среда, 29 ноября 2023 г.

Yзбекистон Инкилоб харакати кадрлари тарафидан ишлаб чикилган дастурлар ва Хукумат.

Yзбекистон Инкилоб харакати кадрлари тарафидан ишлаб чикилган дастурлар ва Хукумат.
Эьлон килинган дастурлар ва мавжут кул хукуматга билдирилган таклифлар ва иктисодий дастурлар ижроси ва уз холига ташлаб куйилгани окибатида давлатда каллапс келиб чикмокда.
Биринчилардан булиб Узбекистон иктисоди тамали булган электр энергиясини муаммосини ечими реал хал килиш таклифи берилди.
Хар бир вилоятда 1 гига ватт яьни 1000 мегаватт кувватда куёш панеллари урнатиш таклифидир. Бунинг учун халкаро тендер килиб инвесторларни жалб килиш оркали 12-14 миллард доллар сармоя киритиш оркали чет эллик инвесторлар билан бирга узларини оффшор минтакалардаги пули ювилиши йули айтилди. Бу хали Афгонистонда Америка ва НАТО кушинлари бор пайти айтилди. Биз у эрда тахминий холат кандай ривожланишини тулик билардик.
Амалда бир дона Навоий вилоятида 100 Самарканд вилоятида 100 ва кушимча 450 мегаватт проект килинди.
Реал талаб борлигини билиб туриб хам фаысалга солинди. Окибатда жиддий ижтимоий, иктисодий муаммолар куламини ортаяпти.
Логистика буйича билдирилган дастур бирортаси ишламади. Мана Россия портлари санкцияга учрагани окибатида Узбекистонни дунёга чикарадиган алтернавив й уллар й уклигидан импорт-экспорт тахликага кирди.
Чикиндилар буйича таклифимиз хеч нарса килинмади.
Сув ва сув хавзалари буйича таклифимиз тулик хавода колди...
Минтакаларда сув йук, куллар табий сув хавзалари куриган дарелар куриган тогларда музликлар эриган ва минглаб муаммолар.
Ичимлик суви муаммо.
Баликчилик буйича бирор иш килинмади.
На реал узгариш бор, на балик буйича енгиллик килинган ишлар чикарилган карорлар баликни умрида курмаган инсонлар ёзган ахмокона карор борини хам йук килди Узбекбалик деган ит уруг вазирлик макомидаги уюшма бор сохани хам йук килди.
Кишлок хужалиги буйича таклиф суний ёмгир ёгдириш буйича бирор бир иш килинмади.
Ахмоклар накадар фойда-даромад олишини тушинмади.
Чорвачилик буйича таклиф бирортасини тушинмади.
Канча даромад ва канча фойда борлигини тушиниб олмади.
Хокимлар хам вазирликлар хам хаммаси ишга лайёкати йук хаммасини. Буларга карши жиноий иши буйича суд килиб камаш керак. Буларнинг давлатга берган зарари, хиёнат иши сифатида алохида модда билан тахлил килиниши шарт.
Сиёсий фохиша ЛГБТ лар тудаси хаммаси.
Откатини берган Хоким, рахбар булмокда.
Экологияни яхшилаш буйича дарахт экиш ва тогларга кандай тур экиш , хар кишлок худудида 50-100 гектардан Павловния поантациялар килиш таклифимизни ким бажаради. Шахарларни Павловния устириб ураш, тогларга сувсизликка чидамли , дулана, чинор, сада кайрагоч, зирк ва бошкалар экиш таклифимиз килинмади. Арча экишди такиклаш талаб килдик.
Реал кенг баргли экинлар экиш ишини узларича акиллилик килиб бутун дунега шарманда булиб гулламайдиган терак экиш ва уни каоамчасини кандай экиш буйича семинар утказиб сокка сарфлашди.
Урмон хужалиги хамда Экология кумитаси бутун Узбек халкини онгсиз саводсиз деб реклама килди.
Кади калла сани калланг ишламаса бу бутун Узбекистон халки саводсиз ахмок жинни дегани эмас.
Узингча арча эктириб пул килдинг.
