вторник, 4 декабря 2012 г.

NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ HAZRETLERİ

NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ HAZRETLERİKünyeleri, Ebu’l-Cenâb (bir eserde ise Ebu’l-Cinân diye okudum), ism-i âlîleri Ahmed b. Ömer el-Hayûkî, lakab-ı âlîleri Kübrâ olup, Hârezm’de dünyâya fer vermiştir. "Kübrâ" denilmesi, gençliğinde tahsîl esnâsında, münâzara ve mübâhaseyi çok sevip, kiminle mübâhaseye girişse dâimâ galebe çalarlardı. Bundan kinâye olarak, “et-Têmmetü’l-Kübrâ”, yahut “Tâmatü’l-Kübrâ” dediler. "Tâme" -Tâme, lugatta "gâlib" ma’nâsınadır.-veya "têmme" lafızları kesret-i isti’mâl hasebiyle terk olunarak, yalnız Kübrâ lakabıyla şöhret buldular. Kendilerinden gelen tarîkat koluna Kübreviyye derler. Burada gayr-i münteşirdir. İran ve Türkistân’da bir zamânlar intişâr etmiş ve bundan pek çok eâzım yetişmiştir.
Diyâr-ı Rûm’a da intikâl eden bu tarîkattan yetişen eâzım hazarâtının tarîkaten ictihâdlarına mebnî, Tarîkat-ı Aliyye-i Kübreviyye esrârı, o eâzımda mündemic kalmıştır.
Şeyhleri Ammâr-ı Yâsir hazretleridir. Fakat Mısır’da Şeyh Rûzbehân hazretlerinden tekmîl-i tarîkat eylemişlerdir. Bâb-ı Ferah-ı Tebrîzî ve İsmâîl-i Kayserî gibi ricâlu’llâh’la da sohbetleri ve onlardan ahz-ı feyzleri vâki olmuştur.
Rüşd ü fazîlet ve ma’rifet ü kerâmetle, beyne’l-enâm şöhret kazanmışlardır. Eâzım-ı şuarâ-yı acemdendir. Te’lîfât-ı mu'teberesinden, tefsîr-i şerîfi Fevâtihu’l-Cemâlî, Te’vîlât-ı Necmiyye, Tavâliu’t-Tenvîr, Usûl-i Aşere  burhân-ı kemâlidir.
Hz. Mevlânâ’nın peder-i mükerremleri, Bahâeddîn Veled hazretleriyle, Necmeddîn-i Râzî, Mecdüddîn-i Bağdâdî, Sa'deddîn-i Cüveynî, Seyfeddîn-i Bâharzî, Baba Kemâl-i Hucendî, Radiyyüddîn Ali Lâlâ, Cemâleddîn-i Gîlî gibi meşâhîr cümle-i mürîdanından idi.
Müşârünileyhimden Necmeddîn-i Râzî, Necm-i Dâye nâmıyla meşhûr-ı eâzımdandır. Şeyhinin nâ-tamâm kalan Te’vilât-ı Necmiyye nâm tefsîr-i tasavvufîsini, Bahru’l-Hakâyık nâmıyla yazdığı tefsîr ile itmâm eylemiştir ki, bu tefsîr-i şerîf pek mühim ve pek nâdirdir.
Necm-i Dâye, ba'zı noktada irfânen şeyhinin kemaliyle hem-pâye olmuştur. Bağdâd’da Hz. Cüneyd türbesinde medfûndur. Hz. Mevlânâ ve Cenâb-ı Sadreddîn-i Konevî ile sohbette bulunduğu mervîdir. Hattâ her ikisine imâmetle namâz kıldıkları menkûldür. Mirsâdû’l-İbâd mine’l-Mebdei ile’l-Meâd eser-i Fârisîsi de pek mühimdir.
Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin menâkıb-ı aliyyeleri, lisân-ı Arabî vü Fârisî üzere yazılmıştır. Hulefâ-yı kirâmından Şeyh Mecdüddîn-i Bağdâdî hazretleri her nasılsa, ağzından bir büyük söz kaçırmasıyla şeyhi Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri müteessir olurlar. Mecdüddîn ise, derhâl yalın ayak istîfâ-yı kusûra gelip, hâk-pâ-yı şeyhe yüz sürmesi üzerine müşârünileyh, mülâtafetle, “Korkma! Îmânın selâmettedir. Lâkin bu yolda cân fedâ etmemeğe çâre yoktur. Biz dahi yakında ser-bürîde ve şehîd oluruz ve melik-i Hârezm bu sebebten perîşân ve ahâlîsi ise kılıçtan geçerek muzmahil ve nâ-yâb olur.” buyurmuşlardır.
