23 Mayıs 2021 Pazar

Инкилоб мактаби укув дастури   Инкилоб мактаби укув дастури

Дунёда амалга оширилган инкилоблар ахолининг уз хукуматидан  канча % норози эканлиги хисоблаб чикиб амалга оширилмаган. 

Хукуматни агдариш ва ёки кискачаси давлат тунтариши амалга оширилаяпган пайтда энг катта давлатларда хам бир миллон митигчи майдонларга чикмаган. Давлат тунтариши киладиганлар, аввалам бор хукуматниг бир кисмининг мухолифатга айланиши таминлашади.  Инкилоб ташкилотчиларниг колган кисмини мухолифатдан олишади. Баъзи пайтларда инкилоб рахбарини мухолифатдан танлашади. Мабодо инкилоб амалга ошмай колса мухолифат ем килинади. Инкилобнинг тажриба килинган энг макбул усули хокимият бошкарувидан ва мухолифатниг бир кисми билан келишув асосида бир кечада давлат тунтариши килишдир.
 Митинглар ва исён бу ишниг аксесуваридир. Яьни лигитимлгини таминлаш мухолифатга тушадиган кисми халос. Бу нарса,  иккита кучни бир-бировига боглаб турувчи вактинчалик келишув халос. Асосий таксимот "халк сайлови"  деган тантанали марака оркали амалга оширилади.  Мухолифат давлат бошкариш тажрибаси булмаганлардан иборат эмас,  эски хукуматда тажриба орттирган одамлар хам инкилоб тарафдори ва ташкилотчилари орасида эканлиги курсатилади. Бу масала ичкаридаги икки тамонга хам огмайдиган  ахолини
"-Мана сайлов утказилдику"  дейилади ва бефарклиги давом эттирилади. 

 Энди масала  ташки давлатлар учун  янги хукумат гражданлар урушини келтириб чикармаслик кафолати эканлиги уктирилади. Энди агдарилган хукумат тарафдрларига келадиган булсак. Хукумат тарафдорлиги моддиятга асослангани учун Каттага кишан кийдирилишининг узиёк этирозларни синдиради. Агар курашишга давом этсалар кураш   собик рахбар изсиз йук килиниши, кочиши, мажбуран жунатлиши оркали тарфдорлари бостирилади.  Унака пайтда хукумат тарафдориниг битта дарди булади. У хам булса модий бойлиkларини кочириш ёки янгилар орасига уз одамини киритиш. ..... 
Бу киска ва лунда Инкилоб дастури .  

Инкилоб дастурчиси Сизларга согликли инкилоблар тилайди.

Хурмат билан Урганжий.


24.05.2016

Коммунизм жиноятлари

Любомира Чиянова        Коммунистик мафкура бизнинг олдимизда ажойиб келажакнинг жозибали расмини чизади ва уни яратишга интилишга ундайди: ...