понедельник, 7 октября 2019 г.

Ислом, Гулнора, Лола Каримовалар контрабанда жиноятида кулга тушганди.

Иймонли булиш учун курашиш керак
Ислом каримов оиласи узбек миллий, диний бойликларини чет элларга олиб чикишганлиги хакида 1998 йилдан бери ёзганман. Бу хакда маьлумотлар  келган.
Лекин 2013 йил декабрь ойида Женевадаги Гулнора Каримовага оид вилладан юзларча миллий бойликларимизни топдик.

Бу асарлар дипломатик макомдан фойдаланиб контрабанда жинояти амалга оширилганлигини курсатмокда эди.

Бу асарлар тагдири номалумлигича колмокда.
Женевадаги Лола Каримовага оид саройга хам кирдик. У ерда хам Узбек халкига оид кимматбахо асарлар бор.

Хуллас  Узбекистонни бошкараётган кланлар миллий, диний....моддий бойликларни талон килишга давом этишмокда.

Халк бепарво. Зиёлийларнинг купчилиги маддохлик баткогига ботишган.

Маънамиятсизлик, сохта диндорлик, адолат талаб килиш,  хоинлик... моддиятпарастлик жамиятни камраб олмокда.

Бу даврда иймонли булиш учун курашиш керак.


Сафар Бекжон Урганжий.

2013-2019 йилларда кайта ёйинланди.