Fi’l-vâki’ aradan çok zamân mürûr etmeksizin, Mecdüddîn, yirmidört yaşında olduğu halde bir iftirâya uğradığından, Sultân Muhammed-i Hârezmşâh’ın emriyle Ceyhun’a atılıp, mağrûkan şehîd olur ve melik-i merkûm, sonradan Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin nutk-ı âlîlerini ve Mecdüddîn hakkında söylenen sözün mahz-ı bühtân olduğunu anladığı gibi, huzûr-ı Hz. Pîr’e gelip, söz ve niyâza başlarsa da, pîr-i müşârünileyh,
  كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا  
-"Bu, kitabda yazılmıştır"  İsrâ sûresi, Ayet 58-
âyet-i kerîmesinden başka bir cevâb vermeyip, âkibet, Cengizzuhûr eder ve memâliki Hârezm’i harâb ve Necmeddîn hazretleriyle nice insânları şehîd eder.
Hadîkatü’l-Cevâmi’de şöyle yazar ki:
"Vak’a-i Cengiz’in zuhûru ve bulundukları yerin istîlâsı mukarrer olduğu işitilince, Hz. Necmeddîn’e mahall-i necât olan tarafa hicret buyurulması arz ve beyân olunmuş ise de, “Bu kadar ümmet-i Muhammed’in vakt-i âsâyişinde berâber zevk-yâb olmuş iken, hengâme-i ızdırâblarında, ancak nefsimizi tahlîs ile nice bin ehl-i îmânı, o kâfir-i bî-dînin pây-mâl ettiğini biz arkadan mı seyr edelim. Böyle hayâtın bize lüzûmu yok, cümle ile haşr olunmak büyük ni'mettir.” buyurmuşlardır."
Nefehâtta okumuştum:
Hz. Pîr, 618/(1221) senesinde bu vak’ada bir kâfirin elinde şehîden âzim-i dâr-ı cinân olmuştur. Şehîd oldukları vakit, kâfirin perçemini tutmuştu. Şehâdetten sonra, onu, şeyhin elinden kimse kurtaramamıştır. Âkıbet, kâfirin perçemini kestiler. Mürîdânının meşhûrlarından olup, Hz. Mevlânâ’nın peder-i ekremleri Sultân Bahâeddîn, Hz. Pîr’in sevgililerinden idi. Hz. Mevlânâ bile, zât-ı âlîlerine şu manzûme ile arz-ı hürmet eylemiştir:
بيكى دست مى خالص ايمان نوشند
ما ازآن محتشمايم كه ساغر كيراند
بيكى دست دكر يرجم كافر كيرند
نه ارزاق مفلسان كه بز لاغر كيرند
Nazmen tercümesi:
Biz ol izz ü kerem kavmindeniz kim
Demâ-dem îş idüp sâğar tutarlar
Ne şol bî-kadr müflislerdeniz kim
Füsûn idüp bize sâğar tutarlar
Bir elden nûş idüp îmân şarâbın
Bir elde perçem-i kâfir tutarlar
Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri, galebât-ı vecdde her kime nazar ederse, mertebe-i velâyete ulaşırdı. Hattâ bir gün, bir tâcir teferrûh tarîkiyle, dergâh-ı Pîr’e girmiş, müşârünileyhin hâli üzerinde idi. Tâciri görmesiyle, bir nazarıyla, fi’l-hâl mertebe-i velâyete ulaştırmıştır.
Lugât-ı Târîhiyye’de okudum :
Bir gün, ashâbıyla otururken, bir doğanın, ufak bir kuşu önüne katıp kovaladığını görmesiyle, nazarı, ufak kuşa taalluk etmesiyle doğanın elinden kurtulmuştur.
Bir gün, huzûr-ı âlîlerinde, Ashâb-ı Kehf’in bahsi oluyormuş; mürîdânından Şeyh Sa’deddîn-i Cüveynî hazretlerinin hâtırından geçti ki: Acaba, bu ümmet içinde, sohbeti kelbe te'sîr eder kimse bulunur mu? Hz. Necmeddîn, nûr-ı ferâsetle bildi. Derhâl yerinden kalkıp, tekke kapısına çıktı. Bir kelb zâhir oldu. Kuyruğunu sallayarak, Hz. Şeyh’e bakmağa başladı. Şeyh, ona bir nazar etmesiyle, kelp dûçâr-ı haşyet olarak, yüzünü yerlere sürüp oradan kayb oldu. Şeyh Sa’deddîn, bu hâli görünce hâtırasından nedâmet etti. Menkûldür ki, o köpek, nereye varsa, elli altmış köpek onun etrâfına halka olup, hiç biri bağırmaz ve bir şey yemezler ve gâyet sâkin dururlar imiş.

