга кулфат,
Келса келсин-у битмасин зиллат.
Исматул кисматни куп килдик изза,
Иймонга кайтсин, килмасин зилла.
Надомат булгайким туфурар-ялар,
Маддохий от миниб босади хилла.



XxxxxxxXXXXXXXxxxxxxXXXXXXXXXXxXxxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxxxxx

Узбекистон Hollewen байрам килса инкилоб,
Шайтон-у малайлар, жинлар килсин сархисоб.
Этар шунча узгариш, Шавкату-шонинг колсин,
Жинлар босган хазина, ичидан жонинг олсин.


XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXxxxxXxxxxxxxxXXXXxxXXxxxxxxxxxxxxx


Нонуштага лаган-лаган....
Лаганбардор лаганга куйибди уз отини,
Хадя килар ёнида уз кизин, ё-да хотини.
Подшох янги, чапони додо мерос булса-да,
Пахта куяр тахтига авлё дебон зотини.
Яшасин, омон булсин лаганбардор-ёлоки,
Ичи кора мухолиф, янги подшох кор оки.
Туфурсалар тузумга, ялагай лаганбардор,
Миллат излар хоиндан, имону номуси- ор.

Шахрисабз палвони...



 Чор тамонга ёйилди Баходирнинг ишкали,
Трук кетди бир тамон, ўзи кетди тескари.
   Трамп почча сайланса, харамига кирармиш,
Амрекога сиғмасмиш унинг каби сарсари.

Колумб тоға асли-да Шахрисабз палвони,
Беруний хизматчиси, Хоразмдан нарвони.
 Амреко сайлов қилар Баходирхон парвона,
Трамп ичин тирнайди чор тамонда  девона.

    Хайдалиш куйин чалиб, дискотека бошланса,
      Миллион ўзбек бирлашиб Баходира ташланса.
Ана шунда тамошанинг каттасини кўрасиз,
Битта ўзбек харамда хасрат кўзи ёшланса.

Билинг-ки лидер ўзбек,   ачинади халойик,
Байрам қилар мухожир баходири малойик.
Яшасин! Амрекойи кашф қилган ўзбеклар,
     Диктатордан қочиб ҳам  қуртилмаган халойиқ.

Сафар Бекжон.                            

01.11.2016















A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...