воскресенье, 28 августа 2022 г.

Mатбуот марказининг иктисодий масалалар мутахасислари билан савол жавоблари.

Узбекистон Инкилобий харакати матбуот марказининг иктисодий масалалар мутахасислари билан  савол жавоблари.
Матбуот маркази саволи;  
У-здаги мавжуд  иктисодий вазият хакида кискача нима дея оласиз?
Жавоб: 
. Узбекистоннинг ички (МАКРОИКТИСОДИЁТ) макроиктисодиёт ва (Микроиктисодиёт) микроиктисодиёт холати.
Узбекистон ва бутун пост совет давлатларида (МАКРОИКТИСОД) Макроиктисодиёт сузи билан бошка нарсани аралаштириб юборишади. 
Узбекистонда ахвол жуда огир.  Тугирилаш йули мавжуд иктисодчилар оркали булиши имконсиз куринмокда
(МИКРОИКТИСОД) Микроиктисод параметрлари ва уни ахволи хам жуда огир. 
Сохани хамма аник фан ва технологик соха мутахасислари оркали реал прогноз килиш ва уша прогноз буйича ривожлантириш керак. 
Узбекистонда мавжуд Хокимият даврида бу имконсиз. Марказ диктаиктисод,  махаллий хокимият узи  алохида республика вазиятига олиб келинган. 
М-маркази саволи : 
Йул куйилган хатолар ва тузатиш имконияти хакида тухталсангиз?
Жавоб; Айнан мана шу хато бор деб айтишдан тийиламан.
Лекин биринчи 6 ойда берилган вадалар деярли унутилди ва янги карорлар эскисини бир хафта утиб рад кила бошлади. Бу холат хам ички ишончни хамда  халкаро микиёсда ишончни улдирди. Сиесий тузим ва рахбар иродасиз деган тушунчани бутун дунёда шакиллантириб булди. 
М-маркази саволи : 
Ахоли озик овкат саватчаси ва уни таркиби ва ички муаммоллари хакида нима дея оласиз?
Жавоб; 
Ахоли озик овкат саватчаси деган тушунча узбекистонда мумкин факат шахар ва шахар олди кишлокларига тегишли булсин. Чет кишлокларда ахвол ута аянчли ва бу WHO  ташкитлотининг ёш чакалок ва 2 ешгача булганлар улими ва уларнинг тирик вазни хамда анемия курсаткичи хулосасидан хам маьлум. Тугриси хозир нон ва картошкадан бошка истеьмол саватчаси йук инсонлар нафсониятига тегиб хулоса бергим келмаяпти.
М-маркази саволи : У-знинг  Ташки сиёсий вазиятига тухтала оласизми?
Жавоб;  
Россия Украина можароси ва унинг келиб чикиш илдизи ва ечими 
Бу можаро Киев Руси пайтидан бери бор.  
Хар доим Рус Князлари Киев Руси подшохига эьтироз ва узаро хурматсизлик курсатиб келишган. 
Лекин янги тарихда Кирим билан бошланган бу кескин вазият ва уз ички муаммосини чет давлатлар хиссобидан ечувчи Россия бир аср олдин килган  хатосини яна бошлади. Хар доимгидек енгилса,  яна Марказий Осиёга эьтибор каратади. Илова сифатида  Кавказ ва Козагистондан панох излайди.
Лекин бу гал Кавказ Эрон оталигида,  Козагистон эса Хитой оталигида. 
Туркия ва Россия тандем уйини килиши бу галда имконсиз. 
Усмонийлар Империясини саклаб колиш учун килган Эрон Россия уруши ва Кавказ хонликларини ем килиш ва Урта Осиё 3 давлатини ем килиш охири Усмонийлар давлатини ем килди. 
Украина Россия уруши бу гал Россияни ем килади. Чунки,  энди армия таркиби ва аскар экипировкаси узгарди. Энди дронлар 50-60 км масофадан 20 км баландликдан кузатиб туриб бошка мукаммал система оркали 150-300 км дан 0,5-1 метр аникликдаги нишонни уриш амалга ошириляпти. Бу технология хозир на Россия на Хитой нада Украинада йук. Гарб ва Осиенинг ривожланган давлатлари берган курол билан технологик жанг имконияти курсатиляпти. Бу жанг собик советларда ва атрофидаги  тизимларни узгартириш учун жангдир.
 Янги совук уруш ва курол пойгаси глобал куч мувозанатини бошлатмокчи булган Путинизм доктирини бошламасдан тугади.
Янги совук уруш бошланмасдан тугади.
Чунки технологик ва илим фан буйича яккол устунлик АКШ кулида ва унинг иттифокчилари кулида. На Хитой на Россия на Европа Иттифоки бирор бир сохада лидерлик килолмайди. Узида фрезалаш дастгохи учун каттик металдан тайерланган метчик ишлаб чикара олмайдиган давлат хеч качон совук урушда галаба козона олмайди. 
М-маркази саволи;  :  
Хитой Тайван муаммоси ва унинг тарихи хакида Узбекистонда умуман маьлумот йук дейилмокда?
Жавоб; Бу ута кадимий муаммо лекин хеч качон Тайван Хитой яхлит худуди булмаган. Хар доим Япония назоратидаги худуд булган. 1945 йилдан кейин кочкиндаги Хитой Императори ва унинг хос аскарлари жойлашиши ва Хитой хукумати 1972 йилгача Тайван оркали бошкарилиб келинди.  Хозирги Хитой  Комунистлари учун тарихий реванш олиш учун сиесий ички ва ташки сиесат инструменти вазифасини бажармокда.
Лекин на Хитой на бошка давлат Тайванни босиб олиш кучига эга эмас. 
Тайван хам иктисодий хам технологик хамда харбий кучи хар кандай ракибди уйлантиради. Тайван ички ва ташки разведкаси мукаммал ва дуне учлигига киради. Исроилнинг Моссад ва Шабак разведка хизматларидан бир погона устун. Хозиргача микро чиплар ишлаб чикариш сирини бирор бир разведка олиб чикиб,  узида тадбик кила олмагани куп нарсадан хабар беради.
М-маркази саволи;
 Халкаро вазиятни кескинлаштирувчи вокелар хакида тухталасизми?
Жавоб: : Африка китаси давлатлари диний окимлар хавфи ва йирик можароларга тулмокда.  Бунда Хитой, Франция,  Германия,  АКШ,  Англия,  Голландиянинг роли ва Туркия чакирилмаган мехмонлиги сабаб булмокда.
Африкада жуда куплаб этник кабилалар ва диний муаммолар бор.  Бу куп холатларда Араб миллатчилиги билан боглик.
Иккинчи аслида биринчи глобал муаммо бу Boko Kharam окими таркибида 100 миллиондан ошик куролланган акидапараст исломий тероризим тарафдорлари борлигидир. Бу дуненинг энг йирик пиёда кушини бор терористик грухи.