Укангнинг фирмасига Тошкентнинг бутун дарахтзор марказларини бериб уй курдирдинг. Кандай обру топдинг?
Хокимларинг хаммаси махфий карор чикаришга рухсат олишди.
Давлатнинг эсасини курсатдиларинг. Кандайдир Хоким хам махфий карор чикара оладиган жиннихона идоралар....
Конститутция хокимларга мустакил равшда харбий ва хафсизлик сохасида карор чикариш ваколатини берадими ?
ДХХ раиси Азизов! Конторани сенми, ёки мовунинг бошкаради?
ШМнинг кудаси аслида ДХХ раиси эканлигини очик айтиш пайти келгандир.
На давлатчилик колди на протокол тартиби, на давлат институтлари на обру эьтибор яна элчи куйиб музокара киласилар.
Нимани музокара килайлик с потрахами путин сотди десак кулганларинг, эсларингдами? Мана энди оз вактдан кейин курасилар охирида кулган узок ва каттик кулади.
Дастурлар хаммаси эьлон килинган.
Бажарадиган вактларинг колмади. Энди бажарамиз десаларинг хам имкон берилмайди.
Бажарувчи излаб музокара бошлаганмиз.
Халк биздан сураган нарсаси.
-Хинжини чикаришга имкон!
Путин энгилган куни томошани курасилар хеч бир харбий соткин кумондонди химоя килмайди.
Чекинган кумондон ем булади.
Меросхур схемаси утмайди реал узгариш киладиган номзод керак.
Инкилоб харакатининг реал номзодлари бор.
3 нафар, хар кандай давлат билан музокара кила оладиган хар кандай давлатди нозик жойидан тута оладиган сиесий лидер була оладиган инсон. Резерв номзодлар бу 10 йиллар давомида тарбияланган кадрлар.
Биз курбон киладиган гурух эмасмиз.
Икилоб харакати акилли инсонлар харакати хозирги Быдлаларга на ракиб керак на душман. Узларининг саводсизликларинг узларинга душман.
Кучи ишлатар тизимларни оддий халк душманига айлантиришди. Бундан кейин оддий халкга килинган тайзики учун халкаро муаммо чикарамиз.
Шундай муаммо чикарамизки оркасини ёпиш учун бутун тузум курашиб ёпа олмайди.
Биз сизлар ишлайдиган усул ва стилда ишламаймиз.
Чунки на наслимизда на узимизда соткинлик гени йук. Конида соткилик йук инсонларни енгиш кийин.
Энг мухими майда миллат эмасмиз, миллатмиз аслиятимиз ким эканлигини ростини айтишдан уялмаймиз
Энг мухими узбек тилида мукаммал гапириб мукаммал ёза оламиз, тожикча шевада матн укимаймиз.
Кади калла ва атрофи бу охирги жиддий огохлантириш натижа килмасаларинг курасизлар томошани коттасини.
Узбек халки ва давлатчилигига эга чикадиган насллардан келаётган одам эмассизлар!
Бизнинг умримиз сизларни уйнататиб турга бутун бошли империянгизни касодга учратишга сарфладик. 20 йилдан ошик бор илим фани саноатини навбат билан йук килдик. Мана энди сизни куритамиз!
Ким сизга рахнамо булса давлатинг иктисоди чукади.
Биз вактимиз куууп бемалол кутамиз. Давлат бизники, эгаси бизмиз.
Дунёда кезиб юрган 600 тиллион $ сармоядан йилига 60 миллардини жалб кила олмаган Хукумат истефо килиши керак.
Хукумат дарвозасига биронта итни бойласак 30 йилда файдаси тегарди.
Инкилоб харакати матбуот маркази.
14.09.2022

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.

Россия мустамлакачилигининг тарихдан ҳозирги кунгача бўлган тарихий илдизлари "русизм" Yucel Tanay.

Россия мустамлакачилигининг тарихдан ҳозирги кунгача бўлган тарихий илдизлари "русизм" Yucel Tanay. Россия экспансияси тарихига на...