воскресенье, 18 июня 2017 г.

Андишанинг отига эшшак эгари....   Андишанинг отини куркок куйгандик,  булмади.
Социал матбуот (интернет) кахрамонлиги,  реал хаётдан фаркини билолмай колиб отаси тенги кишилар шахсиятини хакоратлаш майдонига айланган.
МХХ малайлари бу майдоннни чангитиб давлат хоинларининг утмишини мухoкама килишмайди.  Миллат учун, давлат мустакиллиг учун утмишда курашган кишиларни    огзини купиртириб хакоратлашмокда.
    Ислом Каримов, Шавкат Мирзиёев.... 1988-1991 йилларда мустакиллик учун курашган даврларда бизга ухшаган кишиларга карши севимли кгб ва Политбюроларинг ......  ялаб юришганди
 Узбек тили давлат тили, куриётган Арол денгизи, пахта куллиги..... энг асосисийси Россия истлоси тугатиш, мустакил булиш хакида 1991 йил сентябригача Каримов ёки Мирзиёевнинг бирон марта гапиришганини эшитган одам борми?
Уша пайтлари мустакилликга карши курашган рус малайлари хали хам хокимиятда колмокда. Мустаклик хакида гапирган курашган шахсиятлар кувгинда. Бу ерда хам уларни хакаротлаш, душман эълон килиш, ёшларнинг юлини тусмокда дейиш кимга керак булди. Хаммага катта куча. Истаган узини бутун жахон мухолифат лидери, раиси.... эълон килсин. Бизга нима пiшди, нима куйди?
"-Мухолифат бирлашмайди. Булар аслида йук булиб кетишган...."
 Сиз бор килинг.
 Сиёсат майдони кулфли калитли отбозорими?
Истаган отини турт тарафга хайдасин.
Мухаммад Солих, Абдурахм Пулат бу чавандозларнининг кулидан отиними олди? Узбекистонда руйхатдан утган 5 та мухолиф партия бор. Улардан хисоб сураш урнига четда невара чаварасини уйнатиб юрган инсонларга осиласанлар.
Огзи купирганнни курмокчи булган олдин ойнага карасин.
  Бизларни  давлатимиз душманлари деб эълон килганлар Руслар тарафидан хокимятда тутиб турилмокда. КГБ ва Политбюро даврида Мухаммад Солих, Абдурахим Пулатув.... лар совет матботи, узбекистон матбуотида 
"-совет душманлари, совет халки бу хоинларни унитиб юборади, огзи купирганлар...."  деб хакорат килаётганди. 
Бугун хам бировлар интернет кахрамонига айланди.  
 жимгина невара эваралари билан уйида утирган утмишда мухолиф карашиларнинг бирлашишида хизматларi булган шахсларni хакарорат килмокда. 
Мухаммад Солих, Абдурахим Пулатов интернет кахрамонларининг кайси нонини эган.?
 Узбекистон ичкарисида ва ташкарисида миллионларча кочкин бор. Буларнинг барчасига ёки бир кисмига ёрдам бериш учун касам ичганми булар? 
Бировдан карздорларми? 
Халкдан пул йигиб еб кетганми? 
Узбекистон бойликларини умарганми,  Мухаммад Солих, Абдурахм Пулат дегани? Ёшларга  йул очишмайди?!
 Катта куча сизники.!  Бирон иш килсангиз тусикми куйишди? Истаган мухoлиф лидерман десин, истаган револютция килсин. Истаган борсин Мирзиёев ..... яласин. Мен умримда бирон марта хакоратли суз ишлатмаганман. 
Абдурахим Пулатовнинг,  Мухаммад Солих ва мен Сафар Бекжон орасида жуда куплаб бахс ва мунозаралари булиб утган. Бу масалалар бировларнинг янги мухoлиф раислигини oлдини олдими? 
Йулини тусиб, камокка олдирдими. Хаммага катта куча. Истаган мухолиф раисиман десин. Халкаро майдонда йигин утказсин. Агар бирон давлат Мухаммад Солих, Абдурахм Пулатов катнашмаяпди деб бу йигинни бекор килса менинг юзимга туфиринг. Бировларга хайрия бериш оркали кахрамон булиш методикаси оркали кекса одамларни хакоратлаган киши хаддини билсин! 
Индамасак хеч нарсадан хабаримиз йук дегани эмас. Мухаммад Солих, Абдурахим Пулат ва мен Сафар Бекжон бир бирмиз сиёсий, шахсий ишларига на хаётда ва нада матбуот оркали аралшмай куйганимизга анча йиллар булди. 
Сиёсий бахларга  мхх малайлари тарафидан "бензин" куйилишига йул кийилмаганига хам анча булди. Бу макола остига кулида бензин "бочкаси" билан келадиганга,! Андишанинг отига  эшшак эгарини куйишни урганинг!