Cигирнинг аркони

Узига оид шахсий Фабрикасинда хар йил 30 тонна олтин ишлаб чикармокда ва уни Европадаги банкаларда шахсий хисобига утказмокда. Бир соатлıк биргаликда овкат егани учун баъзи артıстларга бıр миллıон $ бермакда.Мащхур Француз актиёр Герард Депардиеи Узбекистонда 24 соат колгани учун 3 милиıон $ олди. Бу пуллар 7 мıллıон узбек туркининг Россия кучаларини супириб топган пулларидир!
Отаси Ислам Каримов 20 йилдир Узбекистандан казиб чикарилган олтин 1992-96 йилларинда 84 тонна еди ва 1997 йилдан бошлаб эса казиб чикарилган олтин микдори хар йили 124 тоннага етди.
Бу олтıнларни Каримов ва унинг арзанда кизи уз шахсий хисобига куйгандан хабаримиз бор.
Бу ракамларни Карıмовнинг узи ББСнинг мухбири Моника Шхитлоц ханимга берган сухбатида айтганди.
Давлат демек Каримов, Каримов демак Узбекистон маъносини ташимокдадир!
Расмий маълумотларга кура 10 минг махбуси булган бир давлатдир. Халкора Эконимик суд (Халкаро Арбитраж)да 2700 та Узбекистонга иктисодий-жиноий иш очганидан хабаримиз бор.
2000га якин давлатда бошка давлатларнинг ширкатлерини минимум: 1 мıллион махсимум: 1 миллиар $ мулкини мусадара килиб олгани хакидаги айбномалари бордир. Расмда кураётганингиз бу кизнинг Шеведцариянинг Женева судидаги махкамада пул окламокдан 900 мıллıон Шеведцария франки (1миллиар $) пули музлатиб куйилгандир. Бизнинг хисобларимизга кура Карıмовлар оиласıи Узбекистоннинг 100 миллиард $ пулини уз хисобларига утказгандир.
Каримовларнинг курган мафия тузилмалари урталама 100 милиар $ угирлганларини хисоблаганмиз . Бу хисоб-китоблар ховадан сувдан келмади Узбекистан давлат экономикасини яхши билган ва бир оз олдин давлат рахбариятида ишлаган Узбекистоннинг экономикани яхши билган мутахасисдан олинган аник исботли маълумотлардир.
Зотан парламентода хеч ким бу масалани хукуматдан сурамайди.
3-4 йил олдин бир миллатвакили сурганди.
Куп вакт утмасдан уша миллат вакили улдирилди.
Энди бизнинг ёнимизда булган ва махсус тайорланган ходимлардан бириси Каримовга бу масалада рапорт хозирлаганди. Куп вакт утмасдан уни камадилар ва инсон авлоди чидаб билмайдиган огир исканжалар утказдилар.
Улимдан кочиб куртилган ёш дустимиз хозирги кунда ич органларидан бир неча марта огир жаррохлик амалиятлари утказди.
Ёш умри касаликлар билан утмокда.
