понедельник, 13 июля 2020 г.

Россиянинг Бухоро Амирликидан олган карзлари
  Uzdemfundsuisse  раиси Сафар Бекжон бир хафтада ичида турли давлатларда яшаяпган ва асли келиб чикиши Узбекистонлик булган асилзодалар ва уз даврининг (1920 йилларгача) бойларнинг  ворисчилари  билан мулокатлар утказди.
Россия давлатчилигида режимлар узгарсада давлатчилик узгармади. Россия Гарб дунёси олдидаги барча молявий мажбурятларини бажариб келмокда. Чор Россиясининг барча карзларини Большевиклер уз зиммасига олган ва бажарган. Большевеклар (Совет Иттифоки) карзларини бугунги Россия Федератцияси уз зиммаси олди.
Чор Россияси хамда Большевек хукумати бугунги Узбекистон худудларидаги Бухаро Амирлиги, Хива Хонлиги,  бой шахслардан шартнома асосида карзлар олди. Вактинча саклаб бериш шартномаси имзолаб, хазиналарни Москвага кучириб кетди. 
Давлатларда давомийлик асосдир.
Узбекистон ва Россия уртасида имзоланган узаро карзлардан вос кечиш Шартномаси диктатор Каримовнинг шахсий имзосидир. 
 Узбекистон давлатчилиги номидан эртами-кечми бекор килинади. Россиянинг Узбекистонга киритадиган хар кандай молявий ва моддий сармояси келажакда мусодара килинади. Халкаро экспертлар тамонидан урганилаётган 1900-1923 йиллар орасидаги баъзи молявий хужжатларни эълон килишга давом этамиз. Uzdemfundsuisse   раиси Сафар Бекжон Урганжий Бухаро Амирлиги Бош вазири (1917-20) Низомиддин Урганжийнинг амакисидир. 
 1992 йилда Туркиянинг Гозиантаб шахрида Амир Олимхоннинг угиллари машварат чакириб Сафар Бекжонни узларининг Узбекистондаги вакили килиб тайинлаганлар. Уша йили ушбу расмий ваколат Узбекистон Aдлия вазири (Бобир Маликов)га расмий учрашув оркали тагдим килинган. Узбекистон давлатчилиги Бухаро Амирлигининг расмий вориси сифатида халкаро майдонда Амирликга оид булган барча бойликларни Узбекистонга кайтариши кераклиги мухокама килинган. Жумладан Россияга карз сифатида берилган бойликларга оид хужжатлар Ислом Каримовга тагдим килинган. (1992 йилда Каримовнинг диктатор булиши мумкинлигини биладиган фолбин бизга учрамаганди)

Амир Саййид Олимхоннинг Россия корхоналаридаги иштироки
I. Нақд капитал
1. Рус-Бухоро акциядорлик жамиятида:
нақд пахтанинг қиммати — 4.608.800 сўм
2. Рус-Осиё акциядорлик жамиятида:
нақд пахтанинг қиммати — 2.500.000 сўм
3. Бухоро банкидаги:
нақд пахтанинг қиммати — 500.000 сўм
4. Ип йигириш корхоналаридаги:
нақд пахтанинг қиммати — 30.000.000 сўм
5. Бухоро темир йўлида:
нақд пахтанинг қиммати — 111.250 сўм
Жами: — 37.720.050 сўм

II. Товар ҳисобидаги капитал (сармоя)
1. Рус-Бухоро акциядорлик жамиятида:
а) Нақд пахтанинг қиммати — 46.088.000 сўм
б) Жуннинг қиммати — 361.500 сўм
в) Қоплар қиммати — 186.000 сўм
г) Қоракўл тери қиммати — 635.000 сўм
д) Сахтиён тери қиммати — 184.000 сўм
е) Ҳар хил товар ва материаллар қимати — 80.000 сўм
Жами: — 47.534.500 сўм
Бухаро Амирлиги  иштирокининг ярим улуш — 3.003.750 сўм
2. Рус-Осиё пахтачилик жамиятидаги:
а) Нақд пахта қиммати — 31.180.900 сўм
б) Чигити олинмаган пахтанинг қиммати — 1.144.200 сўм
в) Уруғлик қиммати — 3.696.355 сўм
г) Линт қиммати — 245.400 сўм
д) Бўз (мато) қиммати — 72.190 сўм
е) Қоп-қанор қиммати — 571.450 сўм
ж) Сим қиммати — 237.600 сўм
з) Капоп ип қиммати — 106.000 сўм
и) Пахта толаси қиммати — 15.151.100 сўм
к) Уруғлик қиммати — 318.820 сўм
л) Материаллар қиммати — 200.000 сўм
Жами: — 52.924.015 сўм
Бухаро Амирлиги   иштирокининг ярим улуши —3.147.538 сўм
III. Умумий маълумот
1. Нақд пул (капитал) — 38.612.500 сўм
2. Бухаро Амирлиги  икки
акциядорлик жамиятидаги иштирокининг
ярим улуши — 62.151.288 сўм
Жами: — 100.763.788 сўм


Бухаро Амирлигининг Россиядаги нақд пули ва ҳар хил товарларининг умумий қиммати 160.445.803 сўмни ташкил этади.  Уша пайтдаги "rubl" олтин захираси билан кафолатланган эди. (Бугунги рублда 100ларча миллиард булади) 
  Чор хукуматининг халкаро майдондаги барча карзларини тулаган Россия Федератцияси хукумати уша пайтда халкаро субэкт булган Бухаро Амирлигидан олган карзларини амирликнинг хукукий ва худудий давомчиси булган Узбекистон халкига кайтаришга мажбурдир. 

Сафар Бекжон Урганжий.
Бухоро Амирлиги Бош вазири амакиси.

(1992 йил Туркиянинг Гозийантап шахрида Бухаро Амирлиги ворислари мажлис утказишган. Мажлисда Сафар Бекжон Урганжий Бухоро Амирлиги иктисодий мероси хакида расмий баёнот бера оладиган ваколатли шахс килиб тайинланган. 1992 май ойида Узбекистон Жумхуряти Адлия вазирга /Б.Маликов/ ва Узбекистон Призиденти девонига ушбу ваколат расман топширилган)

02.04.2016 Lausanne . Switzerland