Сафар Бекжон 

18.06.2017

четверг, 15 июня 2017 г.

Uzdemfundsuisse ahborot markazida

Темур Тиллаев-Лола Каримоваларнинг Швейцарядаги адвокатлар гурухи бошлиги, киска муддатда катта миллионерга айлангани хакида ёзгандик. Жаноб Шилинбер бир неча йилдан бери уз назоратидаги ташкилотлар оркали Uzdemfundsuisse раиси Cафар Бекжонни Lausanne шахридаги махкамаларга даво килиб келмокда. Тугридан-тугри Лола ва Тиллаевларга боглик килиб курсатилмаган бу даволарни матбуотда ёритиш мумкин булмай кoлмокда.
Олдин хам махкама орклаи хеч булмаса бир неча кунга камокда ушлаб турилиши талаби билан махкамалар булиб утканди. Тиллаевнинг хамкори адвокат стасусидаги миллионер Шилинберг жанобларинг кулида 20 ортик адвокат ишлайди. Унларча ташкилотларга юридик хизмат курсатувчи бу кишилар шубхали ишлар оркали номи кораланган Securitas SA каравуллик ширкатини ишга солишган. Бу ширкат Сафар Бекжонга карши даво очган. Бу хакда Lausanne махкмасидан мактуб олинган. Махкамага берилиш сабаби, автомобил паркингига 1 франк туланмаганлиги. Бу давода 3 йилгач камок жазоси берилиши суралган. Хеч булмас 3 кунга булса хам камокда ушлаб турилиши суралган бу хужжат кулимизда турибди. Жаноб Лола-Темур Тиллаевларнинг хамкори адвокатлигини килаётган Securitas SA ширкати Швейцарядаги машхур ширкатларига карши айгокчилик килганлиги учун махкамалар булиб утканлиги хакида матбуотда хaбарлар берилганди.
Швейцаряда жойлашган халкаро банкларнинг катта микдорда пул ювиш ишларини фош килган кишиларнинг купчилиги тугридан-тугри бу ишлари учун эмас, арзимас сабаблар билан киска муддатга камалгандилар. Ши киска муддатда уларнинг купчилиги камокдан тирик чикмадилар. 14 июн куни соат 10да булиши керак булган махкамага Uzdemfundsuisse раиси Сафар Бекжон чет элда булганлиги учун катнаша олмади.
Uzdemfundsuisse ахборот маркази.
15.06.2017

пятница, 2 июня 2017 г.