Демак Узбекистандан чикарилган 200 мıллıард $ энди кимларнинг кулинда?
Табий-кı, 80% чет эл банкаларида, 20% Бирлашган Араб Амирликлари ва Осия давлатлеринда. Каримовлар сулоласи демократик й уллар билан давлат теппасидан кетса хам Халкора Судлар бошланажак!
Хар йили 124 тонна олтин Европага келмаяжак.
Иккинчидан уруш чикиш хавфи бор.
Уриш чикса Узбекистонни булишга харакат килажаклар. 3,5 миллион халки булган Тажкистанда ички уруш 5 йил давом килди.
30 миллионли Узбекистанда жуда узок давом килса керак!
Урушга тайёр булинг!
Европалилар эса Каримовнинг урнига келадиган хукуматни хам бу й ул билан карздор килиб курсатажак!
200 миллиард $нинг жуда оз кисми кайтарилиши мумкин. У хам булса бизнинг Шведцарияда бошлатганимиз махкама карори музлатилган 1миллиард $ олишнинг имканияти булиши мумкинхалос.
Бутун дунё диктатирларга карши булган мухалифат аъзоиларини куллаб-куватлайди . Аммо Узбек мухалифатига 20 йилдир хеч ким на моддий на маънавий ёрдам бермади.
Хатто Туркия давлати уз худудида яшашга хам рухсат бермади!
Каддафий ва Ислом Каримов Еврапанинг экономик согиладиган сигири еди!
Сигир кариса сут бермайди деганларидек Европа хам кариб ишига яраймай колган колган сигирини алмаштириш пайида!
Лекин сигирнинг аркони кимнинг кулида?...
Буни якин келажак курсатади...


Узбекıстан демократик вакфи раиси 
 ёзувчи 
 Сафар Бекжон

04.12.2012

понедельник, 3 декабря 2012 г.

Dıktatornıg kızı

Resmde gördıgız kız ınsang görınımlı tam bır şaytandır. Kendına aıd hıçbır erde kayıtlı ölmayan asker katıller surısı hızmetındedır. Kendına aıd altın fabrıkasınde yılda 30 yon altın çıkarmakda ve kendı hesabına yatırmakda. Bır saat baraber olmak ıçın bazı artıslere bır mıllıon $ vermekde. Gerard Depardıeu 24 saat kaldıgı ıçın 3 mıllıon $ almış. Bu paralar 7 mıllıon özbek türkıng Rusya sokaklarını supırarak topladıkları paradır.

 
 
Resmde gördıgız kız ınsang görınımlı tam bır şaytandır. Kendına aıd hıçbır erde kayıtlı ölmayan asker katıller surısı hızmetındedır. Kendına aıd altın fabrıkasınde yılda 30 yon altın çıkarmakda ve kendı hesabına yatırmakda. Bır saat baraber olmak ıçın bazı artıslere bır mıllıon $ vermekde. Gerard Depardıeu 24 saat kaldıgı ıçın 3 mıllıon $ almış. Bu paralar 7 mıllıon özbek türkıng Rusya sokaklarını supırarak topladıkları paradır.