Бу грух жуда котта худудга ёйилган ва чексиз инсон ресурсига эга. 
Франция,  Германия охирги 15- йилда Хитой бу китани ресурслари ва фойдали казилмалари учун глобал микиёсда жуда катта сиёсий ишлар килишмокда.  Шу каторда Туркия хам охирги 7-8 йил ичида роса активлашди. 
 Эфиопияда Нил делтасида куртлаётган ута йирик сув омбори ва уни Гидро энергетика иншооти ракобатчиларни жангчиларга айлантирмокда. 
Ливия ва Сомалидаги кераксиз хатти харакатлар хамда Туарег кабиласи билан хукумат уртасидаги жанг ва буни куллаш жуда йирик муаммолар келтириб чикаряпти. Чунки туареглар сони 140 миллиондан ортик. Ички сиёсий тинчлик учун бошка давлатда уруш чикариш хар бир давлатди чакирилмаган мехмон килади. Туркия африкада статус кво холатини бузгани ва чексиз ташкил булаетган куролли грухларга курол етказиб бериб тижорат килгани учун вакти келиб расман чакирилмаган мехмон статусини олади. Африкадаги жанг ва тероризим хавфи Осиё ва Европадаги урушлардан бир неча марта катта ва сон жихатдан ута куп курбонлари булади. 
М-маркази саволи; 
 Туркияда Гуленизим ва Эрдоганизим ва ундан келиб чиккан иктисодий холат ва ташки богликлик Узбекистонга таъсир киладими?
Жавоб;  
Гуленизим  пиар килинган диний окимдир.  Фетхуллох Гулен араб дунёсида умматчилик, Гарбда динларораси диалогчи, Турк дунёсида туркчи куринишга лойихаланган сектадир. Узбекистон бу сектани Путинизмнинг топшириги билан такиклади. 
Барча нарсани мустакил ишлаб чикаришга харакат Туркияни чуктирмокда.  Фундаментал тадкикот камлиги ва ресурс етишмаслиги Туркияни Гарб , Россия, Эрон, Хитой кулидаги кугирчокка айлантирди. Ташки карзи микдори бир неча йил олдин ЯММ микдоридан ошиб кетди. 
Барча стратегик обектлар чет элликларга сотилди. Барча йирик курилиш асл эгаси чет эл компаниялари. Бу туризим ортидан йилига 10-15 млрд доллар соф фойда кураетган давлат учун жуда огир бадал ва буни келаси 20 йил барча Туркия фукаролари уз мехнати билан тулайди. Хеч бир сохаси мустакил эмас. 
М-маркази саволи; 
Узбекистондаги ижтимоий сохалар вазияти хакида тухталсангиз?
Жавоб; . 
Тиббиет ва таьлим сохаси ва унинг муаммолари ва эхтимолий ечими номалум колмокда.
Тиббиет яхши пул туланмаса хеч качон ривожланмайди.  Яхши доктор камида 10 йил укиши ва доимий изланишда булиши шарт. 
Сугурта тизимисиз ривожланиш бумайди. 
Текин тиббиет факат гурковлар ишини купайтиради. 
Хеч бир нарса текин эмас. Хатто номоз килган инсон хам Оллохдан каршилигига савоб сурайди ! 
Таьлим сохаси унверситетлар мустакил булмаса ва ички селекция ракобатли мухит яратилмаса ва камида йилига 1-1,5 миллион нафар янги талаба укиш имкони берилиб юзлаб янги олийгохлар очилмаса хеч бир карор билан узгариш имкони йук.
Барча давлатлар ривожланиши унверситетлар сони ортиши ва ташки сиёсати мустахкамланиши билан тугридан тугри боглик. Саводсиз жамият билан инкибаторда  етиштирилган жужалардан  куп фарки йук.
М-марказ саволи; 
Узбекистондаги  экологик муаммолар ва келиб чикиш сабаблари хакида тухталинг.
Жавоб; 
 Экологик муаммолар бу гигантомания окибати асли иклим жихатдан нотугри экин экиш ва нотугри агротехнология ХХ аср  нинг энг котта муаммосини Орол муаммосини келтириб чикарди. 
Иккинчи йирик муаммо,  советлар арзон булиш сиёсати окибати чикиндини кумиб ташлаш. Ва бу йилига миллионлаб тонна муаммо келтириб чикаряпти. Бу муаммони хал килишдан олдин келажакди 10-20 йил олдин прогнозлай оладиган мутахасис йуклигидир.   Давлат нима килишини билмай хар эхтимолга карши чора хам кила олмаяпди. Хеч бир холатда яхши ечим хозир кузга куринмаяпти. Гарб ва бошка давлатлардана мутахасислар киритилмаяпди.  Узбекистон худудларида  иккита  суний кул яратилмаган.  Бу Айдаркул ва Тузкул иккиси хам факат муаммо чикаради. Дунёнинг бошка хеч бир минтакасида бундай чалкаш ва саводсизлик билан курилган иригация ва сув иншооти йук. Паралел келтириш имконсиз...
М-марказ саволи; . 
Марказий Осие келажагини башорат кила оласизми?
Жавоб; 
 Марказий осие келажаги .... 
Факат илиий сохаларни ривожлантириш ва ута котта фундаментал илим талаб киладиган йуналишларга сармоя киритиш. Бошка сохаларда очик денгиз йули йук худуд ривожланиши ута кийин. 
Бирлашиш ва чегараларни миниманлаштириш. 
Урушлар ва узаро ракобат туфайли темир панжара тутиб олиб бошкариш даври тугади.  Буни истамаган Хукумат барибир кетади ё ихтиерий ёки халк босим ташкил килиб агдаради.
Божхона божларини минималлаштириш ва эркин бозор тамойили. 
Хозир хеч бири йук.  Мавжуд Хукумат учун энг катта душман узи яратган чексиз муаммолардир.  Ватандош бу муаммоларни хукумат буйнига асосли айблов килиб куя олади. 
Якка шахс килган карор ва бошкаруви охири диктатурага айланади ва барча айблов уни буйнига тушади. 
М-марказ саволи; 
    Узбекистон Инкилобий харакати миллий кадрларининг бир кисми ташкарида. Уз режаларингиз хакида айта оласизми?  
  Жавоб; 
  Шу кунларда  бундай режам йук.
Ман сиёсий ва ижтимоий нейтралликни танлаганман аналтик тахлилчиман.
Чунки берган хулосаларим йирик корпорациялар тарафидан кисман ёки тулик уз келажак стратегияси асоси килиб олинади шунинг учун нейтрал булиш бу касб этикаси. 
Дам олишга доимий бораман лекин яшаб ишлашга хозирча режаларимда йук.
М-м: Матбуот маркази саволларига батафсил жавоблар берганингиз учун катта рахмат.
28.08.2022
Женева.