Хокимиятнинг пул ювиш кадрлари
Узбекистон миллий бойликларини талон килаётганларга! 
Ва нихоят манзилга етиб келдиларинг.
 Бундан буёгига  Сизларнинг халкимиздан умарган бойликларигиз таксимоти бошланади. 
Дунёнинг кучли давлатлари бутун имконлари билан "узбеклар иши"га шерик булишга харакат килишмокда.  
Бу ишлар хозирча факат Гулнора Каримова билан боглик деб каралаётгани диккатни бошка ерга каратиш учун эди. 
Бундан буёгига каерда булишидан катий назар Uзбекистон билан боглик барча пуллар музлатилади. 
Кора ройхатлар тузилгани анчадан бери бизга маьлум эди. 
Узбек бойликларини булишиш учун  Узбекистонда рангли-рангсиз инкилоб килиш имкони   йуклиги аникланди. 
 Россия тасир доирасида  тарбияланган кадрлар бошкараётган Узбекистон бойликларини,  Россиясиз хам булишиш имконидан фойдаланишга  карор берилганлиги аник булди.
 Гарбда Туркманбошининг бойликлари булишилаётганда Путин кандай рол уйнаганини биламиз. Гулнора самолёт тула олтинларини "писта пули" киливорган Путинни шикоят килиб бормаган жойи колмаганди.
 Бугун Путинда бундай имкон колмаган. 
Демак битта текинтамок камайганига хурсанд булган Гарбликлар "узбеклар иши"ни узлари хал килишмокчи. Дунё молявий мафясинг якинда Италяда булган мажлиси,  узбеклар иши масаласини икки дакикагина гаплашган.  Бу масалада сунги нукта куйилганлиги хакида "миш-мишлар" таркади.   
Хурсандмисизлар энди,  узбек "лохлар"и. 

"Ўзбек иши" билан ҳозирда АҚШ Адлия вазирлигидан ташқари, VimpelСom ширкатининг бош қароргоҳи жойлашган Голландия, Швеция, Швейцария ҳуқуқ-тартибот идоралари, шунингдек, АҚШнинг Қимматбаҳо қоғозлар ва биржалар бўйича комиссияси шуғулланаётгани айтилади. ( Гарб матбуотидан) 

 Гулнора Каримова Узбекистонниг йилига 12 миллиард $ даромадини 90 оила бўлишаяпганини ёзди. Мен кейинги икки йилдан бери 23 йида 200 миллиард  $ ўгирланди десам баъзилар ишонмади.

 Узбекистон экономикасини ипидан игнасигача биладиган "Бош коррупсионер"  ва одамлари хисоблашган бу маблагни. Чунки  90 та оилага оид барча даромад манбайини 
ўз кўлига олмокчи бўлган хам Гулнора эди.  Келажакда халкаро махкамаларда  ва хозир яшаб турганимиз Швейцаряда бошланиши  кутилаяпган махкамада хам давогармиз.  Адвакатларимиз хам иктисодий хамда сиёсий айбливларни тагдим килишади. 

 Аслида асос масаламиз Узбекистон давлатчилигини тубдан хам сиёсий хамда иктисодий ўзгартириш кувватидаги бу пулларни кайтариш.
 Аммо Узбекистондаги "акли гуллаганлар" бу бойликларни бошка давлатларга кочириш оркали куткармокчилар. 
 Мен Швейцаряга расман таклифнома билан келган доимий мехмонман. Узбекистон-Швейцаря тижорат марказида бошланган келишмовчиликга бахонасида менга  таклифномани  ташкил килганлар.  2003 йилдан бошлаб Узбекистондаги коррупсияниг Гарбдаги кирди-корларини фош килувчи маьлумотларга эга бўла бошладим. Халк тилига якин тушунарли шаклларда маколлар ёздим. ББС радиосида  Узбекистонда илдиз отган порахурликлар хакида чикишлар килдим. Махллий анти коррупсиячи харакат катнашчилари, адвoкатлар хукукчилар билан алокалар ўрнатдим.