 
Babası Islam kerımov 20 yıldır Özbekıstandan çıkarılan 1992-96 yıllarında 84 ton ve 1997 başlayarak yılda 124 ton altını kendı adına yatırdıgını bılmekdeyız.
Bunı Kerımov BBC muhabırı Monica Whitlocka kendi agzından söylamışdır. 'Devlet demek Kerımov, Kerımov demak Özbekıstan' ölarak anglam taşılmakda. Kayıtlı ölan 10 bın sıyası mahkumı ölan bır devletdır Özbekıstan. Ozbekistan hakkında Uluslararası ekonımık mahkemelerde 2700 dava açıldıgınıda bılmakdayız. 
2000 yakın dava başka devletler şırketlerını mın: 1 mıllıon max: 1 mıllıar $ mulkın gasb etme suçları bulınmakda.
 
Resimde gördıgıngız kızın Isvıçrede mahkame davasında para aklamakdan 900 mıllıon CHF (1milliar $) parasi dondurulmuştur. Bızım hısablarımıza göra Kerımovlar aılası Özbekıstanıg 100 mıllıar $ parasını kendı hısablarına yatırmışlardır. Kerımovların kürduğu mafya kısmlarıda örtalama 100 mıllıar $ çaldıklarını hısablamış bulınmakdayız. Bu hısablar havadan sudan deyıl Özbekıstan devlet ekonomısını ıyı bılan ve bır muddat devlet yönatımında çalışan uzmanlarımız hısablamışlardır. Özbekıstan butçesi gizlidir. Sebebıde eraltı ve erüstı zengınlıklerıng nereya harcandığını kayda geçırmemek ıçındır. Zaten parlamentoda kımse bu meselayı hukumetden söramaz.
 
3-4 sene önce bır mıllatvekılı sörmışdı kısa sura sögra öldırıldı. Şımdı bızım yanımızda ölan genç kadrolardan bırısı Kerımova bu meselada rapor hazırlamışdı. Çok geçmeden ıçarıde fecıy ıskenceleler yapıldı ve kaçarak kürtıldı. Iç örganları bır kaç defa amalıyatla alındı. Genç ömrü hastalılarla geçmekde. Demak Özbekıstandan çıkarılan 200 mıllıar $ şımdı kımlerıng elında, bankalarında? Tabıy-kı 80% batılı bankalarda. 20% Bıleşık Emırlıkler ve Asya devletlerınde. Kerımovlar sulalası demokratık yöllarla deyıştırılse mahkemeler başlayacağ. Yılda 124 ton altında Batıya gelmeyecek. Ikkıncı olasılıkta savaş çıkması. savaş çıkarsada Özbekıstanı bölmaya çalışacaklar. 3,5 mıllıon halkı ölan Tacıkıstanda iç savaş 5 sene surdı. 30 mıllıonlı Özbekıstanda epay suracak savaşa hazır ölıng.
 
Batılılar bu yölla Kerımov erına gelecek hukumatı tam tersına börclı göstaracak. 200 mıllıar $ çok az kısmı Icvıçrede bızım başlatdıgımız mahkemede dondurulan 1 mıllıar $ alma ımkanı ölabılır. Tüm dünyada dıktatorlarıng muhalıflerı desteklenır. Emma Özbek muhalıfetı 20 yıldır hıç bır şeklde destek görmadı. Hatta Türkıyada yaşama ımkanları dahı yökdır. Kerımov Batılılarıng ekanomık sömırge aracıdır. Eskırırse zaten deyıştırılacak. Emma kımıg elıyle bunı çök yakın gelecek ğöracagız.
 
'Özbekıstan demokratık vakfı' başkanı yazar Sefer Bekcan
 
 
 

TURKISTON: "Osiyo yuragi" UİLYAM ELEROY KURTIS

TURKISTON: "Osiyo yuragi"  UİLYAM ELEROY KURTIS “BIR IRISH YOZI”, “Atrofda QORA DENGIZ”, “ZAMOVIY HINDISTON”, “TURK VA UNING YO&#...