четверг, 4 августа 2022 г.

“Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”.

Устоз Рауф Парфи хар шоир “Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”. сатрини хеч булмаса бир марта ижодида ишлатсин ва шунга лойик булсин дегандилар.


Мен эса чарчадим…
Чарчадим она, мен чарчадим она,
Умр салтанати чатнади, синди.
Даҳшат бостирар сўнгсиз ва сўнгсиз,
Умрим уммонида тўлқинлар тинди.
Она, чарчадим бу ёлғон дунёнинг,
Кетгим келади рост тамонига.
Қайғу денгизида чўксам чўкибман,
Асло осилмайман чўп-самонига.
Ўтиб бўлди, она, ўттиз уч баҳор,
Уларнинг гуллари занглади сўлди.
Замона зўрники, шоҳлар қасридан,
Оққан қонга умрим жомлари тўлди.
Остонада турар фармони-олий,
Қўлида қиличи, бошида тожи.
Мен эса чарчадим, хўп, хайр энди,
“Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”.
(Қарши қамоқхонаси, 1994 йил).

Safar Bekjon.

TURKISTON: "Osiyo yuragi" UİLYAM ELEROY KURTIS

TURKISTON: "Osiyo yuragi"  UİLYAM ELEROY KURTIS “BIR IRISH YOZI”, “Atrofda QORA DENGIZ”, “ZAMOVIY HINDISTON”, “TURK VA UNING YO&#...