 2009 йилда Гулнора Каримованиг Женева ваколатхонасига келиши муносибати билан бу иш тахликали  б
ўла бошлади. Малумотлар хам дахшатли ракамларга такалмокда эди. Узбекистонниг буюжетидан хам катта микдордаги  маблаг самалётлар билан ташилмокда эди.  Бу маблаглар охир окибат бу банкаларга колиб кетиши хакида гапирилаяпганди.  Адвoкат дўстларимиз билан маслахатлашгандан кейин  ўша пайтдаги  Женева Бош Прокурори жаноб Бертоссага бу маьлимотлар берилди. Чунки Узбекистон давлаt рахбарларинг барчаси бу коррупсига алакадор эдилар. Уларниг дипломатик макомлари бу масалани сиёсий жанжалга айлантирса, бошланадиган махкамалар  эллик йилда хам хал бўлмайдиган галвага айланиши мумкин эди. 

 Аммо бу масалани Гугуша ўзбеклар+аферист махаллий адвoкатлар ими-жимида  хал киламиз деб ишни пачавасини чикардилар. Узбекистон давлатчилигига оид бўлган миллиардларча  $ маблаг итга-битга ем бўлиш эхтимоли кундан-кунга ортмокда. 700 та Узбекистонликга оид деб каралган хисоблардаги пуллар шубха остида колмокда ва текширилмокда.
-Эй  
ўзбек амалдорлари, генраллари мени душман деб карашигиз мумкин. Мен давлатчилик душмани эмасман. Сизлар йўкатаётган хазина давлатчиликга оиддир. Мен бу ердаги 15 йиллик хаётимда отаси диктаторликдан агдарилганларнинг   абгор ахволда колганларини кўрдим. Исмларига куйилган миллионларча пул бор. Аммо ололмайдидилар, чунки терговда ва гумонланилган хисоб ракамлардир. Кўлида банка картлари бор. Банкаматга борса хисобидаги миллионлар кўринади. Аммо ололмайди. Сизлар хокимиятда экансиз берган пулларигизни бировлар кайтаради. Ишдан кетдигизми устигиздан жиноий иш очилганлигини эълон килишади  Бу маколани ўкияпган СНБ  опери, Стратегик Таткикотлар Маркази ходими, матбуот секритаряти ходими!   Шефларинга маколани беринглар. Келажкада сизларга тухмат килишлари мумкин. 

 "Бизни хабардор килмагансизлар бунака маьлумотлардан"  дейишлари мумкин. Узбкистон рахбаряти ва мафя+бизнесменларининг чет эллардаги барча хисоб ракамлари назоратга олинган.

Uzdemfundsuisse раиси
Сафар Бекжон.                                                   08.12.2013                                          Lausanne Gulnora Karimova Uzbekistonnig yiliga 12 milliard $ daromadini 90 oila bo‘lishayapganini yozdi. Men keyingi ikki yildan beri 23 yida 200 milliard $ o‘girlandi desam ba’zilar ishonmadi.

Uzbekiston ekonomikasini ipidan ignasigacha biladigan "Bosh korrupsioner" va odamlari xisoblashgan bu mablagni. Chunki 90 ta oilaga oid barcha daromad manbayini o‘z ko‘liga olmokchi bo‘lgan xam Gulnora edi. Kelajakda xalkaro maxkamalarda va xozir yashab turganimiz Shveysaryada boshlanishi kutilayapgan maxkamada xam davogarmiz. Advakatlarimiz xam iktisodiy xamda siyosiy ayblivlarni tagdim kilishadi.

Aslida asos masalamiz Uzbekiston davlatchiligini tubdan xam siyosiy xamda iktisodiy o‘zgartirish kuvvatidagi bu pullarni kaytarish. Ammo Uzbekistondagi "akli gullaganlar" bu boyliklarni boshka davlatlarga kochirish orkali kutkarmokchilar. Men Shveysaryaga rasman taklifnoma bilan kelgan doimiy mexmonman. Uzbekiston-Shveysarya tijorat markazida boshlangan kelishmovchilikga baxonasida menga taklifnomani tashkil kilganlar. 2003 yildan boshlab Uzbekistondagi korrupsiyanig Garbdagi kirdi-korlarini fosh kiluvchi malumotlarga ega bo‘la boshladim. Xalk tiliga yakin tushunarli shakllarda makollar yozdim. BBS radiosida Uzbekistonda ildiz otgan poraxurliklar xakida chikishlar kildim. Maxlliy anti korrupsiyachi xarakat katnashchilari, advokatlar xukukchilar bilan alokalar o‘rnatdim.

2009 yilda Gulnora Karimovanig Jeneva vakolatxonasiga kelishi munosibati bilan bu ish taxlikali bo‘la boshladi. Malumotlar xam daxshatli rakamlarga takalmokda edi. Uzbekistonnig buyujetidan xam katta mikdordagi mablag samalyotlar bilan tashilmokda edi. Bu mablaglar oxir okibat bu bankalarga kolib ketishi xakida gapirilayapgandi. Advokat do‘stlarimiz bilan maslaxatlashgandan keyin o‘sha paytdagi Jeneva Bosh Prokurori janob Bertossaga bu malimotlar berildi. Chunki Uzbekiston davlat raxbarlaring barchasi bu korrupsiga alakador edilar. Ularnig diplomatik makomlari bu masalani siyosiy janjalga aylantirsa, boshlanadigan maxkamalar ellik yilda xam xal bo‘lmaydigan galvaga aylanishi mumkin edi.

Ammo bu masalani Gugusha o‘zbeklar+aferist maxalliy advokatlar imi-jimida xal kilamiz deb ishni pachavasini chikardilar. Uzbekiston davlatchiligiga oid bo‘lgan milliardlarcha $ mablag itga-bitga yem bo‘lish extimoli kundan-kunga ortmokda. 700 ta Uzbekistonlikga oid deb karalgan xisoblardagi pullar shubxa ostida kolmokda va tekshirilmokda.
-Ey o‘zbek amaldorlari, genrallari meni dushman deb karashigiz mumkin. Men davlatchilik dushmani emasman. Sizlar yo‘katayotgan xazina davlatchilikga oiddir. Men bu yerdagi 15 yillik xayotimda otasi diktatorlikdan agdarilganlarning abgor axvolda kolganlarini ko‘rdim. Ismlariga kuyilgan millionlarcha pul bor. Ammo ololmaydidilar, chunki tergovda va gumonlanilgan xisob rakamlardir. Ko‘lida banka kartlari bor. Bankamatga borsa xisobidagi millionlar ko‘rinadi. Ammo ololmaydi. Sizlar xokimiyatda ekansiz bergan pullarigizni birovlar kaytaradi. Ishdan ketdigizmi ustigizdan jinoiy ish ochilganligini e’lon kilishadi Bu makolani o‘kiyapgan SNB operi, Strategik Tatkikotlar Markazi xodimi, matbuot sekritaryati xodimi! Sheflaringa makolani beringlar. Kelajkada sizlarga tuxmat kilishlari mumkin.

"Bizni xabardor kilmagansizlar bunaka malumotlardan" deyishlari mumkin. Uzbkiston raxbaryati va mafya+biznesmenlarining chet ellardagi barcha xisob rakamlari nazoratga olingan.

Uzdemfundsuisse raisi
Safar Bekjon.                                                                  08.12.2013 Lausanne

четверг, 1 июня 2017 г.

Hиятга кисмат
       Hиятга кисмат

Нимага ният, кисмат ушанга,
Дунё ёнар, бизлар парвона.
Аллох ердан олган хокимиз,
Жасад ичра жонинг бегона.

Жазо чекар жонинг баданда
Нафсинг учун уради гирён.
Охир абад кетадур бир кун,
Имтихон куни, иймону Курон.

Мулки давлат мумин улмас,
Хакдан келмас хаки-хукуку.
Мамлакатинг калбинг ичра,
Фартх этмасин муллаю-суфи.

Сафар Бекжон Урганжий.

26.11.2014 Lausanne

A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...